STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 73, Sygnatura: II SA 324/98
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.), traktującego obsługę prawną podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności gospodarczej jako działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji, uzasadnia wydanie decyzji administracyjnej na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 k.p.a., stwierdzającej wygaśnięcie tego przepisu. Z UZASADNIENIA Wojewoda W., decyzją z dnia 5 lutego 1998 r., utrzymał w mocy decyzję prez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 47, Sygnatura: SA/Sz 647/97
Data wprowadzenia do systemu: 04-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy nie może samodzielnie ustalić dochodów podmiotu gospodarczego – osoby prawnej na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych bez dokładnego i wszechstronnego ustalenia i wykazania powiązań zachodzących między podatnikami, określonych w art. 11 tej ustawy. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 16 grudnia 1996 r. Urząd Skarbowy w K., na podstawie art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, określi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 42, Sygnatura: I SA/Ka 1330/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przeprowadzenie kontroli w obecności księgowego firmy, wobec nieobecności podatnika i ustanowionego przez niego do prowadzenia działalności gospodarczej pełnomocnika, w pełni odpowiada prawu. Powołany przepis nie nakłada na organ kontrolny obowiązku zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli, ani też zapewnienia, aby wziął w niej udział podatnik lub jego pełnomocnik. Nie ma przy tym żadnego znaczenia przyczyna nieobecności podatnika. Dopiero o ustaleniach kontroli, w drodze doręczenia ko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 44, Sygnatura: I SA/Gd 1476/96
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
To, co ustawodawca określił jako budynki mieszkalne, różnicowane może być przez radę gminy jedynie w ramach stawki maksymalnej z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), budynek mieszkalny bowiem nie może być jednocześnie zaliczony do pozostałych w rozumieniu pkt 3 tego przepisu. Naczelny Sąd Administracyjny – Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wiktora C. na decyzję Samorządowego K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 48, Sygnatura: I SA/Gd 956/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z gramatycznego brzmienia art. 37 ust. 1 ustawy z 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym wynika, że spółka z udziałem zagranicznym może korzystać z nabytych uprzednio przywilejów podatkowych jedynie w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, których przedmiot został określony w zezwoleniu. Skoro zatem podmiot korzystający ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: III SA 527/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie przez podatnika deklaracji korygujących wcześniejsze deklaracje obejmujące wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z równoczesnym dokonaniem na tej podstawie należnych wpłat na ten Fundusz daje podatnikowi prawo skorzystania z zaniechania poboru podatku przewidzianego w tym zarządzeniu. Z UZASADNIENIA Władysław K., prowadzący zakład, będący zakładem pracy chronionej, w dniu 22 maja 1996 r. złożył w Urzędzie Skarbowym w P. deklaracje korygujące w podatku od tow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: V SA 686/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o wymiarze cła wymaga wykazania niezbędności takiego działania, znajdującej m.in. wyraz w istnieniu realnego zagrożenia nieuiszczenia należności celnych. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 12 marca 1997 r., Prezes Głównego Urzędu Ceł, po rozpatrzeniu zażalenia Jana J. i Wiesława K. - PPH “R.” s.c. w E. na postanowienie Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 1998 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: V SA 1570/97
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiot wkładu niepieniężnego wymienionego w art. 14 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (t.j. Dz.U. nr 71 z 1994 r., poz. 312 ze zm.), powinien charakteryzować się trwałością w użytkowaniu, odpowiednią do tej trwałości wartością, a także bezpośrednim i praktycznym zastosowaniem w działalności spółki. Z UZASADNIENIA Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 39 Prawa celnego, zwolnienia od cła przysługują spółkom z udziałem zagranicznym (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 79, Sygnatura: I SA/Gd 1071/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wymagane prawem zeznanie podatnika zawiera oświadczenia wiedzy, a nie woli. Winno być ono prawdziwe pod rygorem skutków karnych (art. 86 i art. 88 u.k.s.). Nie może zatem być złożone przez pełnomocnika, a tylko wyłącznie przez podatnika (bądź jego ustawowego przedstawiciela). 2. Postępowania podatkowe oraz sądowe o dział spadku normalnie nie powinny pozostawać ze sobą w związku. Organy winny bowiem podstawę opodatkowania ograniczać do wartości majątku ujawnionego na podstawie zeznania podatn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: I SA/Łd 873 - 878/96
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skorzystanie z prawa obniżenia podatku należnego VAT o podatek naliczony pozostawione jest wyłącznie woli podatnika uzewnętrznionej w deklaracji podatkowej dla podatku VAT. Z UZASADNIENIA Decyzjami z dnia 15 lutego 1996 r. Urząd Skarbowy w P. ustalił w stosunku do spółdzielni mieszkaniowej zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za miesiące od lipca do grudnia 1993 r. W uzasadnieniu wszystkich decyzji organ podatkowy stwierdził, że spółdzielnia naruszyła art. 19 ust. 1 i 3 ustawy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, [42], 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU