STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 1079/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celowe uszczuplenie majątku podlegającego przejęciu przez Skarb Państwa (art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1990 r. o przejęciu majątku byłej PZPR – Dz.U. z 1991 r., Nr 16, poz 72) może nastąpić nie tylko przez przeniesienie jego własności, lecz również przez trwałe uniemożliwienie bądź ograniczenie pobierania pożytków i przychodów. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: I ACr 620/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Merytoryczne badanie przez sąd zasadności odwołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych – tekst jedn. Dz.U. z 1991 r., poz. 80 ze zm.) powinno polegać na badaniu prawdziwości faktów oraz badaniu, czy w związku z tymi faktami – w świetle racjonalnych wymagań stawianych dyrektorowi przez Radę Pracowniczą dla spełnienia przezeń zadań przewidzianych Prawem – usprawiedliwione jest stanowisko Rady P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 305/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada nominalizmu ma nadal zastosowanie do przedstawionych wierzytelności hipotecznych, gdyż art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) nie uchyla zakazu przewidzianego w art. 12 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: III AUr 398/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt pobierania świadczenia społecznego – renty inwalidzkiej – nie jest okresem ubezpieczenia w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 3 „a” ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent ... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: III AUr 354/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyczerpanie przysługujące w oparciu o przepis art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 z 1993 r.) 6-cio miesięcznego zasiłku chorobowego, nie stanowi przeszkody w nabyciu uprawnień do kolejnego zasiłku jedynie w sytuacji, gdy w okresie 30 dni po wyczerpaniu 6-cio miesięcznego zasiłku nastąpiło całkowite odzyskanie zdolności do pracy i po upływie tego okresu powstała ponownie niezdolność do pracy, przy czym może być ona s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: III AUr 353/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) wskazuje na uprawnienie uczniów szkół ponadpodstawowych do renty inwalidzkiej, jeżeli stali się oni inwalidami I lub II grupy w czasie uczęszczania do szkoły.Wyjaśnienia wymaga pojęcie „uczęszczania” do szkoły. Gramatyczna wykładnia tego sformułowania prowadzi wprost do przyjęcia, iż oznacza ono nie tylko fizyczne uczestniczenie w organizowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: III APr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. Nr 17, poz. 99) stosunek pracy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego powołanego przed dniem wejścia w życie ustawy, a więc 21 marca 1990 r., wygasa z upływem 2 lat od dnia jej wejścia w życie, jeżeli nie ustanie wcześniej – art. 2 ust. 1 w zw. z art. 9 cyt. ustawy. Powód powołany został na stanowisko dyrektora w roku 1986, a więc w terminie wskazanym w cyt. wyżej przepisie i w tej sytuacji, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: III APr 18/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględniając art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemowych wynagradzania (Dz.U. Nr 5, poz. 25) należy przyjąć, że ustawa ta stwarza możliwość wprowadzenia zakładowych systemów wynagradzania na warunkach i zasadach w niej określonych w zakładach pracy nie podlegających wyłączeniu przewidując dla pracowników zakładów pracy, które wprowadzają nowe systemy wynagradzania, gwarancję uzyskiwania niektórych określonych w niej składników wynagrodzenia. Gwarancją p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: III APr 28/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza przepisów art. 33 i nast. ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 18 z 1991 r., poz. 80) prowadzi do wniosku, że decyzja wyznaczająca na stanowisko tymczasowego kierownika nie jest zrównana w skutkach z powołaniem na stanowisko dyrektora, lecz oznacza czasowe powierzenie określonej osobie funkcji kierownika przedsiębiorstwa. Z tego, że zakres kompetencji tymczasowego kierownika nie został w ustawie określony oraz z faktu, że wyznacza się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: III APr 25/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt, iż powód zwolniony został z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, nie jest przeszkodą dla wykorzystania bieżącego urlopu wypoczynkowego w tym okresie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, [383], 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU