STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: I ACr 87/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poza innymi warunkami potrącenia określonymi w art. 498 § 1 k.c. przepis ten stanowi, że potrącenie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy obie wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem (lub innym organem państwowym). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 marca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: I ACz 138/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Ogłoszenie upadłości, w stosunku do osoby przeciwko której wierzyciel egzekucyjny wcześniej wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie art. 788 k.p.c., nie uzasadnia zawieszenia postępowania klauzulowego.II. Przepis art. 788 k.p.c. ma zastosowanie w wypadku zmiany stron. Przepis ten nie może natomiast służyć usunięciu nieprawidłowości powstałych wskutek niewłaściwego oznaczenia strony przeciwko której wydany został tytuł egzekucyjny oraz tytuł wykonawczy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 11 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: I ACz 257/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o podwyższenie na podstawie art. 907 § 2 k.c. renty, którą zakład ubezpieczeń wypłaca powodowi w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku komunikacyjnego, będącego jednocześnie wypadkiem przy pracy, nie jest sprawą z zakresu prawa pracy podlegającą ustawowemu zwolnieniu od opłat sądowych (art. 462 § 1 w związku z art. 476 § 1 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: I ACr 198/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Zażalenie takie bez względu na nadaną mu formę, podlega odrzuceniu, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu przewidzianego w art. 394 § 2 k.p.c. Wyłączona jest więc możliwość rozpoznania złożonego środka odwoławczego jako rewizji, albowiem rewizja przysługuje tylko od wyroków sądu pierwszej instancji (art. 367 k.p.c.), oraz postanowień orzekających co do istoty sprawy 9 art. 518 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: III AUr 230/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) nie uzależnia prawa do pobierania emerytury lub renty od konkretnie określonej wielkości zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Wynika z tego, że każde zatrudnienie w zmniejszonym wymiarze czasu pracy nie powoduje zawieszenia prawa do świadczeń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: III APr 12/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia umowy o pracę przewidujące odpowiedzialność odszkodowawczą zakładu pracy za wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony – (w sytuacji nie objętej regulacją zawartą w art. 50 § 1 k.p.) z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, są dopuszczalne i ważne i pracownik może dochodzić wykonania umowy w tej części - w oparciu o art. 471 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 lipca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 12, pozycja: 47, Sygnatura: III APr 44/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strażakowi, z którym rozwiązano stosunek służbowy w związku z jego pisemnym żądaniem zwolnienia ze służby z uwagi na stan zdrowia, i który następnie uzyskał orzeczenie o trwałej niezdolności do służby, przysługuje odprawa przewidziana w art. 98 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 99 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 5, Sygnatura: III CZP 71/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o naprawienie szkody spowodowanej przeprowadzeniem ciepłociągu (art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości - tekst jedn.: Dz.U. Nr 30, poz. 127 z 1991 r.) podlega rozpoznaniu na drodze sądowej, jeżeli udostępnienie w tym celu nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez właściciela z jednostką mającą lokalizację inwestycji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 6, Sygnatura: III CZP 78/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bank, który udzielił gwarancji na zabezpieczenie akredytywy dokumentowej, może domagać się umorzenia wszczętej przeciwko niemu egzekucji, jeśli wykaże, że wypłata akredytywy nastąpiła z naruszeniem wymagań zawartych w zleceniu otwarcia akredytywy. Tłumaczenia zwrotów użytych w umowie gwarancji bankowej, a mianowicie “nieodwołalnie i bezwarunkowo”, oraz “na pierwsze zadanie” - należy dokonywać z uwzględnieniem celu tej umowy (art.65 § 2 k.c.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 12, pozycja: 68, Sygnatura: II AKr 121/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym, czy osoba stojąca na czatach popełnia przestępstwa w formie sprawstwa (jako współsprawca) czy w formie pomocnictwa, decydują okoliczności konkretnego przypadku.Współsprawcą będzie wówczas gdy przypadająca jej rola osoby stojącej na czatach jest bardzo znacząca dla powodzenia całego przestępczego przedsięwzięcia; wręcz warunkująca jego skuteczność. Jeżeli natomiast znaczenia takiego nie ma (wystawienie “czujki” na wszelki wypadek- z daleko idącej “ostrożności”), uza [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, [372], 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU