STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 1511/04
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dodatek dla sieroty zupełnej, o jakim mowa w art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 z późn. zm.), przysługuje wyłącznie osobie, która faktycznie pobiera rentę rodzinną. Z UZASADNIENIA A. Z. zakwestionował decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. z dnia 16 czerwca 2004 r., odmawiającą przyznania dla niego prawa do dodatku dla sieroty zupełnej argumentując, że w prawdzie pobiera rentę inwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 1118/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja w kwestii wymierzenia i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne (w tym twórców), zastrzeżona - zgodnie z art. 148 ust. 2 w związku z art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. nr 45, poz. 391 ze zm.) - do kompetencji organów ubezpieczenia społecznego (m.in. ZUS), winna zostać poprzedzona decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym - zwłaszcza w sytuacji, gdy dana osoba [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z Warszawie z dnia 17 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1440/04
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada ochrony praw nabytych jest zachowana wówczas, jeżeli przy przyznaniu prawa do świadczenia stosuje się przepisy obowiązujące w dacie spełnienia wszystkich warunków wymaganych do jego przyznania. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni – J. L., odwołując się od decyzji organu emerytalno-rentowego z dnia 28 lutego 2004 r., odmawiającej przyznania prawa do emerytury kolejowej twierdziła, że odmowa uznania pracy wykonywanej w okresie od dnia 1 października 1976 r. do dnia 10 lutego 1982 r. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 2121/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przychodem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.) nie zaś przysługujące mu należności. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 16 marca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1380/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość uznania, że wskazany okres wpływa na wysokość hipotecznej emerytury ustalonej na dzień 1 stycznia 1999 r. istnieje tylko wtedy, gdy okres ten można zakwalifikować do jednego z okresów wymienionych w art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.). Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił odwołanie A. S. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 355/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres bezpłatnego urlopu udzielony nauczycielowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji w organizacjach społecznych nie podlega zaliczeniu do okresu pracy w szczególnym charakterze (art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2005 r., sprawy Grzegorza W., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w O. W., o emeryturę nauczycielską, na skutek apelacji wnioskodawcy, od wyroku Sądu Okręgowego – S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1698/04
Data wprowadzenia do systemu: 01-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25) renta rodzinna, przysługuje uprawnionym członkom rodziny po zmarłym, który w dacie śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej podlegałby ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2005 r. w B., sprawy z wniosk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 307/04
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja wydana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników nie może być dowolnie zmieniona i winna ona wskazywać prawidłową podstawę faktyczną i prawną jej wydania. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca K. G. odwołał się od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w C. z dnia 11 września 2003 r., stwierdzającej ustanie wobec niego ubezpieczenia społecznego rolników - poczynając od dnia 17 listopada 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APa 104/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przeprowadzanie inwentaryzacji pod nieobecność pracownika, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się, którego nie zawiadomiono o terminie inwentaryzacji i przeprowadzenie spisu towarów z karty osobistej pracownika, czy dokumentacji magazynowej, a nie spisu z natury w sensie fizycznym, skutkuje uznaniem takiej inwentaryzacji za nieprawidłową i nie mogącą powodować odpowiedzialności materialnej pracownika w oparciu o art. 124 § 1 k.p. Z UZASADNIENIA Powód "B." S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 1 lutego 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 33, Sygnatura: III APa 9/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zadośćuczynienie pieniężne, o którym mowa w art. 445 § 1 k.c., ma na celu naprawienie szkody niemajątkowej, wyrażającej się krzywdą w postaci cierpień fizycznych i psychicznych, dlatego ustalając kwotę zadośćuczynienia należy mieć na uwadze rozmiar cierpień fizycznych związanych z zaistnieniem wypadku jak i dolegliwości bólowe powstałe w następstwie urazu oraz długotrwałego leczenia. 2. Oceniając prawo do renty uzupełniającej z art. 444 § 2 k.c. należy również uwzględnić, w jakiej części [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, [39], 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU