STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 76, Sygnatura: III SA 5416/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Normy zawarte w art. 168 i art. 169 k.p.a. ustanawiają domniemanie prawdziwości zeznania podatkowego lub księgi podatkowej. 2. Warunkiem przyjęcia nierzetelności księgi podatkowej jest umożliwienie podatnikowi złożenia wyjaśnień w zakresie postawionego zarzutu nierzetelności. Z UZASADNIENIA Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w W. w okresie od dnia 17 lipca do dnia 28 września 1995 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 77, Sygnatura: II SA 1086/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie może reglamentować czasu sprzedaży tych napojów. Z UZASADNIENIA Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., decyzjami z dnia 17 czerwca 1998 r., wydanymi m.in. na podstawie § 3 ust. 2 pkt f załącznika nr 1 do uchwały Rady Gminy W. z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie uchwalenia “Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 1998”, utrzymało w mocy decyzje Prezydenta W. z dnia 23 kwietnia 1998 r., którymi to dec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 51, Sygnatura: I SA/Lu 750/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaprzestanie prowadzenia działalności przez jednego ze wspólników dwuosobowej spółki cywilnej, który wystąpił ze spółki i prowadzenie działalności gospodarczej przez jednego z dotychczasowych wspólników w tym samym zakresie, w jakim dotychczas czyniła to spółka, wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Prawnopodatkowym skutkiem rozwiązania spółki cywilnej wykonującej czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług był obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 78, Sygnatura: SA/Sz 2081/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku decyzji o podatku dochodowym od osób fizycznych wydanych przez organy podatkowe bądź organy kontroli skarbowej zawsze są to decyzje o charakterze deklaratoryjnym, czyli potwierdzającymi istnienie zobowiązania podatkowego, które powstało z mocy prawa. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 18 sierpnia 1997 r. Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w S. określił Bożenie i Zbigniewowi O. podatek dochodowy od osób fizycznych za 1994 r. w kwocie 2.238,50 zł. Z uzasadnienia tej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 82, Sygnatura: I SA/Gd 89/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Terminy "określa", "ustala", jako pojęcia języka prawnego, nie powinny być zamiennie stosowane, skoro oba te terminy w świetle art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych zostały wypełnione różną treścią pojęciową, formułują dwa różne momenty powstania zobowiązania podatkowego, niosące za sobą różne skutki dla podatnika. O charakterze decyzji podatkowej (konstytutywna - art. 5 ust. 1, deklaratoryjna - art. 5 ust. 3 ustawy) decyduje źródło powstania zobowiązania podatkowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 83, Sygnatura: I SA/Gd 1275/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania oraz zapłata wynikającego z tego zeznania podatku wywołuje potrójny skutek prawny. Po pierwsze, z zeznanego podatku czyni należny, po drugie, organowi podatkowemu odbiera podstawę z art. 5 ust. 3 ustawy z 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych do określenia wysokości zobowiązania i po trzecie, i co najważniejsze, prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania (art. 26 ust. 1 ustawy z 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych). Likwidacja t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 148, Sygnatura: III SA 1003/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochody ze sprzedaży akcji pracowniczych nie nabytych na podstawie publicznej oferty nie podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych według stanu prawnego obowiązującego w 1996 r. Z UZASADNIENIA Skarżące wystąpiły o zwrot – ich zdaniem – nienależnie uiszczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży w 1996 r. akcji Banku G. SA, nabytych w transzy pracowniczej. Stwierdzały, że skoro w prospekcie emisyjnym zapisano, iż nabywanie akcji w transz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 123, Sygnatura: SA/Sz 2153/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne daje organowi celnemu prawo oceny dokumentów zakupu towarów dla potrzeb wymiaru cła. Organ celny ma jednak obowiązek uzasadnienia tej oceny według zasad wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną do Naczelnego Sądu Administracyjnego decyzją z dnia 7 września 1995 r. Prezes Głównego Urzędu Ceł w Warszawie, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 26 ust. 1 pk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 124, Sygnatura: SA/Sz 2258/97
Data wprowadzenia do systemu: 11-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek podatkowy VAT z tytułu świadczenia usług powstaje z chwilą pobrania przed wykonaniem usługi co najmniej połowy jej ceny, a nie z chwilą pobrania przed wykonaniem zobowiązania każdej kolejnej zaliczki nie przekraczającej łącznie połowy ceny usługi. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją z dnia 28 października 1997 r. Izba Skarbowa w S. utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w S. z dnia 27 czerwca 1997 r., określającą Przedsiębiorstwu Budowlanemu „B” SA w S. zobow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 43, Sygnatura: III SA 6406/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgoda pracownika szczególnego nadzoru podatkowego na zdjęcie zabezpieczeń urzędowych z pomieszczeń, w których przechowywano spirytus, nie stanowi dostatecznego potwierdzenia tego, że organy podatkowe nie mają zastrzeżeń co do celu na jaki ma zostać zużyty spirytus. Szczególny nadzór podatkowy, uregulowany rozporządzeniem z dnia 18 lutego 1994 r. w sprawie szczególnego nadzoru podatkowego oraz zasad i trybu wykonywania tego nadzoru (Dz.U. Nr 26, poz. 91), a następnie rozporządzeniem z dnia 16 lip [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, [40], 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU