STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: IV KO 28/17
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet pomawianie sędziów lub uwłaczanie ich godności nie może skutkować zmiany miejscowej właściwości sądu. Sąd Najwyższy, w sprawie Z. J., oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 160 § 2 k.k. i D. R., oskarżonego o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r., postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 23 lutego 2017 r., o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, postanowił, odmówić przekazania sprawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: I KZP 18/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu art. 115 § 19 k.k. jest osoba zatrudniona w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej jako jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje w niej wyłącznie czynności usługowe. 2. Dana osoba może być również uznana za osobę pełniącą funkcję publiczną nie tylko w związku z zatrudnieniem w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, ale także jako osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: V KK 66/17
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wskazany w art. 93 § 2 k.p.w. „brak wątpliwości” oznacza, że nie ma ich zarówno odnośnie do sprawstwa danego czynu, jak i winy obwinionego, z uwzględnieniem jego wyjaśnień, jak i innych dowodów przeprowadzonych w toku czynności wyjaśniających. 2. Do naruszenia przepisów art. 93 § 4 k.p.w. w związku z art. 21 § 1 pkt 2 k.p.w. dochodzi zarówno wtedy, gdy sąd orzekł w postępowaniu nakazowym, pomimo wątpliwości co do poczytalności obwinionego, jak i wtedy, gdy wprawdzie nie powziął t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: V KK 57/17
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na potrzeby wymiaru kary grzywny za wykroczenie skarbowe miarodajna jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w dacie popełnienia przestępstwa. Sąd Najwyższy, w sprawie M. W., skazanego z art. 57 § 1 k.k.s. w związku z art. 6 § 2 k.k.s., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w trybie art. 535 § 5 k.p.k. w dniu 20 kwietnia 2017 r., kasacji wniesionej przez Prokuratora Generalnego, na korzyść skazanego, od wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w N. z dnia 7 grudnia 2015 r.: 1. uchy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 51, Sygnatura: II KK 76/17
Data wprowadzenia do systemu: 10-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalenie, że zabezpieczona substancja zawierała wypełniacze w postaci m.in. kofeiny, nie może prowadzić do ustalenia odpowiednio mniejszej ilości wprowadzonej do obrotu amfetaminy, gdyż z praktyki orzeczniczej wynika, że w niedozwolonym obrocie nie sprzedaje się „czystej” amfetaminy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w Izbie Karnej w dniu 20 kwietnia 2017 r., sprawy £. P., skazanego z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: III CSK 134/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uprawnienie do żądania uznania za bezskuteczne czynności dłużnika lub upadłego dokonanych przez niego z pokrzywdzeniem wierzycieli ma charakter majątkowy, nie jest jednak roszczeniem w znaczeniu przypisywanym temu pojęciu w prawie materialnym. Zarówno wtedy, gdy przysługuje ono wierzycielowi (art. 527 i nast. k.c.), jak i wtedy, gdy korzystać z niego może syndyk (art. 527 i nast. k.c. w związku z art. 131 i art. 132 ust. 1 p.u.n.), stanowi szczególny środek ochrony interesu pojedynczego wie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 10, pozycja: 81, Sygnatura: IV CZ 140/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprawa o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesienie na powoda własności nieruchomości (udziału we własności nieruchomości) na pewno należy do kategorii spraw, o których wspomniano w art. 618 § 1 k.p.c. 2. Zgłoszenie roszczeń objętych art. 618 § 1 k.p.c. dopuszczalne jest w zasadzie do daty zamknięcia rozprawy przed sądem pierwszej instancji, przy czym przyjmuje się także, iż zgłoszenie ich przed sądem drugiej instancji jest wówczas skuteczne, gdy powstały one albo stały się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: II CSK 480/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zróżnicowanie terminów przedawnienia określonych w art. 118 k.c. jest uzależnione od rodzaju roszczenia z punktu widzenia jego związku z określonym rodzajem działalności, a zastosowanie terminu trzyletniego przepis ten wiąże z „prowadzeniem działalności gospodarczej” w jej szerokim rozumieniu. O tym, czy dane roszczenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, każdorazowo decydują konkretne okoliczności, wśród których znaczenie ma nie tylko charakter podmiotu, z które [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 11, pozycja: 89, Sygnatura: II CSK 476/16
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja służebności nie może służyć wygodzie właściciela nieruchomości władnącej kosztem naruszenia prawa właściciela działki obciążonej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku P. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., przy uczestnictwie L. B., J. B., K. S., Gminy P., Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta P. i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. W. w P. o ustanowienie drogi koniecznej, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 kwietnia 2017 r., skargi kasacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2017 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: V CZ 23/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie wskazują miejsca w piśmie procesowym, w którym należy złożyć podpis. Przepis art. 126 § 1 pkt 4 k.p.c. obliguje do tego, aby każde pismo procesowe zawierało m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis będący obligatoryjną częścią pisma procesowego, w tym apelacji, stanowi zatwierdzenie treści pisma, więc powinien być umieszczony pod jego treścią na znak, że ta część pisma jest objęta oświadczeniem woli lub wiedzy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU