STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I KZP 6/06.
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego o przestępstwo skarbowe nie jest dopuszczalne orzeczenie świadczenia pieniężnego na podstawie art. 39 pkt 7 k.k. Sąd Najwyższy, w sprawie Jacka K., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2006 r., sygn. akt IV Ka 2052/05, zagadnienia prawnego, wymagającego zasadniczej wykładni ustawy: "Czy w przypadku orzeczenia warunkowego umorzenia postępo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 44, Sygnatura: III CZP 9/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Współwłaściciel, który z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli korzysta z nieruchomości wspólnej, jest zobowiązany do rozliczenia uzyskanych z tego tytułu korzyści. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marzeny K., przeciwko Januszowi S. i Joannie W., o zapłatę oraz w sprawie z powództwa Teresy P., przeciwko Januszowi S. i Joannie W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 10 maja 2006 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: I CZ 18/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych jest postępowaniem rejestrowym w rozumieniu art. 519[1] § 3 k.p.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z urzędu, przy uczestnictwie Wojciecha F., o wpis, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 kwietnia 2006 r., zażalenia uczestnika postępowania, na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 lutego 2006 r., sygn. akt XXIII GA 516/05, uchyla zaskarżone postanowienie. Z UZASADNIENIA W sprawie ws [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II CSK 76/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarga kasacyjna strony pozwanej nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 3984 § 1 pkt 3 k.p.c. Nawet bowiem gdy skarga kasacyjna zawiera wyodrębnioną część, w której skarżący formułuje wniosek o jej przyjęcie do rozpoznania przez Sąd Najwyższy i uzasadnia go, nie jest to równoznaczne z przesądzeniem, że został spełniony wymóg przewidziany w art. 3984 § 1 pkt 3 k.p.c. O tym, czy skarga kasacyjna zawiera niezbędny dla niej element, o którym mowa we wspomnianym przepisie, decyduje nie tyle użyc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 121, Sygnatura: III CZP 17/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wystawionemu przez bank, który nabył od innego banku na podstawie umowy przelewu objętą tym tytułem wierzytelność wynikającą z czynności bankowej. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r., sygn. III CZP 17/06. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 123, Sygnatura: III CZP 21/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie właściciela lokalu przeciwko gminie, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. nr 31 z 2005 r., poz. 266 z późn. zm.) jest roszczeniem odszkodowawczym. Na podstawie tego przepisu, gmina zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy właściciel wykaże, że na skutek zajmowania lokalu przez osobę bez tytułu prawnego, poniósł szkodę. Uchwała [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 4, pozycja: 43, Sygnatura: III CZP 22/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobami zainteresowanymi w rozumieniu art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.) są także jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 31 tej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Najwyższej Izby Kontroli, przeciwko Andrzejowi Z. - redaktorowi naczelnemu dziennika "Życie Warszawy", o opublikowanie sprostowania, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 7 kwietnia 2006 r., zagadnienia prawnego, przed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 131, Sygnatura: III CZP 121/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Droga sądowa jest dopuszczalna w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych o przekazanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych części składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego. 2. Ubezpieczony, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.), uprawniony jest do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji w tym przedmiocie. Sąd Najwyższy, w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 11, pozycja: 122, Sygnatura: III CZP 18/06
Data wprowadzenia do systemu: 06-02-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek uiszczenia wpisu od wniosku o wykreślenie hipoteki, wynikający z § 36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 154, poz. 753 z późn. zm.), istniał także wtedy, gdy wniosek o wpis tego prawa nie podlegał opłacie na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 marca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 18/06
Data wprowadzenia do systemu: 07-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek uiszczenia wpisu od wniosku o wykreślenie hipoteki, wynikający z § 36 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 154, poz. 753 ze zm.), istniał także wtedy, gdy wniosek o wpis tego prawa nie podlegał opłacie na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpiecze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, [41], 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU