STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 76, Sygnatura: I SA/Wr 2313/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Towar, którego sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, powinien być dla celów tego podatku klasyfikowany jednolicie pod względem statystycznym w każdej fazie jego obrotu. Z UZASADNIENIA W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego, inspektor kontroli skarbowej w Urzędzie Kontroli Skarbowej w W. wydał w stosunku do skarżącego Tadeusza M. decyzję z dnia 12 maja 1997 r. w zakresie podatku od towarów i usług za styczeń 1996 r. W toku kontroli inspektor UKS stwierdził, że Tadeusz M.,pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 56, Sygnatura: III SA 680/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sprzedaż przez podmiot prowadzący gry liczbowe blankietu, służącego do typowania liczb, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), gdyż jest ona objęta działalnością w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. 2. Prawo majątkowe stanowiące licencję nie jest towarem w rozumieniu ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 45, Sygnatura: I SA/Łd 777/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle postanowień Artykułu 27 Protokołu Nr 4, dotyczącego definicji pojęcia “produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej do Układu Europejskiego, wyniki sprawdzenia świadectwa pochodzenia nie mogą być przedmiotem oceny i dodatkowej weryfikacji przez organy celne państwa importera. Mają one charakter wiążący dla organów celnych państwa importera. Z UZASADNIENIA Dyrektor Urzędu Celnego w Ł., w decyzji z dnia 8 sierpnia 1995 r. zawartej w dokumencie SAD, dopuścił d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 75, Sygnatura: I SA/Łd 1279/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie połączenia dwóch banków spółdzielczych, w rocznym rachunku zysków i strat banku przejmującego uwzględnia się zyski i straty banku przejętego. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa w W. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w L. z dnia 20 czerwca 1997 r., określającą Bankowi Spółdzielczemu w L. podatek dochodowy od osób prawnych za 1995 r., w kwocie 120.376 zł. Organy podatkowe ustaliły, że z dniem 1 kwietnia 1995 r., zgodnie z art. 96 Prawa spółdzielczego, nastąpiło poł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 74, Sygnatura: III SA 4726/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych mógł być tylko taki najem, który nie stanowił działalności gospodarczej. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 29 października 1997 r., Izba Skarbowa w S. utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w tym samym mieście z dnia 15 lipca 1997 r., określającą Małgorzacie i Andrzejowi F. podatek dochodowy od osób fizycznych za 1993 r. Charakterystyczne jest przy tym, że kwota określona [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 50, Sygnatura: I SA/Gd 1463/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W egzekucji administracyjnej brak prawnych przeszkód, aby jeden tytuł wykonawczy obejmował dwie decyzje. Art. 26 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazuje jedynie, że wierzyciel, jeśli jest jednocześnie organem egzekucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. Brak więc w niniejszym uregulowaniu ograniczenia tytułu wykonawczego do jednego decyzji. Z UZASADNIENIA Dnia 31 lipca 1996 r. Urząd Skarbowy w G. wystawił ty [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 49, Sygnatura: I SA/Lu 741/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt wniesienia przez skarżącego pozwu do sądu powszechnego "o ustalenie" nie mógł mieć wpływu na tok postępowania egzekucyjnego, skoro przesłanki zawieszenia tego postępowania określa art. 56 ustawy z 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a umorzenia - art. 59 tej ustawy, a w żadnym z tych przepisów prawa przesłanka wniesienia pozwu do sądu nie jest wymieniona. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 lipca 1997 r., Izba Skarbowa w C., na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 46, Sygnatura: I SA/Gd 620-621/96
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skorzystanie przez współmałżonków z prawa do łącznego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprawia, że decyzja organu podatkowego określająca wysokość zobowiązania musi być podjęta w stosunku do obojga małżonków. Z UZASADNIENIA Wacław i Iwona P., korzystając z uprawnienia z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej pdf) za lata 1993 i 1994 złożyli wspólne zeznania roczne. W zeznaniu za 1993 rok wykazali łączny dochód w kwocie 5 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 80, Sygnatura: I SA/Lu 373/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wykazana w fakturze data jej wystawienia jest wiążąca zarówno dla podatnika wystawiającego fakturę, jak i dla nabywcy, czyli podatnika otrzymującego tę fakturę, bowiem od tej daty dla tych podatników ustawa przewiduje określone skutki prawne. Skoro więc z przedmiotowej faktury wynika, że została wystawiona w dniu 1 lutego 1994 r., to logicznym wydaje się rozumowanie, że nie mogła być doręczona przed upływem tej daty. Nie przeczy powyższemu poglądowi fakt, że wystawca tej faktury zaewidencjon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 83, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r. (OTK 1998 r. nr 3, poz. 30) nie dotyczą spółek cywilnych. Taki pogląd - po konferencji sędziowskiej- wyraził Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Pan Roman Hauser w piśmie do Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r., L.dz. BO 300/. Zdaniem Prezesa NSA, należy przyjąć, że art. 27 ust. 5, ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, [41], 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU