STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 91, Sygnatura: III AUr 39/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada swobodnej oceny dowodów jako antyteza dowolności, odnosi się do wszystkich środków dowodowych, co jednak nie oznacza, że nie ma różnicy w podejściu do poszczególnych ich rodzajów. W każdym razie brak jest podstaw do przyjęcia jakiejś formalnej hierarchii środków dowodowych z punktu widzenia ich wiarygodności i mocy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: III AUr 82/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie „przepustka” nie ma znaczenia jednolitego. Oznacza ono bowiem generalnie dokument uprawniający do wejścia do instytucji, urzędu, fabryki itp., jak również ich opuszczenia, zaś w związku ze służbą wojskową „przepustka” określa dodatkowo czas, na który została udzielona. Oznacza zatem zezwolenie przebywania poza jednostką wojskową przez określony czas. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 93, Sygnatura: III AUr 1374/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujące przepisy emerytalno-rentowe nie dają podstawy do zaliczania okresu służby w wojsku niemieckim do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo i wysokość świadczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 12, Sygnatura: I KZP 5/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adwokata nie wolno przesłuchiwać jako świadka co do faktów, o których dowiedział się jako obrońca udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę (arg. ex art. 161 pkt. 1 k.p.k.). W innych wypadkach adwokat może odmówić zeznań, co do okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, określony w art. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, chyba, że sąd lub prokurator zwolni go na podstawie art. 163 k.p.k. od obowiązku zachowania tajemnicy.Zwolnienie to może [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 13, Sygnatura: I KZP 11/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku, gdy skazany odbywa dwie lub więcej nie podlegające łączeniu kar pozbawienia wolności, z których jedną lub więcej orzeczono wobec niego przed ukończeniem 21 lat, zaś drugą lub pozostałe orzeczono po tym terminie „odpowiednie” stosowanie art. 91 § 1 i 2 k.k., o którym mowa w art. 91 § 4 k.k. zdanie pierwsze, polega na tym, że skazany może być warunkowo przedterminowo zwolniony po odbyciu jednej trzeciej sumy tych kar, jednakże nie wcześniej niż z chwilą, w której przysługiwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 14, Sygnatura: I KZP 18/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli sąd nie uprzedził oskarżonego o możliwości zastosowania surowszej kwalifikacji prawnej czynu, to tylko zupełnie wyjątkowo uzasadnione będzie uznanie, iż obraza dyspozycji art. 346 k.p.k. nie mogła w ogóle mieć – tj. faktycznie nie miała – wpływu na treść orzeczenia. W taki sposób można by ocenić naruszenie art. 346 k.p.k. jedynie wtedy, gdy – mimo braku uprzedzenia nakazanego przez ten przepis – obrona oskarżonego zostanie przeprowadzona w sposób niewątpliwie uw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 15, Sygnatura: II KRN 101/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ograniczenie orzeczenia o karze dodatkowej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do zakazu dotyczącego jedynie pojazdów określonego rodzaju, może być dokonane nie tylko od strony „pozytywnej” (tj. poprzez wymienienie rodzaju, czy rodzajów, pojazdów objętych orzeczoną karą), ale i od strony „negatywnej” (tj. poprzez wyłączenie spod orzeczonej kary zakazu pojazdów danego rodzaju). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 16, Sygnatura: I KZP 11/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 215 § 1 k.k. określenie „rzecz uzyskania za pomocą czynu zabronionego” obejmuje rzecz, która została uzyskana za pomocą czynu zabronionego przez polską ustawę karną, popełnionego zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bądź polskim statku wodnym lub powietrznym), jak też popełnionego za granicą. Jeżeli taki czyn został popełniony za granicą przez cudzoziemca, musi być ponadto zabroniony przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia, chyba, że czyn należ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 17, Sygnatura: I KZP 15/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo określone w art. 209 k.k. nie jest podobne 0 w rozumieniu art. 120 § 2 k.k. – do przestępstwa określonego w art. 234 § 1 k.k. także wtedy, gdy w toku ich popełnienia nastąpiły naruszenia nietykalności cielesnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 11, pozycja: 18, Sygnatura: WR 75/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 75 § 2 pkt. 1 k.k. możliwość nałożenia na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem ograniczona jest rozmiarem tej szkody. W rozmiarze tym nie jest dopuszczalne uwzględnienie tych składników lub elementów szkody, które nie wynikały z zachowania się sprawcy albo z bezpośrednich skutków wywołanych tym czynem. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, [398], 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU