STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: III AUr 89/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez zdarzenie o jakim mowa w § 2 rozporządzenia Ministra i Gospodarki Żywnościowej z 11 lutego 1994 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania zasad ustalania zasad wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej... (Dz.U. Nr 26, poz. 94) należy rozumieć nie tylko zdarzenie faktyczne zaistniałe po 31 grudnia 1993 r., ale również zaistniałe przed tą datą, jeżeli uznanie tego zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 29, Sygnatura: III AUr 559/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady tworzenia nienależnie pobranych świadczeń uregulowane są w przepisach prawa ubezpieczeniowego i tym samym nie stosuje się do nich norm prawa cywilnego. Tym samym sprzeczny jest z treścią art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) pogląd, iż obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń można oceniać w aspekcie wspólnej winy osoby pobierającej świadczenie i organu rentowego. Wymieniony przepis uzależn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: III APr 52/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie działalności handlowej w czasie korzystania ze zwolnienia lekarskiego stanowi rażące nadużycie w zakresie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, tj. zasiłku chorobowego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 31, Sygnatura: III AUr 88/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozciągnięcie przepisu art. 28 ustawy z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486) na mocy § 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 lutego 1989 r. w sprawie rozciągnięcia ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych... (Dz.U. Nr 6, poz. 40) odnosi się wyraźnie do należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie emerytalne.Tego rodzaju należności powstają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: III AUr 1179/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 31 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zmianami) stanowi o prawie małżonka rozwiedzionego (a więc osoby spoza kręgu podmiotów wymienionych w art. 38 ustawy) do renty rodzinnej, stawiając wszakże warunek legitymowania się przez rozwiedzionego wyrokiem sądowym lub ugodą.W tym znaczeniu ustawodawca powiązał skutki małżeństwa, do których należy obowiązek alimentacji byłego małżonka, z prawem do renty rodzinnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 33, Sygnatura: III AUr 289/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
System prawa ubezpieczeniowego nie zawiera określenia pojęcia wychowania. Stąd też, w kwestiach z tym określeniem związanych, zastosowanie ma Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który w art. 96 wyraźnie stanowi, że rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską, z czego wyciągnąć należy wniosek, że każde z rodziców jest w równym stopniu uprawnione do jej wykonywania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 3, pozycja: 34, Sygnatura: III APr 7/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę rozliczania kierowców Państwowej Komunikacji Samochodowej (diety i ryczałty) przy przewozach międzynarodowych stanowi obowiązujący w tym zakresie załącznik do zakładowego systemu wynagradzania – i jedynie wówczas kiedy należności te nie są regulowane przepisami prawa zakładowego – mogą być dochodzone na podstawie § 20 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z 24 czerwca 19985 r. w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowej poza granicami kraju (MP nr 20, poz. 154). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKr 348/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla bytu przestępstwa określonego w art. 210 k.k. nie jest konieczne, aby sprawca rzeczywiście rozporządzał środkami umożliwiającymi mu natychmiastowe wykonanie przestępstwa. Wystarczające jest, aby sprawca groził użyciem gwałtu i aby pokrzywdzony odczuł ten gwałt jako zagrożenie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 marca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKz 47/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie, w której posłużono się miotaczem gazu, w której rozważna jest kwalifikowana z tego powodu postać zbrodni z art. 210 § 2 k.k. kwestia niebezpiecznego dla zdrowia ludzkiego sposobu użycia takiego środka, powinna być wnikliwie badana i tylko w wypadku stwierdzenia, że użyto go w sposób niebezpieczny, stanowi to przesłankę obostrzonej kwalifikacji prawnej w tym aspekcie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKr 189/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 210 § 1 k.k. wystarczy użycie wobec pokrzywdzonego nawet niewielkiej siły, noszącej znamiona jedynie naruszenia nietykalności cielesnej, jeżeli z uwagi np. na ograniczoną sprawność fizyczną związaną przez spożycie przez pokrzywdzonego alkoholu, wystarczy ona do doprowadzenia pokrzywdzonego zgodnie z zamiarem sprawcy do takiego stanu, w którym pozbawiony jest możliwości lub woli przeciwstawienia się zaborowi mienia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, [405], 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU