STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III KK 58/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Klientem, w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm.), jest zarówno kontrahent sprawcy kopiowania produktu, będący też przedsiębiorcą, jak i konsument. Bez znaczenia dla bytu przestępstwa określonego w tym przepisie pozostaje, czy narażenie na niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd wiąże się ze skopiowanym produktem gotowym czy też ze skopiowanym półproduktem, stanowiącym widoczny element składowy wyrobu fi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 42, Sygnatura: II CSK 119/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest zasiedzenie służebności gruntowej na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "E." Spółki Akcyjnej z siedzibą w P. Oddziału w Z., przy uczestnictwie Marka J. i Małgorzaty J., o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 4 października 2006 r., skargi kasacyjnej uczestnika postępowania, od postanowienia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 25 października 2005 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: III CZP 65/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokonanie przelewu wierzytelności o naprawienie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przysługującej wobec osoby objętej obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, przez poszkodowanego niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług, na rzecz takiego podatnika, nie wpływa na zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 września 2006 r., sygn. III CZP 65/06. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 20, Sygnatura: II CSK 90/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o karę umowną za zwłokę w terminowym usunięciu wady przedmiotu umowy o roboty budowlane staje się wymagalne w pierwszym dniu po upływie terminu do usunięcia wady (art. 120 § 1 k.c. w związku z art. 471 k.c.). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2006 r., sygn. II CSK 90/06. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: II CZ 50/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w czasie rozpoznawania sprawy prawidłowo potraktowanej stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175 ze zm.) jako sprawa gospodarcza, pozwany utracił status przedsiębiorcy, sprawa traci charakter sprawy gospodarczej i stosownie do art. 3982 § 1 k.p.c. skarga kasacyjna dopuszczalna jest w niej wówczas, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia nie jest niższa niż 50 000 zł. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 75, Sygnatura: II UZP 15/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do wznowienia postępowania w trybie art. 83a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) mają zastosowanie przepisy Działu VI, Tytułu VI, Księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku przedstawiciela ustawowego Artura S. – działającego na rzecz małoletniego Konrada S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w E., z udziałem zainteresowanych Romana K. i Danuty K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III CZP 52/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja. Z UZASADNIENIA Sąd Najwyższy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 518 k.p.c., od postanowienia sądu pierwszej instancji wydanego w postępowaniu nieprocesowym, orzekającego co do istoty sprawy, przysługuje apelacja. Na inne postanowienia, a więc nieorzekające o istocie sprawy, lecz rozstrzygające tylko kwestie formalne, przysługuje - podob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III CZP 52/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Joanny R., przy uczestnictwie Heleny O. i Magdaleny S., o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 23 sierpnia 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt IV Cz 426 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III CZP 52/06.
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza, wydanego na podstawie art. 644 w związku z art. 637 § 2 k.p.c., przysługuje apelacja. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Joanny R., przy uczestnictwie Heleny O. i Magdaleny S., o stwierdzenie nabycia spadku, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 23 sierpnia 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt IV Cz 426 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: V CSK 237/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wzbogacenie podmiotu odpowiedzialnego za naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego (prawa ochronnego) polega na zaoszczędzeniu wydatków, które wzbogacony musiałby ponieść dla zapewnienia sobie możliwości korzystania z cudzego uprawnienia zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i uznawanymi zasadami. W wypadku, gdy stan wzbogacenia polega na zaoszczędzeniu wydatków wyłączone jest w zasadzie zastosowanie art. 406 i art. 407 k.c. 2. Zachowanie uprawnienia do powoływania się na uchyb [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, [39], 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU