STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: II AKr 94/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo oświadczenie wnioskodawcy, iż podtrzymuje swoje dotychczasowe zeznania, bez ich uprzedniego odczytania, nie spełnia wymogu o jakim mowa w art. 357 k.p.k. i taki dowód nie może stanowić podstawy orzekania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz 240/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odszkodowanie z tytułu poniesionych strat materialnych spowodowanych niemożnością wykonywania pracy zarobkowej w okresie tymczasowego aresztowania, a tym samym powodujących pogorszenie się sytuacji majątkowej osoby represjonowanej – tymczasowo aresztowanej, nie może stanowić sumy utraconych, zrewaloryzowanych zarobków, nadto ubruttowionych (bez należnego podatku), ale jedynie różnicę pomiędzy sumą utraconych zarobków wnioskodawcy, a kosztami utrzymania jakie wnioskodawca musiałby ponieść p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: I ACr 607/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie sporu co do kwestii ustalenia zakresu odpowiedzialności dłużników wekslowych, obie strony, wierzyciel i dłużnik, mogą powołać się na treść uprzednio złożonej deklaracji. Deklaracja weksla stanowi bowiem w istocie umowę kształtującą zakres odpowiedzialności dłużników wekslowych, a zatem dla ustalenia jej treści mają zastosowanie ogólne reguły, w tym przepis art. 65 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: I ACr 425/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Człowiek, który nie dokonał ciążącego na nim obowiązku zwrotu lokalu, musi ponosić konsekwencje tego zaniechania.Po wygaśnięciu prawa członka do lokalu, wzrost wartości lokalu idzie na rzecz spółdzielni, której własność lokal ten stanowi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: I ACr 101/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku zabudowy cudzego gruntu, Prawo własności zostało naruszone przez tego, kto wzniósł budowlę i dlatego roszczenie z art. 321 § 2 k.c. może być skierowane przeciwko każdemu, kto wznosi budynek na cudzej działce bez względu na okoliczności w jakich to nastąpiło i bez względu na charakter posiadania osoby wznoszącej budowlę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 61, Sygnatura: I ACr 841/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Własnościowe Prawo do lokalu spółdzielczego nabyte w czasie trwania małżeństwa od członka spółdzielni mieszkaniowej w drodze aktu kupna, a nie w drodze przydziału od spółdzielni mieszkaniowej nie podlega regulacji przewidzianej w art. 215 Prawa spółdzielczego, lecz uregulowaniem ogólnym zawartym w art. 32 i 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: I ACr 823/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy tytułu XIX księgi III Kodeksu cywilnego nie wyłączają możliwości udzielenia pożyczki pieniężnej przez podmiot gospodarczy innemu podmiotowi lub osobie fizycznej. Kwestia uiszczenia należnych opłat na rzecz Skarbu Państwa jest zagadnieniem wtórnym i nie powoduje nieważności zawartej umowy lecz jedynie odpowiedzialność przewidzianą przepisami Prawa podatkowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 63, Sygnatura: I ACr 672/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o pośrednictwo, wobec braku ustawowego jej unormowania, w systemie umów polskiego Prawa obligacyjnego, jest jedną z umów o świadczenie usług.W ramach umowy pośrednik podejmuje się czynności polegających na nastręczaniu sposobności do zawarcia umowy lub na pośredniczeniu przy jej zawarciu. Przedmiotem świadczenia pośrednika jest więc wykonywanie czynności faktycznych, stąd też do takiej umowy stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 64, Sygnatura: I ACr 881/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd targowisk miejskich traktowany może być jako „statio minicipii” gminy, przy czym jego dyrektor może w procesie ją zastępować jeżeli posiada ku temu umocowanie zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.), a więc pełnomocnictwo udzielone przez zarząd gminy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: I ACr 847/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dążenie do osiągnięcia celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób jest istotnym elementem spółki zastrzeżonym ustawowo w art. 860 § 1 k.c. i sprzeniewierzenie się temu celowi przez wspólnika stanowi ważny powód uprawniający do wypowiedzenia swojego udziału przez pozostałych, bez zachowania terminu wypowiedzenia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, [396], 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU