STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: VI ACa 842/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Specyfika wyszukiwania, rezerwacji i zakupu biletów lotniczych przez Internet w systemie online powoduje że zamieszczona w nim reklama usług tanich linii lotniczych kierowana jest do oznaczonego kręgu konsumentów. Wprowadzająca w błąd (niepełna) reklama nie ma w tych okolicznościach zdolności do wpływania na decyzję jej adresatów co do zakupu usług. UZASADNIENIE W dniu 23 stycznia 2006 r., AAÖL AG z siedzibą w W. wystąpiła z pozwem przeciwko SE. A., a.s. z siedzibą w B., o zakazanie n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 622/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za moment powstania szkody w rozumieniu art. 160 § 1 k.p.a. należy uznać datę pojawienia się tzw. pierwszego skutku, to jest datę wydania nieważnej lub naruszającej prawo decyzji administracyjnej. Jeżeli szkoda powstała przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązek odszkodowawczy ogranicza się jedynie do szkody rzeczywistej. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 marca 2007 r., wydanym w sprawie z powództwa K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 756/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynności prawne właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych dotyczące zmiany zarządu nieruchomością - dokonane po złożeniu wniosku o wpis prawa odrębnej własności lokalu do księgi wieczystej do sądu wieczystoksięgowego ale przed dokonaniem wpisu - których skuteczność była zawieszona, uzyskują po wpisie moc prawną wstecz. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 30 maja 2006 r., powód L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B. - współwłaściciel nieruchomości położonej w W. przy ul. G. 56, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 678/07
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skierowanie przez przedsiębiorcę do przedsiębiorcy pisma o udzielenie informacji co do transakcji handlowych łączących go z innym wskazanym przedsiębiorcą i o przedstawienie zestawienia faktur ze wskazaniem, że nadawca jest zainteresowany zakupem związanych z nimi wierzytelności, nie stanowi naruszenia dobra osobistego (renomy) przedsiębiorcy (art. 23–24 k.c.) i naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: VI ACa 380/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kartą płatniczą jest rzecz ruchoma, identyfikująca imiennie przez opatrzenie podpisem jej posiadacza, pozwalająca zidentyfikować wydawcę, stwierdzająca wynikające z umowy o kartę płatniczą uprawnienie posiadacza do dokonywania wypłaty gotówki lub zawierania z akceptantami umów rodzących obowiązek świadczenia pieniężnego bez konieczności świadczenia gotówką, wydawana przez banki, instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytu i inne instytucje finansowe. UZASADNIENIE W dniu 3 listopada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 679/05
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie o potrąceniu złożone przez wierzyciela odrębnie od zgłoszenia wierzytelności, tylko wtedy wywrze skutek, jeżeli wierzyciel dokonał następnie (lub jednocześnie) zgłoszenia swej wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Warunkiem skuteczności potrącenia jest jednak nie samo zgłoszenie wierzytelności, ale dopiero jej uwzględnienie w postępowaniu upadłościowym. Sędzia-komisarz może bowiem odmówić uznania (w całości lub w części) zgłoszonej wierzytelności, a wówczas nie dojdzie do potrącen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: I ACz 1071/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po zmianie ustawy o kosztach sądowych ustawą z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U. nr 21, poz. 123), należna opłata w postępowaniu upominawczym zakończonym wydaniem nakazu zapłaty stanowi nadal czwartą część całej opłaty i taką opłatą winien być obciążony, zgodnie z art. 98 k.p.c., pozwany w nakazie zapłaty. UZASADNIENIE Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym w dniu 10 maja 2007 r., Sąd Okręgowy w W. nakazał pozwanemu Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 Akademiczne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 817/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieważne jest postanowienie umowy uzależniające termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przez wykonawcę od uzyskania wynagrodzenia od inwestora. UZASADNIENIE Powód - T. S.A. z siedzibą w W. wniósł o wydanie nakazu zapłaty zobowiązującego PBLK "T." Sp. z o.o. w W. do zapłaty kwoty 462 794,35 zł z ustawowymi odsetkami, tytułem zapłaty wynagrodzenia za wybudowane na zlecenie pozwanego kablowe linie światłowodowe. W sprzeciwie od wydanego przez Sąd Okręgowy w dniu 13 czerwca 2005 r. na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lipca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 439/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dążenie prasy, aby w opublikowanym artykule osiągnąć zamierzenia moralizatorskie musi mieć swoje granice w wartościach nadrzędnych, związanych z jednostką ludzką. Jakkolwiek nie można odmawiać publikacjom prasowym walorów społeczno-wychowawczych, to jednak ukazanie ujemnych zjawisk społecznych, anomaliów życia społecznego nie może następować kosztem czci i spokoju jednostki, której dobra osobiste zostają naruszone. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2007 r., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 546/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykorzystanie elementów myśli twórczej, w szczególności przez nawiązywanie do dominującego graficznego elementu projektu, jest szczególnie istotne dla oceny naruszenia praw autorskich w kampanii reklamowej opartej na reklamie graficznej. Odpowiednie zastosowanie zasady prekluzji dowodowej dla interwenienta ubocznego po stronie pozwanej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych (art. 479[14] § 2 k.p.c.) musi być odnoszone do interwencji ubocznej jako pierwszego pisma procesowego tego po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, [39], 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU