STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 listopada 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 343/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla uczynienia zadość wynikającemu z tej normy art. 24 § 4 ustawy z 1982 r. ‒ Prawo spółdzielcze obowiązkowi wysłuchania mającego zostać wykluczonym lub wykreślonym członka spółdzielni, wystarczające jest stworzenie temu członkowi warunków do złożenia wyjaśnień. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. W,. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w M., o uchylenie uchwały organów spółdzielni, na skutek apelacji powoda, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: I ACz 464/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można, także antycypująco, wyłączać z drogi sądowej żądań zmierzających do dochodzenia naruszonych praw, niemieszczących się, na skutek niedostatków legislacyjnych, w definicji sprawy cywilnej lub sądowoadministracyjnej. Zgodnie z art. 177 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, właściwym do rozpoznania takiej sprawy jest sąd powszechny, stosujący przepisy postępowania cywilnego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 623/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Interes prawny istnieje, gdy istnieje niepewność stosunku prawnego lub prawa, wynikająca z obecnego lub przewidywanego ich naruszenia lub kwestionowania. Interes prawny zachodzi zatem nie tylko wtedy, gdy dotyczy obecnych stosunków prawnych i praw, ale dotyczy także przyszłych lub prawdopodobnych stosunków prawnych. Może on wynikać zarówno z bezpośredniego zagrożenia prawa powoda, jak i zapobiegać temu zagrożeniu. 2. Powództwo oparte na art. 189 k.p.c. musi być zatem celowe, bo ma spełniać r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 października 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 97/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieważność dotyczy przypadków, w których na skutek naruszenia przepisów o postępowaniu strona rzeczywiście zostaje pozbawiona możności udziału w procesie i nie ma możliwości działania. Nieważność natomiast nie dotyczy sytuacji, w których nie jest możliwe zrealizowanie oczekiwanego przez stronę wyniku postępowania w braku jakichkolwiek podstaw żądania. Przy analizie, czy doszło do pozbawienia strony możności działania należy najpierw rozważyć, czy nastąpiło naruszenie przepisów procesowych, a w d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 października 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACz 1849/18
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze względu na czasowy charakter komitetów wyborczych i brak wyraźnego stanowiska ustawodawcy, komitety nie posiadają osobowości prawnej, a tym samym w świetle art. 64 § 1 k.p.c. ‒ zdolności sądowej. Sąd Apelacyjny w Łodzi, Wydział I Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z wniosku A. Ł., złożonego w trybie art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy z udziałem Komitetu Wyborczego (…) w W., na skutek zażalenia p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 września 2018 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 8, pozycja: 22, Sygnatura: I AGa 332/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 95 Prawa upadłościowego i naprawczego wyłącza dopuszczalność potrącenia wierzytelności istniejącej w stosunku do upadłego (już w chwili ogłoszenia upadłości) z wierzytelnością wzajemną masy upadłości, która powstała dopiero po ogłoszeniu upadłości. Przepis ten ma zapobiegać bowiem polepszaniu swej sytuacji przez wierzyciela upadłościowego w drodze dokonywania czynności prawnych z syndykiem masy upadłości, z których wynika jego obowiązek zapłaty na rzecz masy. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 września 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 181/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skuteczne zakwestionowanie zasady swobodnej oceny dowodów wymaga od skarżącego wykazania, że w następstwie istotnych błędów logicznego rozumowania bądź sprzeniewierzenia się zasadom doświadczenia życiowego, albo też pominięcia dowodów prowadzących do wniosków odmiennych, niż przyjęte przez sąd orzekający, ocena dowodów była oczywiście błędna lub rażąco wadliwa. Nie jest wystarczające przekonanie strony o innej, niż przyjął to sąd, wadze poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż dokona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lipca 2018 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 348/17
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Transakcję płatniczą uważa się za autoryzowaną tylko wówczas, jeżeli płatnik wyraził zgodę na jej wykonanie, przy czym zlecenie płatnicze nie może zostać odwołane od chwili jego otrzymania przez bank. Ciężar udowodnienia, że transakcja płatnicza była autoryzowana przez użytkownika lub że została wykonana prawidłowo, spoczywa na dostawcy, czyli na banku. Autoryzacja to zatem nic więcej jak wyrażenie zgody na wykonanie transakcji, przy czym sposoby autoryzacji określa umowa łącząca posiadacza rach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 1269/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenie wpływu wypadku na stan psychiki pokrzywdzonego wymaga wiedzy specjalistycznej w rozumieniu przepisu art. 278 k.p.c., przy czym dowodu z opinii biegłego nie mogłaby zastąpić nawet wiedza specjalistyczna z tego zagadnienia posiadana przez sąd, a tym bardziej przez pełnomocników stron. 2. Samo ustalenie faktu przyczynienia się poszkodowanego do szkody nie skutkuje obowiązkiem zmniejszenia należnego mu odszkodowania. Stwierdzenie takie jest tylko warunkiem miarkowania odszkodowania, a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 11, pozycja: 41, Sygnatura: V ACa 420/17
Data wprowadzenia do systemu: 09-12-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długi czas trwania postępowania nie stanowi przesłanki odstąpienia od reguł ogólnych poprzez zasądzenie odsetek od innej daty niż wyznaczona na podstawie art. 455 k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. K. i E. K., przeciwko M. M. i J. M., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanych, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt I C 54/15 oraz zażalenia powodów, na postanowienie o ko [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU