STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnych w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACr 305/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada nominalizmu ma nadal zastosowanie do przedawnionych wierzytelności hipotecznych, gdyż art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 ze zm.) nie uchyla zakazu przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321). [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 392/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 3581 § 3 k.c. wynika i to, że zmiana wysokości świadczenia, czyli waloryzacja nie następuje ex lege z momentem zmiany siły nabywczej pieniądza, gdyż źródłem waloryzacji (obok umowy) jest orzeczenie sądu, które ma kształtujący walor, albowiem decyduje o wysokości i zakresie waloryzacji. Dopiero więc z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądowego dokonującego waloryzacji, zasądzona kwota staje się wymagalna, gdyż z tym momentem dochodzi do przekształcenia bliżej nieoznaczonego po [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 399/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawca w rozumieniu art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz 344) i § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (Dz.U. Nr 89, poz. 527) jest nie posiadacz lub kierowca pojazdu w rozumieniu § 2 tegoż rozporządzenia, lecz każda inna osoba fizyczna, która prowadząc p [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACr 185/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że powód na skutek nieprawidłowego wypełnienia dokumentów celnych spowodował naliczenie podatku obrotowego nie uzasadnia przyjęcia, że uiszczając taki podatek, powód spłacił dług, który obciążył stronę pozwaną. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACz 361/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W toku całego postępowania, do chwili uprawomocnienia się postanowienia oddalającego wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, nie ma podstaw prawnych do pobierania od strony opłat od składanych przez nią wniosków czy środków odwoławczych, tym bardziej od środków odwoławczych od postanowień wydanych w toku postępowania o zwolnienie od kosztów sądowych. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I ACr 115/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedołożenie przez maklera należytej staranności, polegającej na nie sprawdzeniu upoważnienia osoby zawierającej z nim umowę pośrednictwa może być uznane za winę przyjmującego zlecenie i pociągać za sobą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną dającemu zlecenie na podstawie przepisów art. 471 w zw. z art. 472 k.c. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 248/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przedmiotem ważnego zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, w tej też walucie powinno nastąpić spełnienie świadczenia, zgodnie z zasadą nominalizmu wyrażoną w art. 358 § 1 k.p.c., która dotyczy zarówno świadczeń wyrażonych w pieniądzu polskim, jak i świadczeń wyjątkowo (stosownie do art. 358 k.p.c.) wyrażonych w walucie obcej. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 61/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwiększenie się trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy pracownika, zawinionego przez zakład pracy - w stopniu niższym niż 10 % i z tej przyczyny nie podlegającemu naprawieniu w oparciu o przepisy ustawy wypadkowej (art. 11 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz.U. Nr 32 z 1983 r., poz. 144) - może uzasadnić roszczenie o zadośćuczynienie (art. 445 § 1 k.c.), jeśli okoliczności towarzyszące po [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APr 49/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmniejszenie zatrudnienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 z dnia 28 grudnia 1989 r. o zwolnieniach grupowych, nie jest przesłanką, nabycia prawa do odprawy w przypadku zwolnienia indywidualnego dokonanego na podstawie art. 10 ust. 1 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AUr 676/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczonym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71, poz. 342), jest osoba spełniająca ustawowe przesłanki do nabycia prawa do świadczeń tego ubezpieczenia i wobec tego uprawniona jest do ich uzyskania, a nie tylko osoba opłacająca składki na ubezpieczenie społeczne w dacie złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, [374], 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU