STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 93, Sygnatura: II SA/Sz 295/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dla wykazania okoliczności, o których mowa w art. 92b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.), nie są wystarczające jedynie twierdzenia skarżącego, sprowadzające się wyłącznie do tego, iż skarżący w taki sposób planuje podróże kierowców, w porozumieniu z przedstawicielami zleceniodawców, aby możliwe było pokonanie zaplanowanej trasy w odpowiednim czasie, z zachowaniem przerw i odpoczynku. 2. Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

yrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 115, Sygnatura: III SA/Po 189/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ukaranie mandatem za wykroczenia określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.) nie wykluczało możliwości wszczęcia postępowania wobec strony i ukarania za naruszenia określone w załączniku nr 3 do tej ustawy. Dnia 7 lipca 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 7 lipca 2016 r., przy udziale (...), sprawy ze skargi R. B., na decyzję Głównego Inspektora Transpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 88, Sygnatura: IV CSK 687/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia, dopóki prawo to istnieje nie ma zastosowania ustawowe prawo odstąpienia od umowy, w tym regulacja zawarta w art. 491 § 2 k.c., dotycząca ustawowego prawa odstąpienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakładu Komunalnego Spółki z o.o. w O., przeciwko M. W., o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 6 lipca 2016 r., skargi kasacyjnej pozwanego, od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 10 czerwca 2015 r.: 1) oddala skargę kas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 4, pozycja: 32, Sygnatura: II SA/Lu 276/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Celem przepisu art. 44 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 224) jest wyeliminowanie zagrożenia dla życia i zdrowia, jakie wywołują „dopalacze” czyli środki zastępcze w rozumieniu art. 4 pkt 27 u.p.n. Państwowy inspektor sanitarny zobowiązany jest – w razie stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że stanowią one środki zastępcze lub nowe substancje psychoakty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II CSK 4/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 384 § 1 k.c. reguluje jedynie procedurę zawarcia umowy przy użyciu wzorca, nie może zatem wystąpić w roli samodzielnego źródła mocy wiążącej adherenta, jeśli nie „skonstruuje się” jego zgody. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego z Zakładem Opiekuńczo–Leczniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w P., przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia – Oddziałowi Wojewódzkiemu w (…), o zapłatę, na posiedzeniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 94, Sygnatura: VI ACa 413/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 385[1] § 1 k.c. wynika, że kontroli abstrakcyjnej podlegają wyłącznie postanowienia wzorców umów, które mogą być zawierane przez przedsiębiorców z konsumentami, albowiem tylko takie postanowienia mogą kształtować prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W sytuacji, gdy po obydwu stronach umowy występują przedsiębiorcy, spełnienie przesłanek określonych w art. 385[1] § 1 k.c. nie jest możliwe. Sąd Apelacyjny w Warszaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 83, Sygnatura: I OSK 2177/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą skierowania na badania lekarskie w trybie przepisu art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.), nie jest dodatkowy obowiązek poddania się takiemu badaniu w związku z popełnieniem wykroczenia drogowego, ale zaistnienie takich okoliczności w ogóle, które budzą wątpliwości co do stanu zdrowia osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami. Stan psychiczny i emocjonalny kierującego pojazdem nie jest bow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 9, pozycja: 84, Sygnatura: I OSK 1345/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie wystarczą same wątpliwości, że kierujący może być w takim stanie, który nie gwarantuje bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Okoliczności ustalone przez organ muszą z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazywać, że w stosunku do kierującego mogą występować przeciwwskazania zdrowotne co do jego dalszego udziału w ruchu w takim charakterze. Wątpliwości te muszą być poparte ustaleniami na okoliczność ewentualnych schorzeń lub wad zdrowia kierującego pojazdami. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 12, pozycja: 110, Sygnatura: I OSK 2445/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, podejmując szkolenie we wpisanym do rejestru ośrodku szkolenia kierowców, pozostaje w uprawnionym zaufaniu, że jest to podmiot działający legalnie i podlegający stosownemu nadzorowi państwowemu. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2014 r., s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 77, Sygnatura: II SA/Gl 260/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca zasadniczo zakazał wprowadzania zamian konstrukcyjnych pojazdów, a wyjątek od tej zasady powinien być rozumiany w sposób ścisły. Tym samym będzie on zachodził jedynie wtedy, gdy zmian w pojeździe dokonał przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie. Niewystarczające jest to, że skarżący posiada wykształcenie jako technik samochodowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 2 czerwca 2016 r., sprawy ze skargi J. P., na dec [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, [40], 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU