STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1810/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ rentowy obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych tylko w sytuacji naruszenia terminu do ustalenia lub wypłaty świadczenia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2005 r. w B., w sprawie z wniosku J. K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B., o odsetki, na skutek apelacji wnioskodawcy J. K., od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1781/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczony rolnik, który uiścił składkę za II kwartał 2004 r. w terminie, nie jest zobowiązany do opłacenia podwójnej składki już za ten kwartał po zmianie przepisów jaką wprowadza ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 91, poz. 873). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2005 r. w B., w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 970/04
Data wprowadzenia do systemu: 07-04-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocne orzeczenie sądu co do daty powstania całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej wydana w sprawie o tzw. rentę uczniowską, wiąże zarówno sąd jak i organ emerytalno-rentowy, także w sprawie o prawo do wcześniejszej emerytury dochodzonej w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki (Dz.U. nr 28, poz. 149 ze zm.). Z UZASADNIENIA Wnioskodaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 903/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do renty socjalnej przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18. roku życia, niezależnie od tego, czy całkowita niezdolność do pracy z powodu tego inwalidztwa nastąpiła przed ukończeniem czy po ukończeniu 18. roku życia. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2004 r. w B., w sprawie z wniosku A. P. P., przeciwko Zakład [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 598/04
Data wprowadzenia do systemu: 28-02-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie wypłaty emerytury rolniczej nie dotyczy osoby jedynie posiadającej gospodarstwo rolne, ale tylko takiej osoby, która gospodarstwo rolne prowadzi i gospodarstwo to przynosi jej dochód. Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 26 listopada 2003 r., zmienił decyzję Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w C. z dnia 15 października 2001 r. i 23 listopada 2001 r. w ten sposób, że wznowił wnioskodawcom małżonkom I. i Z. G. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1160/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
presjOrgany ubezpieczeń społecznych są uprawnione do kontroli i weryfikacji zawartych umów o prace w stosunku do osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego, nie tylko w zakresie warunków formalnych tych umów ale także tego, czy osoby zgłoszone do ubezpieczenia społecznego faktycznie wykonywały obowiązki pracownicze w okresie wskazanym w umowie. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 5 stycznia 2004 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. stwierdził, że P. G., od dnia 16 lipca 2003 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 29 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 525/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli do opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, to sam ubezpieczony jest obowiązany do zawiadomienia wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 9 marca 2004 r., oddalił odwołanie K. T. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 1 grudnia 2003 r., odmawiającej wypłaty odsetek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 10 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 430/04
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także zakres wniesionego do niej odwołania wyznacza przedmiot sporu i jeżeli decyzja nie zawiera w sensie pozytywnym lub negatywnym stanowiska w przedmiocie dochodzonego roszczenia, to strona nie może domagać się w postępowaniu sądowym merytorycznego rozstrzygnięcia o wskazanym przez nią roszczeniu. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni, w odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 10 września 2003 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 358/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rozpoznający sprawę z zakresu ubezpieczeń społecznych jest obowiązany do ustalenia, czy przedmiot roszczenia wskazuje na to, że w sprawie winna brać udział jeszcze inna osoba lub osoby korzystające ze statusu prawnego osób zainteresowanych w toczącym się postępowaniu. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca R. P. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. z dnia 28 sierpnia 2003 r., odmawiającej mu prawa do renty rodzinnej po ojcu zmarłym w dniu 16 maja 1990 r. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 1155/03
Data wprowadzenia do systemu: 04-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Akwizytor reprezentujący Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" jest obowiązany do zachowania należytej staranności w przedstawianiu swojej oferty tak, by była ona zrozumiana i czytelna dla osoby zamierzającej zawrzeć umowę członkostwa z Funduszem i by wiedziała ona o skutkach prawnych wynikających zawarcia tej umowy. Z UZASADNIENIA W. C. wnosiła o stwierdzenie nieważności umowy członkostwa w Otwartym Funduszu Emerytalnym PZU "Złota Jesień" zawartej dnia 29 września 1999 r., [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, [40], 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU