STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lipca1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: II AKz 104/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego nie mogła dotyczyć tylko bezpośredniej walki zbrojnej, ale także musiała obejmować rekwizycję żywności, odzieży i pieniędzy na potrzeby zbrojnego oddziału. Skoro ta rekwizycja dokonywana była na rozkaz, nie w celu osiągnięcia korzyści dla poszczególnych osób – nie można tych czynów wyłączyć z zakresu działalności uzasadniającej stwierdzenie nieważności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACr 436/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy prawa cywilnego przewidują co prawda możliwość przekształcenia zobowiązania z innego stosunku cywilno prawnego w zobowiązanie wekslowe, ale tylko w drodze wyraźnej umowy stron. Dzieje się tak w przypadku nowacji połączonej ze zmianą dłużnika (przejęciem długu) uregulowanej przepisami art. 506 i 356 k.c. Do takiego odnowienia zobowiązania nie wystarcza jednak samo wręczenie weksla, lecz konieczne jest wyraźne oświadczenie wierzyciela, iż godzi się na umorzenie zobowiązania pierwotnego w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 23, Sygnatura: I ACr 676/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy solidarnej odpowiedzialności dłużników może mieć miejsce zwolnienie z długu jednego z dłużników (art. 373 i 508 k.c.) Jednakże do takiego zwolnienia niezbędna jest umowa zawarta przez wierzyciela z tym dłużnikiem, który ma być z długu zwolniony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACr 326/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może uwzględnić opóźnienia w dochodzeniu uprawnienia wspólnika wynikającego z art. 240 i 241 k.h., gdy ono już istnieje. Przepis art. 241 k.h. nie dopuszcza możliwości nieuwzględnienia przez sąd upływu terminu nawet, jeżeli opóźnienie w wytoczeniu powództwa jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami. Nie ma znaczenia podnoszona okoliczność, że spóźnienie w wytoczeniu powództwa spowodowane zostało prowadzonymi między wspólnikiem a zarządem spółki rozmowami zmierzającymi do ,,polubo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACr 502/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność byłego wspólnika za zobowiązania z okresu jego uczestnictwa w spółce cywilnej nie ustaje przez wystąpienie ze spółki, i to bez względu na to, czy nastąpiło ono na podstawie osobnej umowy między wspólnikami, czy na podstawie wypowiedzenia swego udziału przez wspólnika. Chodzi tu przy tym o zobowiązania, które powstały w czasie trwania spółki tj. powstały przed wystąpieniem wspólnika ze spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dnia 14 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: I ACr 582/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 53 ust. 2 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt. 5 prawa bankowego nie wyłączają stwierdzenia przez banki w trybie zobowiązań wekslowych i następnie dochodzenia od dłużnika przymusowego spełnienia świadczenia, jeżeli stwierdzenie dotyczy zobowiązań na rzecz „tych banków”. To sformułowanie wskazuję na możliwość dochodzenia przez banki – z pominięciem postępowania rozpoznawczego – tylko wierzytelności od swych dłużników.Bank, w tym wypadku pozwany, jako indosatariusz pełnomocn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 stycznia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: I ACr 648/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec jasno określonej treści poręczenia nie można w drodze wykładni umowy ustalać, że intencją przy zawieraniu umowy było poręczenie jedynie kredytu inwestycyjnego. Interpretacja umowy nie polega bowiem na badaniu wewnętrznej woli stron, a koncentruje się na przejawach konkretnego zachowania się tychże stron, dostrzeganego w obrocie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: I ACr 688/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przedmiot ustawowo zastrzeżony przez przepisy prawa spółdzielczego dla statutu spółdzielni, nie może być uregulowany w inny sposób, w szczególności przez uchwały. II. To, że zmiana statutu w kwestionowanej formie została zarejestrowana, nie stanowi o jej ważności, ponieważ rejestracja wadliwego statutu, wynikającego z przeoczenia przez sąd rejonowy jego braków, nie sanuje zaistniałej niezgodności z prawem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I ACr 621/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie przepisy prawa spółdzielczego po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 419) dają spółdzielniom większą swobodę w zakresie dysponowania garażami przez zrównanie ich pod względem prawnym z lokalami użytkowymi, tym niemniej ostateczny kształt unormowań w tym zakresie zależeć będzie od postanowień statutowych, przyjętych przez spółdzielnie. W każdym zaś przypadku prawo przyjmowania nowych członków jest prawem zastrzeżonym do wyłącznej decyzji uprawnionych o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: I ACr 312/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks cywilny nie przewiduje ograniczeń w zakresie wypowiadania umów najmu z zachowaniem terminów umownych – a w razie ich braku – ustawowych (art. 673 k.c.). Dopuszczalne jest także rozwiązanie umów najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia w wypadkach określonych umową lub ustawą (art. 672 k.c.) z tym, że niespełnienie przesłanek takiego rozwiązania ma jedynie ten skutek, iż czas trwania umowy przedłuża się do upływu umownego lub ustawowego terminu wypowiedzenia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, [408], 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU