STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: I ACr 53/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro PZPR podjęła najpierw uchwałę o samorozwiązaniu się, to istotnie jej status członkowski należało oceniać stosownie do przepisu art. 25 § 1 zd. 2 Prawa spółdzielczego. Wprawdzie PZPR nie miała osobowości prawnej, ale faktycznie była członkiem Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w L. na prawach osoby prawnej. Stąd też przy braku innej regulacji prawnej w prawie spółdzielczym, należało przyjąć, że podjęcie uchwały (a nie wykreślenie z rejestru partii politycznych, kt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 maja 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: I ACr 69/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcjonariusze Skarbu Państwa – nauczyciele i administracja szkoły – są zobowiązani do nadzoru nad uczniem jedynie podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, na czas których dziecko zostaje im powierzone. I tylko wówczas odpowiadają z tytułu zawinionych uchybień w nadzorze, które pozostają w związku przyczynowym z doznaną przez dziecko szkodą. Natomiast, gdy dziecko doznaje szkody, wprawdzie na podwórku szkolnym, ale poza czasem, w któ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: I ACz 556/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczne odwołanie uprzednio zawieszonego w czynnościach dyrektora przedsiębiorstwa państwowego powoduje nieusuwalną utratę zdolności sądowej po stronie tegoż dyrektora (wnioskodawcy) i co za tym idzie, konieczność umorzenia postępowania na wyżej wymienionej podstawie, wobec niedopuszczalności orzekania z tej właśnie przyczyny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: I ACr 474/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Legitymacja bierna w odniesieniu do roszczenia wywodzonego z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.) dotyczy osoby, na rzecz której prawo zostało wpisane do księgi wieczystej, lub której prawo nie zostało obciążone.W przypadku, gdy prawo takie wpisane zostało na rzecz kilku osób, ich uczestnictwo w procesie ma charakter współuczestnictwa koniecznego (art. 72 § 2 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: III AUr 187/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) pozwala na zaliczenie do zatrudnienia nie tylko pracy wykonywanej przez młodocianych między 14 a 15 rokiem życia, ale także pracy wykonywanej przez młodocianych przed ukończeniem 14 lat życia, którzy zostali zatrudnieni z naruszeniem obowiązujących przepisów ochronnych dotyczących dolnej granicy wieku i nie ogranicza zaliczenia pracy młodocianego od określone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: III AUr 151/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za inwalidę wojskowego uznać należy każdego niezawodowego żołnierza, który został zaliczony do jednej z inwalidzkich grup, jeżeli inwalidztwo to powstało w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju. Ustawodawca wprowadza od tej zasady jeden wyjątek, a mianowicie, nie uważa za inwalidę wojskowego żołnierza zwolnionego z czynnej służby wojskowej podczas pierwszych sześciu tygodni jej odbywania z powodu choroby, która powstała niewątpliwie przed stawieniem się żołnierza do służby i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: III AUr 189/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak pouczenia oznacza, że wypłacone wnioskodawczyni świadczenie nie jest uważane za nienależne w rozumieniu przepisów ustawy emerytalnej. W takim przypadku organ rentowy nie jest uprawniony do żądania zwrotu kwoty nienależnie pobranego świadczenia w trybie art. 106 i 107 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 0, Sygnatura: III AUz 64/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde stanowcze, wyrażone na piśmie, stanowisko organu rentowego w kwestii merytorycznej odnoszącej się do świadczeń z ubezpieczenia społecznego bez względu na jego formę, stanowi decyzję tego organu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: III AUz 56/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego, daje możliwość stronom biorącym udział w postępowaniu dotyczącym spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, wnoszeniu odwołań od tej decyzji organów rentowych.Wyjątek stanowią jedynie decyzje, które zależą od swobodnego uznania tych organów (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 25 z 1989 r.). Wniesienie odwołania do właściwego sądu wojewódzkiego, obliguje tenże sąd, w świetle przepisów k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: III AUr 200/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej rodzi skutek w postaci obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób, które działalność tę prowadzą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324). W świetle przepisów tejże ustawy, podjęcie działalności gospodarczej (zarówno przez osoby fizyczne jak i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej), w zależności od jej rodzaju, wymaga zgłoszenia do ewidencji d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, [391], 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU