STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: I ACr 875/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Domniemanie istnienia licencji dorozumianej według art. 53 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości nie ma miejsca w sytuacji, gdy w związku z przekazaniem przez wykonawcę zamawiającemu wyników prac badawczych zawierających wynalazek strony zawarły umowę licencyjną: w takim przypadku do stosunku między stronami w ogóle niema zastosowanie przepis art. 53 ust. 2 prawa wynalazczego, a uprawnienia wykonawcy do wynagrodzenia za korzystanie z jego wynalazku, tak co do zasady, jak i wysok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: I ACr 1014/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Do przyjęcia świadomości dłużnika wierzycieli, o którą chodzi w art. 527 § 1 k.c. wystarczy by dłużnik takie pokrzywdzenie przewidywał w granicach ewentualności. Rzeczą obojętną przy tym jest, do którego z wierzycieli się ona odnosi. II. Kogo należy objąć pojęciem osoby bliskiej w rozumieniu art. 527 k.c. § 3 zależy od konkretnych okoliczności faktycznych. Zaliczeniu do tych osób w pierwszym rzędzie – obok bliskich członków rodziny – podlegać będą: przyjaciele, koledzy, zaufani pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: III APr 63/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odprawa pieniężna wynikająca z art. 8 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r., o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 4 z 1990 r., poz. 19 z późn. zm.) powodowi nie należy się, skoro do dnia rozwiązania stosunku pracy przyjął propozycję zatrudnienia w zakładzie pracy powstałym w wyniku przejęcia mienia dotychczas zatrudniającego go zakładu pracy. Przepis ten nie określa, jaki chara [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 36, Sygnatura: III AUr 594/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest okresem, w którym osoba pobierająca w tym okresie zasiłek jest gotowa do podjęcia pracy, której jednak z powodu od niej niezależnych nie może uzyskać. Jest przeto zasadne zrównanie jej praw z prawami osób, które otrzymały pracę i podjęły zatrudnienie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 37, Sygnatura: III AUr 579/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarte w art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250) restrykcję dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego osobie prowadzącej działalność gospodarczą dotyczą jedynie zalegania z opłatą tych składek na ubezpieczenie, obowiązek opłacania których oparty jest na przepisach tejże ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 38, Sygnatura: III AUr 99/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez zwykłe czynności wykonywane poza terenem gospodarstwa rolnego, związane z prowadzeniem działalności rolniczej o jakich mowa w art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342) należy rozumieć czynności wynikające w sposób naturalny i celowy z potrzeb danego gospodarstwa rolnego, niezbędne w konkretnej sytuacji do prowadzenia określonej działalności rolniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 4, pozycja: 39, Sygnatura: III AUr 174/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Prawo do renty inwalidzkiej nie ustaje z mocy prawa, ale wymaga decyzji organu rentowego wydanej w sprawie świadczenia z ubezpieczenia społecznego. W szczególności decyzja rentowa jest wymagana przy wstrzymaniu wypłaty przyznanego świadczenia, jeżeli powstaną okoliczności uzasadniające ustanie tego prawa, skoro wstrzymanie wypłaty świadczeń następuje poczynając od miesiąca, w którym organ rentowy wydał decyzję rentową (art. 88 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 2 pkt. 1 ustawy z 14 grudnia 1982 o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: II AKr 296/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie przez sąd bliżej nieokreślonego narzędzia jako narzędzia niebezpiecznego w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. stanowi niedopuszczalne domniemanie winy w tym zakresie. Narzędzie to winno być w sposób nie budzący wątpliwości zidentyfikowane, szczegółowo opisane i ocenione. Brak identyfikacji nie pozwala wykluczyć bowiem możliwości posłużenia się narzędziem, które nie może być uznane jako niebezpieczne w rozumieniu art. 210 § 2 k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: II AKr 65/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamiona przestępstwa rozboju w art. 210 § 1 k.k. spełnione są wówczas, gdy działanie zwrócone przeciwko osobie pokrzywdzonego poprzedza działanie zwrócone przeciwko mieniu lub też powyższe działania wykonane są równomiernie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: II AKo 50/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie rozstrzygające o zwolnieniu, względnie też o potrzebie dalszego stosowania środka zabezpieczającego, jest orzeczeniem wydanym w postępowaniu wykonawczym (art. 197 § 3 k.k.w.). Na takie postanowienie przysługuje zażalenie jako na orzeczenie co do środka zabezpieczającego, na podstawie art. 409 k.p.k. w zw. art. 1 § 1 k.k.w. Przepis ten jednakże tylko dopuszcza możliwość wniesienia zażalenia, które podlega rozpoznaniu w składzie określonym w art. 25 § 1 k.k.w. przez sąd, który je wyd [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, [407], 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU