STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: III AUr 78/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Współpraca” – w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.) oznacza współudział w działalności rzemieślniczej w celu przysporzenia dochodu z tej działalności.Za współdziałanie w działalności rzemieślniczej nie może zatem uchodzić samo wykonywanie pracy na rzecz prywatnego zakładu pracy prowadzącego działalność gospodarczą na własne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: III APr 49/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma uzasadnienia prawnego żądanie dyrektora przedsiębiorstwa państwowego podwyższenie przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, oparte na ewentualnym przyrzeczeniu organu nie uprawnionego do określenia tego wynagrodzenia (komisji przeprowadzającej konkurs na stanowiska dyrektora), nawet gdyby było uczynione przez członków komisji konkursowej wchodzących jednocześnie w skład organu przedsiębiorstwa państwowego (rady pracowniczej) kompetentnego do ustalania wynagrodzenia dyrektora, ponieważ ok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 79, Sygnatura: III APr 44/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenia finansowe należne pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy wobec przejścia na emeryturę, w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa, nie są wyłączone spod działania przepisów o ochronie wynagrodzenia.Jakkolwiek w formule wykładni gramatycznej należności te nie mają charakteru prawnego wynagrodzenia za pracę wykonywaną, to będąc świadczeniami o charakterze finansowym (płacowym) ze stosunku pracy – podlegają ochronie jako objęte ogólną kategorią wynagradzania pra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 80, Sygnatura: III AUr 1325/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt uznania okresu pobierania zasiłku chorobowego za równorzędny z okresem składkowym dla celów emerytalnych i rentowych nie jest równoznaczny z uznaniem tego okresu jako nieprzerwanego ubezpieczenia w przypadku dochodzenia uprawnień do zasiłku chorobowego przez osobę współpracującą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 81, Sygnatura: III AUr 705/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku doliczenia po dniu 1 stycznia 1992 r., tj. po wejściu w życie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 90 z 1993 r., poz. 461), do podstawy wymiaru ustalonej na podstawie zarobków sprzed dnia 1 stycznia 1992 r., składnika wypłacanego lub obliczonego w okresie przed dniem 1 stycznia 1992 r. należy, po doliczeniu tego składnika do podstawy wymiaru zgodnie z przepisem art. 55 ust. 6 wymienionej ustawy, ubruttowić całe świadczenie i na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 6, Sygnatura: III APZ 11/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ze skargi Gminy I. na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 grudnia 1991 r., w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody O. z dnia 17 października 1991 r., Nr GKG – GN – 7227/30891/91 o nabyciu przez Gminę I. z mocy Prawa nieodpłatnie własności nieruchomości opisanej w karcie inwentaryzacyjnej Nr 1, składającej się z działek Nr 12/11, 12/12 i 13, o łącznej pow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 10, pozycja: 7, Sygnatura: III AZP 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Najwyższy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ze skargi Gizeli i Franciszka C. na decyzję Wojewody K. z dnia 2 grudnia 1992 r., w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.Po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 23 września 1993 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach, postanowieniem z dnia 14 lipca 1993 r. do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: II AKr 1/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli z art. 75 § 2 pkt. 2 pkt. 6 k.k. wynika zakaz nakładania obowiązku całkowitego powstrzymywania się od spożywania alkoholu, to niedopuszczalne jest nałożenie takiego obowiązku z mocy art. 75 § 2 pkt. 9 k.k., gdyż w tej sytuacji zakaz o takiej treści byłby sprzeczny z obowiązującym Prawem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: II AKr 69/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 59 „a” pkt. 2 k.k. przewiduje obowiązek orzeczenia nawiązki w razie skazania za umyślne przestępstwo... zniszczenie lub „uszkodzenie mienia lub uczynienie go niezdolnym do użytku”. Ustawodawca miał więc na uwadze takie czyny, w wyniku których zamach skierowany na materię rzeczy, doprowadza do fizycznego zniszczenia, unicestwienia, pozbawienia funkcjonalności, w wyniku czego następuje całkowita lub znaczna utrata wartości majątkowej, a w efekcie szkodę mieniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: II AKr 67/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie w art. 210 § 1 k.k. sformułowania „doprowadzając człowieka do stanu bezbronności” sprawia, że znamiona tej postaci rozboju wypełniane są jedynie wówczas, gdy stan bezbronności ofiary jest efektem działań sprawcy, a nie okoliczności istniejących od niego niezależnie, takich jak np.: nietrzeźwość pokrzywdzonego, jego bardzo młody albo podeszły wiek, czy też ułomność fizyczna bądź psychiczna. Gdyby bowiem ustawodawca miał tu również na uwadze świadome wyzyskanie przez sprawcę ist [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, [394], 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU