STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 30, Sygnatura: III APa 67/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę za porozumieniem stron "niezwłocznie" np. w dniu następnym po złożeniu takiego wniosku, a odmowa rozwiązania umowy o pracę w terminie wskazanym przez pracownika, nie stanowi czynu niedozwolonego w rozumieniu art. 415 k.c. Z UZASADNIENIA Powódka J. Sz. wnosiła o zasądzenie: odszkodowania w kwocie 70 000 zł tytułem utraconego wynagrodzenia, zadośćuczynienia w kwocie 30 000 zł za "straty moralne", kwoty 3 000 zł tytułem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 22, Sygnatura: III APa 57/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadaniem spółdzielni inwalidów jest prowadzenie działalności gospodarczej w interesie swoich członków, ale w taki sposób, by wykonana przez nich praca umożliwiła rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Zlecenie członkowi spółdzielni wykonania pracy, której z uwagi na stan zdrowia i przeciwwskazania lekarskie nie może on wykonać, nie może stanowić podstawy do wykluczenia z członkostwa w spółdzielni, w przypadku odmowy wykonania takiej pracy. Z UZASADNIENIA Powód D. S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1326/03
Data wprowadzenia do systemu: 08-11-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wnioskodawca może udowodnić wszelkimi dostępnymi środkami dowodowymi fakt i czasokres wykonania pracy w gospodarstwie rolnym rodziców, po ukończeniu przez niego 16. roku życia, a do sądu orzekającego należy ocena, czy okres tej pracy może być uwzględniony i potraktowany jako okres o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.). Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W., wyrokiem z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 445/02
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia od obowiązku opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli w tym okresie podmiot gospodarczy zatrudniający pracowników nie rozwiązał z nim umów o pracę i osiągał dochody nie związane z prowadzoną działalnością. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 24 marca 2000 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązał M. F. i D. F. do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej za okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lipca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 12, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 547/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-01-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zlecenie osobie trzeciej zapłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie usprawiedliwia spowodowanego przez tę osobę opóźnienia, tym bardziej, że opłacanie składek obciąża ubezpieczonego i nie może powoływać się na błąd w działaniu swojego biura rachunkowego, które tylko wylicza należną wysokość składki. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2004 r., sprawy z odwołania Adama S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Cz., o ustalenie, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 702/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Likwidacja płatnika składek i brak jego następcy prawnego nie pozbawia ubezpieczonego prawa do żądania zwrotu nadpłaconej przez niego składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Z UZASADNIENIA W dniu 18 lipca 2002 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w W. wydał decyzję odmawiającą K. Cz. zwrotu nadpłaty składek z tytułu przekroczenia w 2001 r. rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w firmie RSW Prasa-Książka-Ruch w likwidacji za okres luty 2001 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 30 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 1422/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja o wymierzeniu płatnikowi składek dodatkowej opłaty zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) - jest decyzją fakultatywną, co oznacza, że w przypadku istnienia zaległości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odstąpić od wymierzenia takiej opłaty, mając ma uwadze całokształt okoliczności sprawy i zachowanie podatnika, które spowodowało nieopłacenie składek lub ich opłacenie w zaniżonej wysokości. Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 15 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1208/03
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabycie prawa do renty rodzinnej przez osobę, która uprzednio pobierała rentę inwalidzką rolniczą w zbiegu z rentą inwalidzką z ubezpieczenia pracowniczego, nie daje podstaw do zbiegu prawa do renty inwalidzkiej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego z rentą rodzinną. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni - K. B. odwołała się od dwóch decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddziału Regionalnego w P.; pierwszej z dnia 29 kwietnia 2002 r., która odmówiła jej prawa do zbiegu świ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 485/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy o pracę dla pozoru (art. 83 k.c. w związku z art. 300 k.p.) lub w celu obejścia prawa (art. 58 k.c. w związku z art. 300 k.p.c.) nie może rodzić skutków prawnych i stanowić podstawy do uznania, że osoba, która zawarła taką umowę podlega ubezpieczeniu społecznemu pracowników. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 19 marca 1997 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. stwierdził, że S. T. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia u B. T. od dnia 20 listop [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 27 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura: III APa 115/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Posiadanie świadectwa depozytowego potwierdzającego konkretną ilość akcji stoczni, uzyskanych nieodpłatnie w toku prywatyzacji, ale nie wydanie tych akcji w naturze, nie jest równoznaczne z zaistnieniem szkody i obowiązkiem jej naprawienia przez Skarb Państwa - Ministra Skarbu Państwa. Z UZASADNIENIA Powodowie H. B. i S. B. domagali się zasądzenia na ich rzecz odpowiednio po 36 173,52 zł i 27 289,70 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami w związku z nieuzyskaniem akcji Stoczni Gdań [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, [41], 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU