STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: II AUa 1190/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uregulowanie zawarte w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z późn. zm.) nie prowadzi do uznania, że za ubezpieczonych "będących pracownikami" można uznać byłych pracowników, którzy wprawdzie legitymują się wymaganym stażem ubezpieczeniowym i stosownym wiekiem, to jednak w momencie złożenia wniosku o wcześniejszej emeryturze nie są już pracownikami. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w W., wyrokiem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1201/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem odpowiedzialności członka zarządu za zaległości składkowe spółki z o.o. jest wykazanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że egzekucja do całego majątku spółki okazała się bezskuteczna i że zaległości składkowe powstały w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu przez daną osobę wskazaną jako tę, która winna odpowiadać za powstałe zaległości oraz że nie zaistniały żadne okoliczności zwalniające ją od tej odpowiedzialności. Z UZASADNIENIA Z. Ł. odwołał się od decyzji Za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 899/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu okresu zatrudnienia za granicą dla celów ustalenia wartości kapitału początkowego, należy mieć na uwadze nie tylko art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 162, poz. 118 ze zm.) ale także umowy o ubezpieczeniu społecznym łączące Polskę z krajem, w którym była wykonywana praca. Z UZASADNIENIA T. S. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w C. z dnia 1 października 2001 r. ustal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 934/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka z o.o. winna być wezwana do udziału w sprawie w charakterze zainteresowanej strony, w sprawach o objęcie pracowniczym ubezpieczeniem społecznym. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni - M. M. odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 26 kwietnia 2002 r. stwierdzającej, że od dnia 1 grudnia 2001 r. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w spółce z o.o. "ABC B." z siedzibą w W. Sąd Okręgowy w W. oddalił wniesione odwoła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 107/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podleganie rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu w dacie złożenia wniosku o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1118 ze zm.) nie wyłącza nabycia prawa do takiego świadczenia, o ile osoba zainteresowana spełnia ustawowe przesłanki, w tym legitymuje się 15-letnim okresem pracy w szczególnych warunkach. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 696/03
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca jako osoba fizyczna, który w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie występował w charakterze strony i wobec którego nie została wydana decyzja, ma możliwość wstąpienia do procesu toczącego się z inicjatywy innych stron stosunku ubezpieczeniowego i ma również możliwość wniesienia odwołania od decyzji Zakładu, jeżeli wydana decyzja dotyczy jego interesu. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - Sąd Ubezpieczeń Społe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1916/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pismo organu rentowego udzielające stosownego wyjaśnienia, co do obowiązującego stanu faktycznego i prawnego, nie jest decyzją w rozumieniu przepisów k.p.a., ponieważ nie rozstrzyga merytorycznie indywidualnej sprawy. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2004 r. w Białymstoku, sprawy z wniosku Danuty K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Z., o ustalenie obowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1867/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po ustaleniu przez organ rentowy, na wniosek ubezpieczonego, prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.) istnieje podstawa do ustalenia prawa do emerytury w oparciu o przepis art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 168, poz. 1118 ze zm.) po spełnieniu warunków przewidzianych tym przepisem. Sąd Apelacyjny – Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 477/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania z tytułu nieopłacenia składki na ubezpieczenie społeczne konieczne jest ustalenie, że zobowiązania te powstały w czasie pełnienia przez niego obowiązków członków zarządu, przerodziły się w zaległości spółki, a egzekucja przeciwko spółce okazała się bezskuteczna. Z uzasadnienia Decyzją z dnia 28 listopada 2001 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. stwierdził, że A. J. jako członek zarządu „I. C.R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III APz 17/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje możliwości nadania tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce z o.o. klauzuli wykonalności przeciwko członkowi zarządu tej spółki. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 14 lutego 2001 r., Sąd Okręgowy w W., uwzględniając wniosek M. C., nadał wyrokowi wydanemu z powództwa M. C. przeciwko "I." Sp. z o.o. w L. o wynagrodzenie, odszkodowanie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - klauzulę wykonalności przeciwko G. K. W uzasadnieniu postanow [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, [42], 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU