STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 14 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: I SA/Op 170/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie również do rozliczeń, w których obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przekształcił się w kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Termin przedawnienia takiej kwoty zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu podatku, czyli z pierwszym dniem następnego roku, a kończy się z upływem 5 lat. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 13 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: I SA/Po 661/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Podróż służbowa przedsiębiorcy to podróż związana z wykonywaniem przez niego działalności gospodarczej. „Podróże służbowe” podatnika mogą być stałym elementem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, mogącym wpływać na zwiększenie kosztów utrzymania w stosunku do innych podatników. Artykuł 23 ust. 1 pkt 52 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 z 2001 r., poz. 176 z późn. zm.) nie daje podstaw do ograniczania zwiększania koszt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: I SA/Gd 220/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Akt lub czynność, będące przedmiotem skargi przewidzianej w art. 342 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi musi mieć charakter publicznoprawny, a więc skarga może dotyczyć aktów i czynności tych państwowych i niepaństwowych jednostek organizacyjnych, które są uprawnione do prowadzenia działalności mieszczącej się w zakresie pojęcia „działalność administracji publicznej”. Kryterium to oznacza, że w zakresie właściwości sądów administracyjnych mies [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: I SA/Gd 563/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Sformułowanie „w celu” osiągnięcia przychodu należy rozumieć jako efekt, do którego podatnik dąży, a nie jako skutek, następstwo określonego zachowania się podmiotu gospodarczego. 2. Nie zawsze warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jest bezpośrednia relacja pomiędzy wydatkiem, a przychodem. Kosztami uzyskania przychodów będą bowiem także koszty pozostające w pośrednim związku z przychodami, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III SA/Gd 319/09
Data wprowadzenia do systemu: 01-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z brzmienia przepisu art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c) akapit drugi ustawy o transporcie drogowym nie wynika, by chodziło w nim o wykazanie się 5-letnią praktyką w zakresie wykonywania transportu na terenie gminy, w której wnioskodawca ubiega się o licencję, lecz o praktykę w ogóle (bez względu na miejsce jej wykonywania) wprowadzając jedynie warunek, by była ona wykonywana przez odpowiedni okres czasu. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 24 września 2009 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: III SA/Po 46/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Altana na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym, aby podlegała zwolnieniu z podatku od nieruchomości musi posiadać powierzchnię zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast (art. 29 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego). Aby wliczyć do powierzchni użytkowej altany taras, musiałby być on – stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 1) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – wydzielony z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych. Jeżeli taras jedynie z dwóch stron jest zabudowany [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: I SA/Gl 1170/08
Data wprowadzenia do systemu: 22-06-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro właścicielem nieruchomości jest spółka jawna, to ona – jako podatnik – jest stroną postępowania podatkowego, prowadzonego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości i to na jej adres winny być kierowane wydane w toku tego postępowania rozstrzygnięcia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 16 września 2009 r., sprawy ze skargi M. P., na postanowienie Samorządowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III SA/Wa 926/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można rozdzielać ustalania różnic od przeliczania. Są to dwie nazwy tej samej operacji. Ustalanie różnic kursowych nie istnieje jako samoistna operacja arytmetyczna, lecz owo „ustalanie” dokonuje się w procesie przeliczania wartości przychodu/straty wyrażonych w walucie obcej na złote polskie, a następuje to dla celów podatkowych. Takie przeliczanie następuje albo w oparciu o art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, albo art. 30 ust. 2 ustaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I SA/Bd 272/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatnik, powinien sam ujawnić wszystko to, co może przyczynić się do wyjaśnienia stanu sprawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 2 września 2009 r., sprawy ze skargi Z. G., na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...), nr (...), w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2004 r., oddala skargę. UZASADNIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w T., po przeprowadzeniu kontroli podatkowej firmy P., zajmującej się sprzedażą detaliczną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: VIII SA/Wa 212/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie akcji do spółki komandytowej na własność jako aportu stanowi ich zbycie, bowiem właścicielem tych akcji na skutek tej czynności w miejsce wnoszącego je wspólnika staje się spółka komandytowa. Jednak nie jest wystarczające dla stwierdzenia, że mamy do czynienia ze zdarzeniem powodującym powstanie przychodu u wnoszącego wkład komandytariusza. Wniesienie akcji spółki akcyjnej jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej przez jej dotychczasowego wspólnika nie wiąże się z otrzymaniem [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, [42], 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU