STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 8, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 389/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wina musi być udowodniona bez żadnych wątpliwości. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2018 r., sprawy L. P., c. A. i E., urodzonej w dniu (...) w L., oskarżonej o czyn z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k., na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonej oraz prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2017 r., sygn. akt XVIII K 198/15, zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że oskarżoną L. P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 476/16
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
2-1-2018 Penalizowanie zachowania polegającego na fałszowaniu dokumentu w celu użycia go za autentyczny nie oznacza, że podrobiony lub przerobiony dokument musi być użyty, a nadto że osobą, która ma użyć dokument, będzie sprawca fałszerstwa. Jeżeli oskarżony nawet bez zapoznania się z treścią pism podpisywał je imieniem i nazwiskiem, to musiał mieć świadomość, że po to był proszony o ich podpisanie, aby były one dokumentami o określonej w nich treści, opatrzonymi podpisami, a zatem aby mog [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 422/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie staje się wymagalne dopiero z momentem uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego. Dlatego do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia ustawowe odsetki nie przysługują. Należą się one tylko za okres opóźnienia świadczenia wymagalnego, rozpoczynający się z chwilą prawomocności orzeczenia sądowego stanowiącego podstawę do zapłaty. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 r., sprawy S. M., w przedmiocie odszkodowani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 332/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zważywszy na treść art. 115 § 10 k.k. i datę urodzenia oskarżonego (18 lutego 1988 r.), czasokres przypisanego działania (nie wcześniej niż od kwietnia 2009 r.) oraz datę wyroku pierwszoinstancyjnego (10 kwietnia 2017 r.) trudno zasadnie twierdzić, że oskarżony ten jest młodociany. Nie ma zatem do niego zastosowania – jak chciałby jego obrońca – norma art. 54 k.k. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r., sprawy: 1) P. B., syna P. i M. z d. N., urodzo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 355/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarta w art. 415 § 1 k.p.k. klauzula antykumulacyjna zabrania nałożenia obowiązku naprawienia szkody wówczas, gdy roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Z przepisu tego jasno wynika zakaz rozstrzygania w różnych postępowaniach o tej samej szkodzie, a co za tym idzie zakaz kumulowania tytułów egzekucyjnych wynikających z różnych orzeczeń. Fakt umorzenia postępowania egzekucyjnego, jak miało to miejsce [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 listopada 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 378/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli oskarżona podrobiła testament i na jego podstawie doszło do sądowego stwierdzenia nabycia spadku na rzecz osoby, która była beneficjentem zapisów tego testamentu, to zachowanie oskarżonej dotyczyło istotnego w obiegu prawnym dokumentu, który wywoływał poważne następstwa dla stosunków majątkowych spadkobierców. Same te fakty świadczą o tym, że stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonej nie występował na poziomie uzasadniającym warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sąd Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 listopada 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 419/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Warunkowe zawieszenie wykonania kary, o jakim mowa w art. 60 § 5 k.k. może dotyczyć jedynie takiej kary, bądź takich kar, które zostały wcześniej nadzwyczajnie złagodzone w oparciu o przesłanki zawarte w przepisach art. 60 § 3 k.k. lub art. 60 § 4 k.k. Świadczy o tym jednoznacznie sformułowanie zawarte w początkowej części normy art. 60 § 5 k.k. brzmiącej: „w wypadkach określonych w § 3 i § 4 (…)”. Świadczy to niezbicie o tym, iż intencją ustawodawcy było to, aby szczególn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 października 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 432/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wniosek o przeprowadzenie dowodu był niepełny, albowiem nie zawierał koniecznych danych identyfikujących osobę, która ma być przesłuchana, a sąd I instancji podjął próbę ustalenia danych świadka, ale okazało się jednak, iż wezwana do tego jednostka policji nie była w stanie przeprowadzić zleconej jej czynności, to przy braku danych osobowych świadka, poza imieniem i nazwiskiem, nie sposób było oczekiwać, aby dokonywać ustaleń w stosownych bazach danych, bądź ewidencji jednostek penitencja [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 306/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ignorowanie przez oskarżonego konieczności systematycznego leczenia, przynoszącego remisję objawów chorobowych, potęgowanie symptomów choroby poprzez nadużywanie alkoholu i środków narkotycznych oraz tryb życia oskarżonego, przemawiają na rzecz potrzeby orzeczenia wobec niego środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, którego celem jest zabezpieczenie społeczeństwa przed prawdopodobnym popełnieniem przez sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 6 września 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: II AKp 73/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania, wydane wskutek rozpatrzenia wniosku złożonego w trybie art. 263 § 4 k.p.k., lecz po upływie okresu wskazanego w art. 263 § 3 k.p.k., stanowi podstawę prawną pozbawienia oskarżonego wolności od dnia jego wydania. Tym samym wydane postanowienie nie konwaliduje zaistniałej do tego momentu bezprawności stosowania tymczasowego aresztowania. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2017 r., Sąd Okręgowy we W. zwrócił się do Sądu A [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, [5], 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU