STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACr 774/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sądowym postępowaniu cywilnym obowiązuje zasada samodzielności ustaleń sądu orzekającego, bezpośredniości prowadzonych dowodów oraz tzw. ich swobodnej oceny przez sąd. Sądy niewątpliwie są związane decyzjami administracyjnymi ale tylko w zakresie stanu prawnego ustanowionego daną decyzją administracyjną i nadto – jeżeli ta decyzja została wydana w granicach kompetencji danego organu. Natomiast okoliczność, że co do pewnego zdarzenia wypowiedziała się w swej decyzji władza administracyjna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACr 459/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddanie szybkiego zachodniego pojazdu do prowadzenia osobie użytkującej na co dzień Fiata 126 p, a więc o znacznie niższych parametrach technicznych, na dodatek w warunkach nocnych, stąd przy gorszej widoczności i nie przystosowaniu organizmu do jazdy nocnej i to przy śliskiej, bo mokrej nawierzchni, zwiększa ryzyko zaistnienia wypadku i w świetle wyżej wymienionego przepisu uzasadnia stosowne obniżenie świadczenia, do jakiego z mocy ubezpieczenia auto-casco zobowiązany jest ubezpieczyciel. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: III AUr 527/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia społecznego od daty jego wstrzymania może być skutecznie dochodzone w świetle art. 16 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250) dopiero po opłaceniu w całości zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, co oznacza, że w razie ich ratalnej spłaty, świadczenie staje się wymagalne z dniem wpłacenia ostatniej raty należności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: III APr 43/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie w art. 445 k.c. ma przede wszystkim charakter kompensacyjny; wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, czy też określonej sztywnymi regułami tak jak w ustawie wypadkowej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Zadośćuczynienie winno uwzględniać doznaną krzywdę poszkodowanego, na którą składają się cierpienia fizyczne w postaci bólu i innych dolegliwości oraz cierpienia psychicznego polegające na ujemnych uczuciach przeżywanych bądź [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: III AUr 331/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w poszczególnych miesiącach ilość dni roboczych była mniejsza aniżeli ilość dniówek, o których mowa w § 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno–rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.) to przepracowanie wszystkich dni roboczych w tym miesiącu pod ziemią, oznacza pełny wymiar pracy pod ziemią, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: III AUr 120/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykluczonym jest przyjęcie, że członkowie rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 26 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. Nr 46, poz. 250 z 1989 r.) objęci są ubezpieczeniem na podstawie przepisów tej ustawy tylko dlatego, że są członkami rodziny. Członkowie rodziny osoby prowadzącej działalność gospodarczą, wymienione w art. 26, podlegają ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: III AUr 263/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownik może udowodnić, że pozostawał w stosunku ubezpieczenia społecznego, mimo, że nie był zgłoszony do ubezpieczenia. Wystarczy, że udowodni fakt trwania stosunku pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: III AUr 61/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaniechanie przez organ rentowy poinformowania zainteresowanego o możliwości się ubiegania o emeryturę w sytuacji, gdy uprawnienie do tego świadczenia wynika z dokumentów zgromadzonych w sprawie z podwyższeniem renty inwalidzkiej – stanowi błąd organu rentowego, o jakim mowa w art. 101 ust. 2 pkt. 2 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników (Dz.U. Nr 40, poz. 267, ze zm.) i skutkuje przyznanie emerytury za 3 lata wstecz od miesiąca w którym wpłynął wniosek o ponown [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: III AUr 226/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochodzenie na podstawie art. 298 Kodeksu handlowego od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne może dokonać się wyłącznie w drodze powództwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeciwko członkom zarządu spółki. Natomiast niedopuszczalne jest ustalenie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z art. 298 § 1 Kodeksu handlowego w trybie decyzji wydanej na podstawie art. 88 i nast. ustawy z dnia 1 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: III AUr 51/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro odsetki od opóźnionego świadczenia są uregulowane w przepisach prawnych z ubezpieczeń społecznych – dla potrzeb tychże ubezpieczeń – wyczerpująco, to nie stosuje się przepisów prawa cywilnego w zakresie tymi przepisami nie unormowanych. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, [409], 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU