STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: VI ACa 447/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dozwolonym użytkiem w rozumieniu art. 33 ust. 2 Prawa autorskiego jest przedstawienie w reportażu filmowym, dotyczącym przebiegu aktualnego wydarzenia, sali, której element wystroju stanowią m.in. utwory chronione prawem autorskim (zdjęcia). UZASADNIENIE Powódka J. P. wniosła pozew przeciwko pozwanemu „T.” Sp. z o.o. o usunięcie skutków naruszenia jej praw autorskich, domagając się złożenia przez pozwanego w głównym wydaniu programu informacyjnego „F.” oświadczenia na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: . VI ACa 108/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędy diagnostyki i terapii, opieszałość w podejmowaniu czynności i niedostateczne pouczenie pacjenta o ryzyku związanym ze stanem jego zdrowia stanowią przesłanki odpowiedzialności lekarza z tytułu czynu niedozwolonego. UZASADNIENIE Powodowie M. P. i L. P. wnieśli o zasądzenie od SZPZOZ. w W. kwot po 100 000 zł tytułem odszkodowania, wskazując jako podstawę prawną roszczenia art. 446 § 3 k.c. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Wyrokiem z dnia 31 października 2006 r., Sąd Okręgowy w W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 7, pozycja: 23, Sygnatura: VI ACa 122/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydawanie tytułu w rozumieniu art. 23 Prawa prasowego nie może być utożsamione z wytworzeniem pojedynczych egzemplarzy periodyku prasowego. Gazeta jako materialny przedmiot procesu druku pozostanie wówczas jedynie przedmiotem materialnym, pozbawionym tej właściwości (cechy), którą nadają mu przepisy prawa prasowego, jako środka mającego służyć rozpowszechnianiu informacji, myśli czy poglądów. W pojęciu tym musi się zatem zawierać również umożliwienie czytelnikom zapoznania się z treścią zawartą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 258/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynność prawna przejęcia własności przedmiotu zastawu rejestrowego, na podstawie zastrzeżenia zawartego w umowie zastawniczej, jako jednostronna czynność rozporządzająca, wyklucza skuteczne oparcie żądania na treści art. 54 Prawa upadłościowego z 1934 r. lub art. 527 k.c. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 26 lipca 2004 r., skierowanym przeciwko Bankowi z siedzibą w W., Syndyk masy upadłości Stoczni SPH SA w S., domagał się uznania za bezskuteczną w stosunku do niego czynności prawnej pole [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 maja 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: VI ACa 13/07
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypowiedzenie umowy przez abonenta wobec niezaakceptowania zmian w regulaminie usług telekomunikacyjnych powoduje ustanie stosunku prawnego ze skutkiem ex nunc. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie dokonywania wtórnych rozliczeń za świadczenia już spełnione, w tym w zakresie udzielonych uprzednio upustów. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 22 września 2006 r., Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie „P.” S.A. w W., od decyzji Prezesa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 668/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Banalny i prosty zwrot językowy stanowiący fragment piosenki "B." nie będący w spornym utworze reklamowym cytatem ani zapożyczeniem, co najwyżej inspiracją i odwołaniem do odległych skojarzeń, nie uzasadniają przyjęcia naruszenia praw autorskich. 2. Przy zachowaniu zasady niezbywalności autorskich praw osobistych dopuszczalne jest zrzeczenie się przez twórcę wykonywania części tych praw na rzecz osób trzecich, w tym przedsiębiorców. UZASADNIENIE Powód - Robert G. prowadzący działa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: VI ACa 1187/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu skierowanym wyłącznie przeciwko depozytariuszowi dóbr kultury, których właścicielem na podstawie orzeczenia sądu karnego o przepadku ruchomości jest Skarb Państwa, nie jest możliwe skuteczne kwestionowanie mocy wiążącej orzeczenia o przepadku. UZASADNIENIE Mirosław Piotr G., pozwem wniesionym w dniu 19 sierpnia 2002 r., przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Muzeum M. w P., domagał się od Muzeum wydania jedenastu sztuk wyrobów jubilerskich tj. ośmiu figurek i trzech [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 1149/06
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochrona wolności wypowiedzi obejmuje nie tylko opinie wyważone i rozsądne, nie zależy od formy ich wyrażenia. Ocena, nawet przesadzona, ale oparta na faktach prawdziwych, jeżeli nie zawiera treści znieważających, nie powinna być uznana za naruszenie czci. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem, wydanym w sprawie z powództwa Andrzeja R., skierowanego przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu "P.-P." Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o ochronę dóbr o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 823/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udostępnianie usług telekomunikacyjnych, polegających na przekierowywaniu ruchu telekomunikacyjnego pochodzącego od innych operatorów do sieci pozwanego (działalność operatorska), nie mieści się w pojęciu korzystania ze świadczeń komunikacyjnych dla zaspokajania swoich potrzeb i wymaga zawarcia umowy o połączeniu sieci. UZASADNIENIE W dniu 14 czerwca 2002 r. powód - PT S. S.A. z siedzibą w W. G. - obecnie w likwidacji - wystąpiła przeciwko pozwanemu PT C. Sp. z o.o. z siedzibą w W., o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 marca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 1126/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik hipoteczny, zgodnie z art. 69 ustawy o Księgach wieczystych i hipotece, ponosi odpowiedzialność za nieprzedawnione odsetki w pełnej wysokości z ograniczeniem jego odpowiedzialności jedynie do wartości nieruchomości. UZASADNIENIE W. Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o zasądzenie od Soki U. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w U. kwoty 1 535 225 zł wraz z ustawowymi odsetkami, co do kwoty 1 217 389,57 zł od dnia 17 maja 2005 r. do dnia zapłaty i co [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, [40], 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU