STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 36, Sygnatura: I ACz 253/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zobowiązana spółka złożyła oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, dla uwzględnienia wniosku o zabezpieczenie nie wystarczy uprawdopodobnienie powstania wierzytelności, lecz także uprawdopodobnienie dalszego istnienia wierzytelności. UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 6 października 2006 r., Sąd Okręgowy w W. udzielił N. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. zabezpieczenia roszczenia przeciwko D. R. Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę kwoty 5 485 832,73 zł z odsetkami ustawow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 749/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalność i zakres zarzutów nabywcy oraz poręczycieli w postępowaniu o zapłatę sumy pieniężnej zastrzeżonej na rzecz Skarbu Państwa - na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań dotyczących realizacji tzw. zobowiązań inwestycyjnych - zastrzeżona jest w umowie sprzedaży udziałów w jednoosobowej spółce Skarbu Państwa zawartej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. nr 171 z 2002 r., poz. 1397 ze zm.). UZASADNIENIE Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 lutego 2007 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: VI ACa 951/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zamieszczenie w treści reklamy zapisu wskazującego na zgodność oferowanych usług z wytycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sytuacji gdy wytyczne takie nie były wydane, stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 23a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 25 maja 2006 r., Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie A. Sp. z o.o. w W. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 907/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji kolizyjnej związanej z dwoma ważnymi patentami należy przyjąć uprawnienia sądu powszechnego do ustalenia zakresu wyłączności patentowej nie tylko w procesie o naruszenie prawa z patentu ale i o ustalenie, że naruszenie prawa z patentu nie wystąpiło (art. 189 k.p.c.). UZASADNIENIE Powodowie Richter Gedeon Ltd z siedzibą w B. (Węgry) i G. Zakłady Farmaceutyczne POLFA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. M., pozwem skierowanym przeciwko Novartis AG z siedzib [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 116/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli świadczenie ciążące na Skarbie Państwa było pierwotnie niemożliwe, obowiązek świadczenia nie przekształcił się w obowiązek naprawienia szkody. UZASADNIENIE Powodowie - Ewa H. i Mirosław H., zastąpieni przez zawodowego pełnomocnika, pozwem z dnia 8 kwietnia 1999 r., skierowanym przeciwko Gminie W. C. i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę Powiatu W., wnieśli o: - zobowiązanie obu pozwanych do złożenia oświadczenia woli oznaczonej treści o ustanowieniu na ich rzecz o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 lutego 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: VI ACa 960/06
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działania wydawcy, redaktora naczelnego i autora, dotyczące publikacji artykułu prasowego będącego efektem rzetelnego dziennikarskiego śledztwa, przedstawiającego naganne zjawiska i działania oznaczonych osób, w tym przedsiębiorców i rzeczoznawców, formułującego na ich podstawie negatywne opinie jako podjęte w celu obrony interesu społecznego i napiętnowania praktyki ochrony praw konsumentów, pozbawione są cechy bezprawności. UZASADNIENIE Pozwem z dnia 19 lutego 2003 r. S. – P. Sp. z o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 1144/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy Kodeksu cywilnego nie przewidują zawieszenia ani przerwania biegu okresu przedawnienia w związku ze śmiercią osoby obowiązanej do naprawienia szkody, wyrządzonej czynem niedozwolonym. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2007 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W., przeciwko Urszuli Z., Arturo-wi Z., Jarosławowi Z., Magdalenie Z., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: VI ACa 902/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w toku spłaty zobowiązania zabezpieczonego przewłaszczeniem, całe zobowiązanie staje się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości. UZASADNIENIE Powód - syndyk masy upadłości "B." Budownictwo Morskie W. i H. Spółka z o.o. w G. wniósł o zasądzenie od pozwanego Banku Handlowego SA w W. kwoty 38 482,40 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami postępowania. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa. Wyrokiem z dnia 10 maja 2006 r., Sąd Okręgowy w W. z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: VI ACa 874/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "przekazanie kompletu kluczyków" w rozumieniu § 26 ust. 1 o.w.u. auto casco oznacza wydanie wszystkich kluczyków do samochodu. Nieoryginalność jednego z nich może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania, gdy wiąże się z zarzutem niedbalstwa po stronie właściciela pojazdu, nienależytej staranności zabezpieczenia kluczyków bądź wprost z zarzutem próby wyłudzenia odszkodowania. UZASADNIENIE IES Spółka z o.o. w W. wnosiła o zasądzenie od PZU SA w W. kwoty 57 161 zł wraz z u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: VI ACa 661/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Garaż wielopoziomowy wielostanowiskowy o wyznaczonych miejscach postojowych, znajdujący się w budynku mieszkalnym i nie stanowiący samodzielnego lokalu użytkowego, jest częścią nieruchomości wspólnej wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy oddalił powództwo syndyka masy upadłości U. D. Spółki z o.o., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej "C.", domagającego się ustalenia, iż U. D. Spółka z o.o. w upadłości jest właścicielem jedenastu ni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, [41], 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU