STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 997/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny, czy pracownik wykonywał pracę w szczególnych warunkach, nie ma istotnego znaczenia nazwa zajmowanego przez niego stanowiska, tylko rodzaj powierzonej mu pracy, jeżeli była ona wykonywana w warunkach pozwalających na uznanie jej za jeden z rodzajów pracy wymienionych w ostatnio powołanym wykazie A stanowiącym załącznik do rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 987/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Surowsze wymagania odnośnie do oceny zgromadzonego materiału i czynienia ustaleń na potrzeby wydania orzeczenia ciążą na sądzie odwoławczym wówczas, gdy odmiennie ustala on stan faktyczny w sprawie niż to uczynił sąd I instancji. Inaczej jest natomiast wtedy, gdy orzeczenie wydane na skutek apelacji zmierza do jej oddalenia, a tym samym utrzymuje w mocy ustalenia poczynione przez sąd I instancji. Sąd Apelacyjny w Lublinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 23 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 959/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowód z opinii biegłych podlega ocenie przy zastosowaniu kryteriów określonych w art. 233 § 1 k.p.c. Dokonując tej oceny, sąd w każdym wypadku powinien kontrolować wypowiedzi biegłych pod kątem ich zgodności z zasadami logiki, poziomu wiedzy biegłych, sposobu motywowania ich stanowiska, podstaw teoretycznych opinii, a także stopnia stanowczości wyrażonych w niej wniosków. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2018 r., sprawy J. P., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 maja 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 170/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w toku postępowania administracyjnego przed organem rentowym w sprawie o objęcie ubezpieczeniem społecznym (i ustalenie podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie) inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy to postępowanie zmarła, winno to skutkować umorzeniem tego postępowania w całości. Natomiast dokonanie takiego ustalenia w toku postępowania sądowego wywołanego odwołaniem od wydanej decyzji – winno skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji i przekazaniem sprawy do organu rent [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III APa 12/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie jest sposobem naprawienia krzywdy, ujmowanej jako cierpienie fizyczne, a więc ból i inne dolegliwości oraz cierpienia psychiczne, czyli negatywne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała, czy rozstroju zdrowia w postaci np. zeszpecenia, wyłączenia z normalnego życia, itp. Celem zadośćuczynienia jest przede wszystkim złagodzenie tych cierpień. Określenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w razie rozstroju zdrowia powinn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 9, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 44/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu cywilnym przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie o przeliczenie wysokości emerytury możliwe jest dopuszczenie i przeprowadzanie wszelkich dowodów, w tym także dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania samego wnioskodawcy. Nie jest jednak możliwe przeliczenie wysokości emerytury w oparciu o jakąś hipotetyczną uśrednioną wielkość premii uzyskiwanej przez ubezpieczonego, wywiedzioną z wysokości premii wypłaconych innym pracownikom. Sąd Apelacyjnyw Katowicach Wydział [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2018 r

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III APa 5/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, wywołanego skutkami wypadku przy pracy, nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującemu poszkodowanemu na podstawie art. 445 § 1 k.c. Jednocześnie jednak odszkodowanie to powinno być wzięte pod uwagę przy określaniu wysokości zadośćuczynienia, co nie jest jednoznaczne z mechanicznym zmniejszeniem sumy zadośćuczynienia o kwotę tego odszkodowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 marca 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 66/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do stwierdzenia, czy ktoś pobiera naukę w szkole w rozumieniu art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej nie jest wystarczające ustalenie zamiaru pobierania tejże nauki. Muszą występować przejawy zewnętrzne. Można zatem pobierać naukę w szkole nie po to, aby poszerzać swoją wiedzę, czy też nie po to, aby zdobywać formalne kwalifikacje czy uprawnienia, a tylko po to (w znaczeniu intencji) aby otrzymywać rentę rodzinną, a mimo to jeśli tylko uczestniczy się w zajęciach i wypełnia inne postawione wyma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 10, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1897/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Próba wzruszenia decyzji odmawiającej umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, przy braku spłaty zobowiązań w dwunastomiesięcznym terminie zakreślonym w decyzji warunkowej, pomijając nawet kwestię dopuszczalności wzruszenia prawomocnej decyzji określającej warunki umorzenia należności składkowych, jest nadużyciem z punktu widzenia istoty i celu ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące poza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1260/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro płatnik składek zawierał z własnymi pracownikami dodatkowe umowy cywilnoprawne, w ramach których świadczyli pracę na rzecz tego samego pracodawcy, a wypłacane wynagrodzenia za usługi medyczne pochodziły ze środków publicznych przekazywanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, umowy te należało zakwalifikować jako inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 2. W sytuacji, gdy ubezpieczeni pełnili dyżury medyczne na podstaw [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU