STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 65, Sygnatura: III AUr 209/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sama wada, czy to wrodzona, czy to kalectwo, które upośledza sprawność narządu ruchu, nie daje podstaw dla przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, skoro musi to być tego typu wada lub kalectwo, która czyni konieczną stałą opiekę innej osoby. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 10, Sygnatura: I KZP 8/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działanie sprawcy stosującego przemoc skierowaną wobec rzeczy, zmierzając do zmuszenia pokrzywdzonego do określonego zachowania się, stanowi znamię przestępstwa przewidzianego w art. 167 § 1 k.k. tylko wówczas, gdy – podobnie jak groźba – ma charakter bezprawny.Nie popełnia więc przestępstwa określonego w art. 167 § 1 k.k. taki sprawca, stosujący przemoc skierowana wobec rzeczy, który ma prawo wynikające z ustawy do stosowania tzw. Samopomocy własnej, a więc do żądania od innej osoby [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 7, pozycja: 11, Sygnatura: I KZP 13/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Utrzymywanie stanu, który sprawca wywołał przez użycie przemocy w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się, za co został prawomocnie skazany na podstawie art. 167 § 1 k.k., stanowi nowy czyn wypełniający znamiona tego przestępstwa.2. Datą początkową tego nowego czynu jest dzień następujący po dacie końcowej, jaka została przyjęta w opisie czynu przypisanego sprawcy w prawomocnym wyroku skazującym.Sąd Najwyższy Izba Karna w Warszawie, na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 1994 r. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 196/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie karne obciąży skazanego kosztami postępowania w tym i wydatkami związanymi z udziałem obrońcy ustawionego z urzędu, to obrońca ten nie jest uprawniony do wnoszenia zażalenia żądającego podwyższenia wysokości przyznanego mu wynagrodzenia. Takie zażalenie nie jest bowiem czynnością podjętą na korzyść oskarżonego, lecz na jego niekorzyść. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: II AKr 6/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Gwałt na osobie” nie podlega z reguły na naruszeniu nietykalności cielesnej (art. 182 § 1 k.k.), a polega na zadaniu fizycznej dolegliwości prowadzącej do uszkodzenia ciała lub poważniejszych następstw, aż do śmierci pokrzywdzonego włącznie. Użycie przemocy w postaci jedynie naruszenia nietykalności cielesnej, świadczy jedynie o zastosowaniu przez sprawcę takiej postaci przemocy, która nie stanowi niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia i dlatego nie jest gwałtem na osobie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: II AKr 18/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn przypisany oskarżonemu z art. 228 k.k. jest szczególnym typem występku puszczenia w obieg fałszywego pieniądza lub papieru wartościowego i określa taki stan faktyczny, w którym sprawca przyjmuje nieświadomie falsyfikaty zamiast pieniędzy autentycznych i pozbywa się ich w celu uniknięcia straty, wykorzystując w tym celu mylne wyobrażenie o rzeczywistości osoby, której te falsyfikaty sprzedaje. Dyspozycja art. 228 k.k. odzwierciedla zatem w pełni kryminalną treść czynu, bez potrzeby powoływan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 11 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: II AKr 23/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada bezstronności, z którą wiąże się konieczność zachowania bez emocjonalnego stosunku do sprawy, podlegającej osądzeniu, a także wiążący się z nią wymóg braku osądu sprawy przed wydaniem wyroku, na tle art. 31 § 1 k.p.k. w zw. z art. 3 § 1 i 2 k.p.k. są kwestiami oczywistymi i wymagającymi bezwzględnego przestrzegania.Sąd apelacyjny w związku z tymi zasadami dotyczącymi orzekania dostrzega kolizję i pewne niebezpieczeństwo jakie zachodzi między nimi a obowiązkami rzecznika prasowego sądu w z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: I ACr 68/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego należy oceniać ujemnie z punktu widzenia przyjętych norm moralnych, jednak przy wyrażeniu zgody na rozwód przez małżonka niewinnego nie można tego żądania traktować jako wymierzonego przeciwko małżonkowi niewinnemu, gdyż taka zgoda oznacza, że w danych okolicznościach małżonkowie są jednomyślni co do potrzeby rozwiązania ich związku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: I ACr 632/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecne Prawo dewizowe dopuszcza w zasadzie swobodne dokonywanie obrotu dewizowego, z ograniczeniami wskazanymi w samej ustawie dewizowej, mającymi charakter wyjątkowy. Obrót dewizowy dokonywany w kraju między osobami krajowymi w niczym nie zagraża interesowi dewizowemu państwa, gdyż nie wiąże się z odpływem wartości dewizowych poza granicę kraju, a więc nie uszczupla wartości dewizowych znajdujących się na terenie Polski. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: I ACr 80/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Legalność sformułowań, zarzutów i zleceń zawartych w protokole kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w zasadzie nie może być przedmiotem oceny sądu powszechnego w sprawie o ochronę dóbr osobistych kontrolowanej osoby, czy instytucji. Chyba, że sformułowania te, zarzuty i zalecenia wykraczałyby poza merytoryczny zakres prowadzonej kontroli, poza fakty będące jej przedmiotem, a więc dotyczyłyby tych sfer aktywności życiowej kontrolowanego, których uprawnienia NIK nie sięgają albo też w sposób oczywi [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, [390], 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU