STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: I ACr 267/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro spółka cywilna prowadzona w formie przedsiębiorstwa jest w istocie działalnością samych wspólników i tworzy ścisłą więź osób, to nie ma możliwości innej identyfikacji niż przez dobra osobiste wspólników, czyli ich nazwiska. I tylko w tej drodze można osiągnąć status niepowtarzalności oznaczenia spółki cywilnej, a tym samym stwierdzić, iż pojawia się jakiejś jej dobro osobiste, które podlega ochronie.Skoro dobro osobiste osób fizycznych „nie wytwarza się” w toku ich aktywności ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: III AKr 24/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kryteriów zatrudnienia w normalnych warunkach nie można stosować do pobytu Polaków na terenach północnych b. ZSRR. Nie oznacza to jednak, że dopuszczalna jest w związku z tym bezkrytyczna, a zatem dowolna ocena takiego okresu w aspekcie dopuszczalności uznania go za okres pracy przymusowej. Przy ocenie takiej mają bowiem zastosowanie zasady określone w art. 233 § 1 k.p.c. ze szczególnym w tym przypadku uwzględnieniem kryteriów biologicznych i okoliczności zewnętrznych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lipca 1994 r

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: III AKr 57/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu ewidencyjnym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, który określa tryb postępowania odwoławczego i tylko w tym trybie decyzję tę można kwestionować. Nie można natomiast kwestionować decyzji organu ewidencyjnego w postępowaniu o objęciu obowiązkiem ubezpieczenia w sytuacji, gdy przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.), obowiązek t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 84, Sygnatura: III AKr 62/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt zgłoszenia osoby współpracującej do ubezpieczenia, nie daje podstaw do przyjęcia, iż doszło do podjęcia współpracy na warunkach wskazanych w art. 26 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 85, Sygnatura: III AKr 1106/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przepis art. 33 ust. 2 ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent ... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) dopuszcza możliwość doliczenia nie uwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczeń okresów składkowych lub nieskładkowych, to brak jest podstaw prawnych do odmowy uwzględnienia w wymiarze świadczenia okresowo składkowych i nieskładkowych uzyskanych po przyznaniu prawa do renty, z powołaniem się na art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 86, Sygnatura: III APr 113/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Funkcjonariusz Służby Więziennej może dochodzić roszczeń majątkowych ze stosunku służbowego przed wyższym przełożonym w drodze administracyjno-prawnej. Do decyzji ostatecznych w tego rodzaju sprawach stosuje się przepis art. 196 § 1 k.p.a. o zaskarżeniu decyzji do sądu administracyjnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 87, Sygnatura: III APr 109/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tymczasowego kierownika zakładu pracy wyznacza do czasu powołania dyrektora organ założycielski na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Wyznaczenie tymczasowego kierownika nie może być równoznaczne z powołaniem w rozumieniu art. 68 i następnych Kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 88, Sygnatura: III AUr 43/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis Prawa ubezpieczeniowego, a w szczególności ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent ... (Dz.U. Nr 104, poz. 450) oraz ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267), a ponadto ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137), nie daje podstawy do przyjęcia, że nie uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne przez z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 89, Sygnatura: III AUr 32/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwestia wysokości świadczenia z tytułu ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 30 z 1983 r., poz. 144 z póżn. zm.) została uregulowana w tejże ustawie, stąd też nie ma powodu do sięgania w tym zakresie przepisów powszechnie obowiązujących. Fakt, iż ustawa z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450) znajduje również zastosowanie do rent przysługujących na podstawie ustawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 90, Sygnatura: III AUr 45/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie okresu zatrudnienia dla celów emerytalno-rentowych zdefiniowane zostało w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), z ograniczeniem wynikającym z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450 z późn. zm.) i oznacza okresy pozostawania w stosunku pracy, w czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie (okres składkowy). Natomiast [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, [397], 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU