STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 1033/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie naruszeniem dobra osobistego w postaci tak rozumianego prawa do grobu jest dokonane bez zgody osób uprawnionych usunięcie lub uszkodzenie nagrobka, dokonanie zmian w umieszczonych na nim napisach itp. Tego rodzaju zachowania uzasadniają udzielenie ochrony z art. 24 § 1 zdanie 2 k.c., polegającej na nakazaniu sprawcy dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia ich skutków. W pierwszej kolejności sprowadzać się to będzie do obowiązku przywrócenia nagrobka do stanu poprzedniego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 784/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro kwestie związane kontrolą zasadności udzielenia prawa ochronnego na wzór użytkowy zostały z mocy art. 6 ust. 2 Prawa własności przemysłowej przekazane do właściwości Urzędu Patentowego, który orzeka w tych sprawach w trybie przewidzianym w art. 255 i nast. Prawa własności przemysłowej, to w tym zakresie sąd cywilny nie jest kompetentny do dokonywania ocen i weryfikowania prawidłowości decyzji Urzędu Patentowego, lecz jest nimi związany, gdyż są to decyzje wydane przez uprawniony organ w za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dnia 1 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 225/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zwrócenia uwagi wymaga regulacja zawarta w art. 17 § 2 ustawy z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którym jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu. 2. Sposób zmiany umowy spółki zn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: l ACa 670/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 385 § 1 k.c. ustanawia zasadę priorytetu umowy względem wzorca. Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia, które według treści ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczeniu nie podlega, pociąga za sobą konieczność rozwiązania kolizji między umową i wzorcem w sposób określony w tym przepisie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Krystyny K. i Henryka K., przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń SA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 508/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochronie przewidzianej w art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podlega każde oznaczenie przedsiębiorstwa rzeczywiście używane w obrocie gospodarczym, choćby oznaczenie to nie było zarejestrowane we właściwym rejestrze i zostało zbudowane niezgodnie z wymogami określonymi przez właściwe przepisy. UZASADNIENIE Powodowie - Waldemar A. i Paweł N. - wspólnicy spółki cywilnej PHUP "Europlast" s.c. Waldemar A., Paweł N. z siedzibą w R., wnieśli pozew przeciwko Sławomirowi B., Pi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 561/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zabezpieczone hipoteką zwykłą odsetki i koszty postępowania zwiększają zakres odpowiedzialności właściciela nieruchomości ponad kwotę, do której wpisano hipotekę. UZASADNIENIE Bank BPH S.A. w K. wnosił o zasądzenie od Reginy Z. i Zbigniewa Z. solidarnie kwoty 100 000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty – odpowiedzialnych z tytułu hipotecznego zabezpieczenia kredytu udzielonego Bogdanowi K. i Zofii K. przez poprzednika prawnego powoda: Spółdzielczy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 520/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przed wejściem w życie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących klauzul abuzywnych (art. 385[1] do 385[3] k.c.), do umów zawartych i niewykonanych do dnia 1 lipca 2000 r., podstawę badania ich zgodności z dobrymi obyczajami stanowiły przepisy art. 58 § 2 k.c. oraz art. 353[1] k.c. UZASADNIENIE Po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa wniesionego w dniu 7 lipca 2003 r., A. Polska SA w W. (poprzednio A. Konsorcjum Sp. z o.o.) wniosła o zasądzenie na jej rzecz od Bogdana H. kwoty 39 843,52 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: VI ACa 394/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro przepisy k.s.h. uzależniają przeniesienie „udziału spółkowego” w spółce osobowej na innego wspólnika lub osobę trzecią od spełnienia dwóch przesłanek przewidzianych w art. 10 § 1 i § 2 k.s.h., to brak w umowie spółki postanowienia zezwalającego na przeniesienie „udziału spółkowego” powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej dokonanej z naruszeniem tego przepisu (art. 58 k.c.). UZASADNIENIE Sąd Okręgowy w W., wyrokiem z dnia 7 grudnia 2005 r., uwzgl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 431/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wobec zdefiniowania w Konwencji CMR przewoźnika kolejnego (sukcesywnego) brak jest podstaw do odmiennego niż to wynika wprost z Konwencji, przyjmowania katalogu przewoźników kolejnych poprzez zaliczenie do nich także podwykonawców przewozu, za pomocą których przewoźnik wykonuje swoje zobowiązania. UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Dartm sp. B. Sz. w Ch., przeciwko Elżbiecie G., prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Transport Międzyna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 389/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpisanie rolników na listę osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji prywatyzowanego przedsiębiorstwa przy braku rzeczywistego uprawnienia o charakterze materialnoprawnym nie stwarza roszczenia o zawarcie umowy czy odszkodowania. UZASADNIENIE W połączonych do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawach Magdalena S., Krzysztof S., Janina Ł., Krzysztof Ł., Zofia H. i Bolesław H. domagali się ostatecznie zasądzenia od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości po 672 195,60 zł [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, [42], 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU