STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: I ACz 544/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych stronie, na której wniosek otworzono postępowanie układowe, czy też co do której ogłoszono upadłość, uzaleznione jest od wykazania, że jej efektywne aktywa (gotówka, zapasy, towary, surowce itp.) nie wystarczają na pokrycie tych kosztów (art. 113 2 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: III APr 87/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiony członkiem zarządu tej spółki, nie może zawrzeć „sam ze sobą” umowy o pracę na stanowisku członka zarządu (dyrektora generalnego spółki), ani przyznać „samemu sobie” wynagrodzenia za pracę, ponieważ narusza to dyspozycje art. 11, 22 § 1 i 23 § 1 Kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 28 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: III APr 91/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W podstawie wymiaru wynagrodzenia za okres urlopu zmienne składniki wynagrodzenia oblicza się z uwzględnieniem ich zmian wprowadzonych przed rozpoczęciem urlopu (art. 172 zd. I k.p., § 9 rozp. MPP i SS z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych – Dz.U. Nr 43, poz. 259 ze zm.).Wynika stąd, że przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop komornika sądowego wysokość prowizji, obliczana na podstawie przeciętnej prowizji z ostatnich 12 miesięcy (zarządzenie Ministra Sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: III AUr 720/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez sprawy wszczęte po wejściu w życie ustawy o jakich mowa w art. 121 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7, poz. 24), do których ma zastosowanie art. 131 ustawy powołanej w art. 93 w/w ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. w brzmieniu ustalonym w tym artykule – należy rozumieć wyłącznie sprawy wszczęte w zakresie objętym tą nowelizacją tj. w zakresie roszczeń o zaliczenie do wysługi emerytalnej okresu pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 1/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przymus wykonywania pracy oznacza oddziaływanie czynników administracyjnych posługujących się środkami zagrożenia, bądź środkami oddziaływania bezpośredniego. Nie może to być przymus ekonomiczny wywołany np. trudną sytuacją materialną. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: III AUr 9/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do przepisów art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), organ rentowy w trybie postępowania przed nim może żądać zwrotu nienależnie spełnionych przez siebie świadczeń tylko w przypadkach określonych. Przepisy te nie przewidują możliwości realizowania w trybie roszczeń regresowych w przypadku gdy zakład pracy, w zaświadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu nie uwzględnił wszystkich zarobków uz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: III AUr 761/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie przepis art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) pozwalający przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych uwzględniając okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r., pomija limit wieku osoby, która prowadziła to gospodarstwo, to takie okresy takie podlegają uwzględnieniu, jeżeli łączą się z tytułem prawnym do prowadzonego gospodarstwa rolnego, tj. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: III AUr 298/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy oddziału 4 k.p.c. nie przewidują rozstrzygnięcia w formie odrzucenia wniosku w sytuacji uchybienia terminowi do jego założenia, stąd też sąd apelacyjny uznał bezskuteczność wniosku, mając na uwadze przepis art. 167 k.p.c. stanowiący, że „czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna”. Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym 28 listopada 1989 r. (nie publikowanym) wyraził pogląd, że wniosek o uzupełnienie wyroku, zgłoszony przez stronę o upływie t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: III AUz 10/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 169 § 2 k.p.c. dla pisma procesowego stanowiącego wniosek o przywrócenie terminu wprowadza dodatkowy wymóg formalny polegający na uprawdopodobnieniu okoliczności mających uzasadnić taki wniosek.Wobec braku jakichkolwiek danych mających na celu uprawdopodobnienie tych okoliczności, trafnie wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia tego braku w trybie art. 130 k.p.c. Nieuzupełnienie braku skutkuje stosownie do przepisu art. 130 § 2 k.p.c. zwrot wniosku o przywrócenie terminu. Należy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: III AUr 399/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedłożenie nowe zaświadczenia oraz dołączone umowy potwierdzające wykonywanie zajęć nawet o charakterze nauczycielskim na kursach w ramach cywilno-prawnych umów zlecenia nie ma prawnego znaczenia dla dokumentowania okresów zatrudnienia wymaganych przepisem art. 88 Karty Nauczyciela, w tym również w zakresie zwiększenia godzin przepracowanych na podstawie umowy o pracę w Zasadniczym Zakładzie Pracy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, [381], 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU