STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: IV CZ 17/16
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „pełnomocnictwo” w rozumieniu prawa procesowego ma dwojakie znaczenie. Z jednej strony oznacza dokument, który stanowi dowód udzielenia pełnomocnictwa wskazanej osobie w określonym zakresie, z drugiej – umocowanie, czyli oznaczenie sytuacji prawnej podmiotów uczestniczących w postępowaniu, relacji mocodawca – pełnomocnik, które nie musi być potwierdzone dokumentem. Wady dokumentu pełnomocnictwa mogą świadczyć o braku należytego umocowania tylko wówczas, kiedy wska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 71, Sygnatura: IV CSK 403/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zdarzeniem prawnym stanowiącym podstawę cesji może być umowa (akt założycielski) spółki kapitałowej, gdy przedmiotem aportu wspólnika są wierzytelności. Podnosi się, że w sprawach określonych w art. 1 § 1 k.s.h., nieuregulowanych w ustawie, zgodnie z art. 2 k.s.h. stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego wprost, a jeżeli wymaga tego właściwość stosunku prawnego spółki handlowej – odpowiednio. Z tych względów art. 510 § 1 k.c. ma zastosowanie do umowy spółki z o.o., której zawarcie prowadzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: XI W 7175/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do popełnienia wykroczenia z art. 87a Prawa przewozowego konieczne jest łączne wystąpienie następujących okoliczności: zajęcie przez podróżnego miejsca w środku transportowym, nieposiadanie w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu, odmowa zapłacenia należności za przejazd oraz odmowa okazania dokumentu tożsamości. Ważny dokument przewozu należy okazać kontrolerowi w czasie kontroli. Podkreślenia wymaga, iż nie jest wykroczeniem samo jednorazowe korzystanie z usług publicznego transp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 72, Sygnatura: II FSK 47/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego musi się odbyć poprzez likwidację zakładu budżetowego, dokonaną w celu zawiązania jednej z wymienionych rodzajów spółek, a nie w celu definitywnego zakończenia działalności komunalnej prowadzonej dotychczas przez daną jednostkę. 2. Pojęcie „przekształcenia”, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43, z późn. zm.) oznacza odniesienie się ustawo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 10, pozycja: 95, Sygnatura: I ACa 961/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zrzeczenie się własności nieruchomości, bez wykazania rzeczywistej konieczności dokonania takiej czynności związanej z przymusową sytuacją powoda i brakiem możliwości zastosowania w terminach ustawowych innych instytucji prawa cywilnego (art. 88 k.c.), nie pozwala na podważanie skutków przeniesienia własności nieruchomości na podstawie art. 58 § 2 k.c. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2016 r., na rozprawie, sprawy z powództwa H. O., przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 11, pozycja: 102, Sygnatura: I OSK 1345/14
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Informacja pochodząca od lekarza orzecznika ZUS o stwierdzonych podczas badania lekarskiego okolicznościach mogących stanowić istotną przeszkodę do prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu publicznym może być podstawą do skierowania kierującego pojazdem na badania lekarskie, ale z tym zastrzeżeniem, że muszą wystąpić przesłanki, które z dużym prawdopodobieństwem wskazują na zmniejszenie się sprawności kierującego pojazdem. Nie wystarczą same wątpliwości, że kierujący może być w takim stanie i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 lutego 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 69, Sygnatura: I SA/Lu 889/15
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jeden ze współwłaścicieli, to zgodnie z treścią art. 6c ust. 2 ustawy o podatku rolnym w związku z art. 92 § 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy nie jest uprawniony do adresowania nakazu płatniczego odrębnie do każdego ze współwłaścicieli tego gospodarstwa. 2. Wydanie nakazu płatniczego w sposób wprost sprzeczny z przepisami prawa należy postrzegać jako kwalifikowane (rażące) naruszenie prawa, uzasadniające wyeliminowanie takiego rozstrzygni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 7, pozycja: 67, Sygnatura: II FSK 3603/13
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ egzekucyjny, działając na wniosek wierzyciela złożony po terminie trwania zabezpieczenia, nie może orzec o przedłożeniu terminu zabezpieczenia, który już minął. Kwestia doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu zabezpieczenia nie ma istotnego znaczenia, gdyż decyzja (postanowienie) rozpoczyna swój byt prawny z chwilą jej sporządzenia, doręczenie ma zaś na celu zakomunikowanie stronie zwartego w niej rozstrzygnięcia, które następuje z chwilą złożenia na decyzji podpisu osoby uprawn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 lutego 2016 r.

Rocznik: 2017, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: V Cz 254/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli dłużnik dobrowolnie opuścił lokal mieszkalny, wprowadzając wierzyciela w posiadanie i nie doszło do wykonania czynności eksmisji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, to możliwe jest zastosowanie art. 54 tej ustawy. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny–Odwoławczy, po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi wierzyciela J. J., na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 lutego 2016 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 74, Sygnatura: II SA/Gl 1138/15
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można było nakazać właścicielom nieruchomości usuwania bądź ograniczania śliskości na terenie nieruchomości, dodatkowo zobowiązując ich do usunięcia środków użytych w celu ograniczenia śliskości i wskazując termin wykonania tego obowiązku jako niezwłoczny. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 lutego 2016 r., sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w T. G., na uchwałę Rady Gminy T. z dnia 4 listopada 2013 r., nr XXXVIII/348/2013, w przedmioci [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, [42], 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU