STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 455/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zmiany wysokości świadczenia pieniężnego oparte na art. 358 1 § 3 k.c. ma charakter roszczenia ubocznego, które powstaje w ramach istniejącego już zobowiązania pieniężnego i dzieli jego los. Spełnienie świadczenia wynikającego z tego zobowiązania nie oznacza jednak wygaśnięcia roszczenia z art. 358 1 § 3 k.c. jeżeli tylko zgłoszone zostało przed wygaśnięciem roszczenia głównego. Jako roszczenie raz już zgłoszone, uzyskuje byt niezależny od roszczenia głównego i realizowane może być na o [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 236/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że powód nie zgłasza wniosków dowodowych, czy też zajmuje bierne stanowisko w sprawie nie zwalnia sądu od przeprowadzenia dowodów koniecznych dla wyjaśnienia spornych kwestii z urzędu (art. 3 § 2 k.p.c. i art. 232 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 167/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powołanie się przez strony w umowie na uchwałę, którą zbędnie podjęto, stanowi okoliczność bez znaczenia dla sprawy, w umowach bowiem należy badać (jeżeli nasuwają się wątpliwości) jaki był zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na dosłownym brzmieniu (art. 65 § 2 k.c.). [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 182/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie bowiem jest nienależne, kiedy brak było podstawy prawnej do jego dokonania, istniejącej w chwili dokonania świadczenia, a więc i w przypadku świadczenia celem umorzenia długu, który w rzeczywistości nie istniał bądź istniał w mniejszym rozmiarze. Jednakże przesłanką powstania roszczenia z nienależnego świadczenia jest, by po stronie świadczącego zachodził błąd co do istnienia długu. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACr 239/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Kodeksu handlowego, normujące stosunki wewnętrzne spółki kapitałowej, wykluczają nieważność z mocy samego prawa decyzji organów spółki, poza przypadkami w ustawie wskazanymi (np. art. 254 § 2, art. 262 § 2) a ich ewentualną sprzeczność z Prawem (tak bezwzględnie jak i względnie obowiązującym) czynią jedynie podstawą powództwa o uchylenie uchwały i to w ściśle oznaczonych przypadkach, przy spełnieniu szczegółowo określonych przesłanek, jak w art. 240 i art. 413 k.h.) [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 386/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Prawa lokalowego nie regulują w żadnym zakresie stosunków między współwłaścicielem nieruchomości, jak również po zniesieniu współwłasności, a zatem powoływanie się w tym zakresie, jak również w zakresie wykonania orzeczenia o zniesieniu współwłasności, na przepisy Prawa lokalowego czy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest chybione. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III APr 41/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 33 § 1 Prawa upadłościowego nie odnosi się do wierzytelności przeciwko masie upadłości, tj. wierzytelności powstałych od daty ogłoszenia upadłości. Pracownik ma więc prawo do odsetek z tytułu opóźnionej wpłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną od tej daty. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: III APz 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ugoda sądowa jest czynnością procesową, która zgodnie z wolą stron wywołuje skutki: materialno-prawnej tj. w sferze łączącego strony stosunku prawnego, oraz procesowy w postaci wyłączenia dalszego postępowania co do istoty sporu. Do ważności ugody niezbędne jest m.in. wyrażenie zgodnego oświadczenia woli stron, które dokonywane jest z reguły przez złożenie podpisów pod treścią ugody. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUr 263/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz.U. Nr 5, poz. 32 z późn. zm.) liczenie okresów pracy górniczej pod ziemią w sposób uprzywilejowany półtorakrotnie, stosuje się przy ustaleniu prawa do górniczej emerytury i renty, zaś przy ustaleniu wysokości tych świadczeń stosuje się przelicznik 1,8 za każdy rok pracy z tym, że w stosunku do górników wymienionych w art. 10 tej ustawy, przelicznik ten wynosi 1,5 za każdy rok pracy. [...]
[pełny tekst]




Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUr 288/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poborowy przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej, skierowany na czas jej odbycia do zakładowej zawodowej straży pożarnej jako zwolniony od odbycia zasadniczej służby wojskowej, w razie wypadku zaistniałego w okresie tego zwolnienia powodującego inwalidztwo, nie może być uznany za inwalidę w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 marca 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 13 z 1983 r., poz. 68). [...]
[pełny tekst]



strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, [376], 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468




POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU