STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: V KK 189/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tablica rejestracyjna pojazdu, chociaż jest bez wątpienia przedmiotem określonego prawa, należy bowiem do właściciela pojazdu, dla którego ją wydano, to sama w sobie nie jest jeszcze dowodem prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne, gdyż samoistnie nie dowodzi ona żadnego prawa do tego pojazdu. W konsekwencji, tablica rejestracyjna nie jest dokumentem w rozumieniu art. 115 § 14 k.k., a tym samym nie może być przedmiotem przestępstwa określonego w art. 276 k.k. Sąd Na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 82, Sygnatura: I OSK 1924/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wiadomość została prawidłowo nadana na oficjalny adres poczty elektronicznej organu, to znaczy, że dotarła ona do adresata. Dla zastosowania tego domniemania kluczowe jest ustalenie, czy wniosek został w ogóle wysłany drogą elektroniczną. Dopiero potwierdzenie tego faktu pozwala przenieść ciężar dowodu, że wniosek nie został doręczony, na organ administracji, na którego adres poczty elektronicznej skierowany został wniosek. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 16 wrześn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II SA/Rz 548/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli osoba, w stosunku do której orzeczono zakaz prowadzenia pojazdu mechanicznego obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B, zwróci się o wydanie (zwrot) prawa jazdy kategorii C, to organ związany treścią art. 12 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 u.k.p. obowiązany będzie wydać rozstrzygnięcie o odmowie wydania (zwrotu) prawa jazdy kategorii C. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 13 września 2016 r., sprawy ze skargi R. D., na decyzję Samorz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: V SA/Wa 1394/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i jest cywilnoprawnym stosunkiem obligacyjnym łączącym określoną liczbę osób. Osoby te (wspólnicy) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób (art. 860 k.c.). W sferze stosunków zewnętrznych podmiotem praw i obowiązków są wszyscy wspólnicy. Jednak zgodnie z zasadą autonomii prawa podatkowego na gruncie tej dziedziny prawa spółka cywilna może być traktowana jako podmiot praw i obowiązków zobowiąza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II SA/Sz 622/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem obowiązku zgłoszenia zmiany pojazdu i wystąpienie o zmianę licencji w terminie 28 dni od dnia powstania zmiany jest umożliwienie przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej, bez konieczności natychmiastowego załatwiania formalności związanych np. ze zmianą pojazdu. Nie można bowiem wykluczyć przypadków nagłych, kiedy zachodzi konieczność zmiany pojazdu z powodów nieprzewidzianych i od przedsiębiorcy niezależnych (wypadek, uszkodzenie wyłączające pojazd z dalszej eksploatacji). W t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 92, Sygnatura: II SA/Bk 375/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorca musi wykazać, że dołożył należytej staranności, tzn. że organizując przewóz uczynił wszystko, czego można od niego rozsądnie wymagać, a jedynie wskutek niezależnych okoliczności lub nadzwyczajnych zdarzeń doszło do naruszenia prawa. Istnieje domniemanie odpowiedzialności przewoźnika za naruszenie prawa przez kierowcę. Ponosi on ryzyko prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego oraz posiada instrumenty prawne i faktyczne, aby zapewnić należyte wykonywanie obowiązków przez kierowcó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 116, Sygnatura: I SA/Gd 623/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli strona za wykonywane czynności objęte zakresem obowiązków pracownika, w tym za prace o charakterze twórczym, nie otrzymywała honorariów z tytułu korzystania z praw autorskich do poszczególnych utworów lub rozporządzanie prawami do nich, lecz miesięczne wynagrodzenie za pracę wykonywaną na swoim stanowisku, którego zakres obowiązków dotyczył wytwarzania i projektowania oprogramowania komputerowego – w konsekwencji skarżącej nie przysługiwało prawo do określenia kosztów uzyskania przy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 89, Sygnatura: II GSK 416/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W kontekście art. 140aa ust. 4 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), sąd I instancji stwierdził, że to przewoźnik znając parametry wagowe pojazdu powinien podejmować niezbędne działania, w tym odnoszące się do procesu załadunku towaru jak i ustalenia odpowiednich relacji z kontrahentami, aby wykonywany przez niego przewóz nie naruszał odpowiednich dla danej kategorii norm. Zauważyć należy, że znaczne fizyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 91, Sygnatura: II GSK 111/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 92a ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), wskazuje na jakich zasadach odpowiadają podmioty (wykonujące czynności związane z przewozem drogowym, tacy jak: spedytorzy, załadowcy itd.) inne, niż podmiot wykonujący przewóz drogowy – za naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Odpowiadają oni tylko wówczas – gdy okoliczności sprawy i dowody jednoznacznie wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 90, Sygnatura: II GSK 2163/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma znaczenia fakt, że badania okresowe tachografu w pojeździe dokonane zostały już po kontroli i nie wykazały żadnych uchybień w jego funkcjonowaniu. Dla zaistnienia deliktu administracyjnego określonego w art. 92a ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.), a także lp.6.1.4. zał. nr 3 do ww. ustawy, ważne jest samo już tylko dopuszczenie do wykonywania przewozu pojazdem z niesprawdzonym w terminie tachografem. G [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, [39], 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU