STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 203/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozdziału 22 Kodeksu postępowania karnego dotyczące biegłych, tłumaczy i specjalistów nie zawierają wymogu oparcia opinii na kompletnej dokumentacji. Wymienione przepisy określają cel, dla realizacji którego można zasięgać opinii biegłego, w postaci stwierdzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wymogi, które opinia powinna spełniać, w postaci pełności, jasności, braku wewnętrznej sprzeczności. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II AKzw 854/08.
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mając na względzie osobisty charakter kary grzywny, sytuację wyjątkową innych członków rodziny (oprócz żony skazanego z uwagi na możliwość skierowania egzekucji do majątku wspólnego małżonków) sąd nie może decydować o rozłożeniu na raty wykonywania tej kary. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Rober- ta C., skazanego wyrokiem łącznym, zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 9 września 2008 r., w przedmiocie odmowy rozłożenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 537/08
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urlop wypoczynkowy nie zwalnia od powinności publicznych, do jakich należy stawiennictwo na wezwanie sądu w sprawie karnej. Innymi słowy to wyrażając – każdy ma obowiązek stawić się na wezwanie sądu, niezależnie od swych zobowiązań pracowniczych czy osobistych planów, także biegły. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2008 r., sprawy Tomasza G., oskarżonego o przestępstwo z art. 148 § 2 pkt 2 k.k., na skutek zażalenia biegłego Stanisława U., na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 listopada 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKzw 845/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 204 k.k.w. nie ustanawia wymogu wysłuchania lekarzy psychiatrów oraz psychologa, lecz jedynie uzyskania opinii biegłych o stanie zdrowia sprawcy umieszczonego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. 2. Postanowienie wydane na podstawie art. 204 k.k.w. nie musi wskazywać dowodów sprawstwa osoby internowanej ani też okoliczności świadczących o znacznej społecznej szkodliwości popełnionego przez nią czynu. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Janusza P., sprawcy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 565/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 257 § 1 k.p.k. wyraża dyrektywę minimalizacji środków zapobiegawczych, stosownie do której tymczasowe aresztowanie powinno być stosowanie w ostateczności, gdy inne (wolnościowe) środki zapobiegawcze nie będą w stanie zabezpieczyć prawidłowego toku postępowania karnego. Wymieniony przepis nakłada zatem na sąd stosujący i sąd przedłużający tymczasowe aresztowanie obowiązek rozważenia, czy dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego konieczne jest stosowanie tego środk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 12, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 508/08
Data wprowadzenia do systemu: 17-02-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prokurator, gromadząc materiał dowodowy w sprawie, w której niezbędne jest uzyskanie informacji chronionych tajemnicą bankową, powinien w pierwszej kolejności wykorzystać możliwości jakie daje przepis art. 105 ust. 1 pkt 2b Prawa bankowego. Uzyskanie informacji w oparciu o powyższy przepis nie wymaga uchylania tajemnicy bankowej, a jedynym warunkiem jaki musi być w tej sytuacji spełniony, to wymóg by postępowanie przygotowawcze było w fazie in personam. 2. Obowiązkiem prokuratora, składając [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 października 2008 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKzw 820/08
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przesłanką zastosowania dozoru kuratora jest bliski koniec kary pozostałej do odbycia przez skazanego i perspektywa szybkiego opuszczenia zakładu karnego, przy czym stosownie do art. 164 k.k.w. powinien to być okres do sześciu miesięcy przed wykonaniem kary, to brak tej przesłanki stanowi okoliczność wyłączającą postępowanie w przedmiocie zastosowaniu dozoru kuratora na podstawie art. 167 k.k.w. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Dariusza W., skazanego za przestępstwo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: II AKz 474/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, że w wyroku łącznym wydanym przez sąd okręgowy, jako rzeczowo właściwym, na podstawie art. 569 § 2 k.p.k. wymierzono skazanemu dwie kary łączne, odnoszące się do dwóch realnych zbiegów przestępstw i że tylko jedna z nich obejmuje karę pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem sądu okręgowego, nie ma znaczenia ani dla stosowania normy zawartej w przepisie art. 575 § 1 k.p.k., ani dla stosowania przepisu art. 569 § 2 k.p.k. określającego właściwość rzeczową sądu okręgowego do orzekania w przedm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 października 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 250/08
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro w pierwszym orzeczeniu zasądzającym na rzecz wnioskodawcy odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie nie uwzględniono, że przypisane mu czyny, nie będące przestępstwami, stanowiły formę działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, a do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy lutowej (Dz.U. nr 191, poz. 1372), która rozszerzyła jej stosowanie na represje począwszy od dnia 1 stycznia 1944 r. do dnia 31 grudnia 1989 r., nie mógł on [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 października 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKz 495/08
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama zmiana zeznań świadków (składanie zeznań odmiennej treści jak w śledztwie) nie musi świadczyć o matactwie. Praktyka sądowa przynosi rozmaite powody zeznań odmiennej treści między śledztwem a rozprawą główną i niekiedy wręcz zawinione przez pracowników śledczych. Pochopne jest oczekiwanie surowej kary tylko dlatego, że w śledztwie uzyskano zeznania obciążające. Pochopne, a nawet niepraworządne jest upatrywać matactwa w tym, że oskarżony nie przyznaje się do oskarżenia. Treść zeznań śledczych [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, [39], 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU