STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACr 1178/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Avalista podpisując niepodpisany jeszcze przez wystawcę blankiet wekslowy, w zamiarze udzielenia poręczenia wekslowego, zaciąga skuteczne zobowiązanie, jeśli dokument ten zostanie później uzupełniony w sposób pozwalający uznać go za spełniający wymagania formalne jakim winien odpowiadać weksel. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACz 202/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 62 prawa upadłościowego nie dotyczy sytuacji, gdy powód po zawieszeniu postępowania, na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c., cofa pozew. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zawieszenie postępowania wskutek ogłoszenia upadłości po wszczęciu procesu (art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c.), nie może przekreślać ani ograniczać prawa powoda do cofnięcia pozwu, jeśli tylko istnieją przesłanki przewidziane w art. 203 § 1 i 4 k.p.c. Powód bowiem jest „gospodarzem procesu” i w granicach dozwolonych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACr 614/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność gospodarcza odróżnia spółdzielnię od innych organizacji o charakterze zrzeszeniowym. Prowadzenie takiej działalności mieści się w ustawowej definicji spółdzielni, zawartej w art. 1 § 1 prawa spółdzielczego, a w odniesieniu do spółdzielni kółek rolniczych – także w art. 180 § 1 i 2 prawa spółdzielczego.Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni o zawieszeniu działalności gospodarczej na czas nieograniczony godzi w istotę i cel spółdzielni jako osoby prawnej oraz może prowadzić do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACr 407/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każdy wyjazd członka spółdzielni mieszkaniowej za granicę uzasadnia przyjęcie, że z chwilą wyjazdu osoba ta zaspokoiła swe potrzeby mieszkaniowe poza lokalem, do którego przysługuje jej spółdzielcze prawo. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACr 118/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przekształcenie prawa lokatorskiego na własnościowe przekracza zakres zwykłego zarządu rzeczą. Złożenie oświadczenia o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu typu lokatorskiego na własnościowe na wniosek wyłącznie jednego z małżonków, nie tylko bez zgody, ale również wiedzy drugiego małżonka, jest naruszeniem wyżej wymienionych przepisów prawa. Czynność taka jest z mocy art. 58 k.c. nieważna. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACr 841/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego nabyte w czasie trwania małżeństwa od członka spółdzielni mieszkaniowej w drodze aktu kupna, a nie w drodze przydziału od spółdzielni mieszkaniowej, nie podlega regulacji przewidzianej w art. 215 Prawa spółdzielczego, lecz uregulowaniom ogólnym zawartym w art. 32 i 33 k.r.o. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACz 75/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konkretne oznaczenia towaru należy oceniać nie w oderwaniu, ale w ich całokształcie, ponieważ nabywca najczęściej zatrzymuje w pamięci jedynie ogólny obraz znaku wyróżniającego i nie dostrzega jego składowych elementów. Odwołanie się do pamięciowego obrazu znaku jest uzasadnione również z tego względu, że w praktyce prawie nigdy nie dochodzi do rzeczywistego zestawienia dwóch oznaczeń. Podobieństwo zestawianych znaków ocenia się z punktu widzenia graficznego, fonicznego i znaczeniowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACr 82/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeśli osoba wymieniona na wekslu jako remitent została na nim umieszczona omyłkowo, to należy rozważyć, czy jest ona właścicielem weksla i czy może dochodzić zapłaty od osób zobowiązanych. Inaczej mówiąc – czy weksel ten może stanowić podstawę do dochodzenia zobowiązania pieniężnego.2. Gdy strony procesu nie łączyło zobowiązanie umowne, powód nie był osobą uprawnioną do dochodzenia praw z weksla. Nie można przyjąć, by weksel stanowił podstawę dochodzenia roszczeń pieniężnych, jeżeli wyp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: III AUr 1169/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Społeczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego nie jest pracodawcą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 1 z 1994 r., poz. 1) i w związku z tym nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: III AUr 509/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, która stała się inwalidą III grupy z ogólnego stanu zdrowia przed upływem 18 miesięcy od ustania zatrudnienia lub okresu równorzędnego z okresem zatrudnienia, a inwalidztwo jej powstało w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tj. Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) podczas zwolnienia z opłacania składek z tytułu pobierania zasiłku chorobowego, naby [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, [404], 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU