STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUz 30/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Andrzej ZielińskiŻądanie pełnomocnika strony zasądzenia kosztów zastępstwa sądowego w konkretnie wskazanej kwocie stanowiącej maksymalną stawkę przewidzianą w opłatach za czynności adwokackie dla danego rodzaju spraw, bez złożenia sądowi spisu kosztów lub innego dowodu potwierdzającego warunki umowy cywilnoprawnej zawartej z klientem – nie wiąże sądu i daje możliwość ustalenia takiego wynagrodzenia z uwzględnieniem charakteru sprawy i wkładu pracy pełnomocnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III KRN 98/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obecnie obowiązujące przepisy procesowe nie pozwalają na przyznanie organom Państwowej Służby Ochrony Zabytków statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w tych sytuacjach, gdy zabytek nie stanowił mienia społecznego.2. Zniszczenie zabytku polega na takim uszkodzeniu, przy którym przywrócenie stanu poprzedniego jest w ogóle możliwe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II KRN 122/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przestępstwa skarbowego określonego w art. 80 § 1 u.k.s. może być każda rzecz ruchoma, którą dokonujący obrotu towarowego z zagranicą jest obowiązany dostarczyć do granicznego miejsca odpraw celnych i zgłosić do odprawy celnej (art. 40 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne, Dz.U. Nr 75, poz. 445). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III KRN 100/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądy, w tym i Sąd Najwyższy, nie mogą wprawdzie generalnie kwestionować mocy wiążącej uchwały organu samorządowego, jednakże w wypadku, gdyby uchwała taka miała stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, sądom wolno odmówić jej zastosowania, jeśli stwierdzą, że została ona wydana z przekroczeniem ustawowego upoważnienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: II AKr 169/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbrodnia z art. 210 k.k. jest kwalifikowana postacią kradzieży, gdyż do jej ustawowych znamion należą wszystkie istotne elementy kradzieży, a odróżnią się od tejże dodatkowymi działaniami sprawcy wobec pokrzywdzonego. W warunkach więc, gdy ofiara rozboju nie jest tożsama z ofiarą czynu z art. 209 k.k.- można i należy przypisać sprawcy dwa czyny oprócz rozboju, także kradzież rozbójniczą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKr 81/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabój pistoletu o jaki chodzi w rozpatrywanej sprawie, nie ma pocisku. Jego użycie nie spowodowało u pokrzywdzonego ciężkich obrażeń ciała, lecz tylko drobne oparzenia na twarzy. Po oddaniu strzału, spaliny z pistoletu "Star" nie uchodzą lufą z otworu znajdującego się w niej, z boku. Tak więc również ze względu na sposób użycia tegoż narzędzia, nie można go uznać za niebezpieczne w rozumieniu 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKr 80/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie regułą przy wykładni art. 2 §1 k.k. jest zakaz częściowego stosowania przepisów obu ustaw (tj. ustawy obowiązującej w czasie orzekania i ustawy obowiązującej poprzednio), to jednakże w przypadku gdy wyniki takiej wykładni naruszają przepisy zawarte w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych lub Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które winny być stosowane bezpośrednio, należy stosować przepisy względniejsze dla sprawcy obu konkurują [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 70/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149) szczególnie w wypadku braku akt postępowania, sąd orzekający zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, jeżeli zachodzi potrzeba dokonania ustaleń potwierdzających lub wykluczających istnienie przesłanek określonych w art. 1 cytowanej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKo 43/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Klauzula generalna wyrażona w art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność za rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149), stanowiąca, iż koszty postępowania w sprawach objętych ustawą ponosi Skarb Państwa, nie odnosi się do opłat od wniosków o wznowienie postępowania dotyczących prawomocnych orzeczeń zapadłych w tych sprawach.II .Przewidzianą w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1972 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACz 460/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie postępowania w oparciu o art. 177 § 1 pkt. 1 k.p.c. na tej podstawie, że złożone zostało podanie o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawie prejudycjalnej jest oczywiście, z wyżej wskazanych przyczyn, tym bardziej niedopuszczalne. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, [375], 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU