STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II AKa 101/08
Data wprowadzenia do systemu: 03-08-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchybienia w zakresie określenia granic kary łącznej, jak też brak umotywowania wyroku w zakresie przyjętych do połączenia wyroków, zwłaszcza brak precyzyjnego wskazania, dlaczego ta a nie inna ich konfiguracja została uznana za korzystniejszą dla skazanego, przy zachodzącej możliwości, że ten efekt przyniosłaby właśnie konfiguracja odrzucona (prawidłowa w świetle wspomnianej uchwały Sądu Najwyższego), przemawiały za uchyleniem zaskarżonego wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 61/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbędnym w wyrokach łącznych jest używanie formuły „traci moc wyrok łączny”, bądź też „rozwiązuje wyrok łączny”, bowiem stosownie do treści art. 575 § 1 k.p.k. skutek taki następuje ex lege z chwilą wydania nowego wyroku łącznego. Użycie więc jednej ze wskazanych formuł stanowi superfluum, które z reguły nie wnosi nic do treści merytorycznej orzeczenia i wywołanych przez nie skutków. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2008 r., sprawy skazanego D [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 10/08
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Znaczną ilością" środków odurzających lub substancji psychotropowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii jest ilość pozwalająca na sporządzenie co najmniej kilkuset jednorazowych porcji, mogących odurzyć co najmniej kilkaset osób. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2008 r., sprawy Piotra G., oskarżonego z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i inne, z powodu apelacji, wniesionej p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: II AKz 100/08
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Stosowanie wobec podejrzanego przez inne sądy, w innej sprawie, tymczasowego aresztowania, ma zasadnicze znaczenie dla oceny zasadności dalszego stosowania tymczasowego aresztowania w rozpoznawanej sprawie. Liczy się bowiem faktyczny, a więc podlegający zsumowaniu, łączny okres pozbawienia wolności podejrzanego we wszystkich prowadzonych przeciwko temu samemu podejrzanemu postępowaniach karnych przed wydaniem wyroku, a nie jedynie okres tymczasowego aresztowania w sprawie, którą aktualnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 11/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla wykładni pojęcia "zadośćuczynienie", o jakim mowa w art. 552 k.p.k., miarodajne są przepisy prawa cywilnego materialnego, a zwłaszcza art. 445 § 2 k.c., z którego wynika, że zadośćuczynienie winno być "odpowiednie". Wszakże ustalenie, jaka kwota w konkretnych okolicznościach jest "odpowiednia", należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego. W postępowaniu odwoławczym zarzut niewłaściwego ustalenia kwoty zadośćuczynienia może być skuteczny tylko wtedy, gdy zaskarżone orzeczenie w sposób [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: II AKo 32/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ze szczególną wagą sprawy w rozumieniu art. 25 § 2 k.p.k. będziemy mieli do czynienia przede wszystkim wówczas, gdy bądź ze względu na osobę sprawcy, bądź rodzaj zarzucanego mu przestępstwa, staje się ona szczególnie bulwersująca i wywołująca emocje wśród szerszej społeczności, często także powodująca skrajne oceny, mogące wpływać na nastroje, stosunek do władz lub porządek publiczny. 2. Sama wielkość szkody majątkowej nie może współdecydować o szczególnej wadze rozpoznawanej sprawy. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 6/08
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Autonomiczność przeprowadzonych przez niemieckie służby czynności procesowych nie wyklucza jednak możliwości wykorzystania ich utrwalonych wyników w postaci protokołów i dokumentów w toczącym się na terenie Rzeczypospolitej postępowaniu. W takim wypadku, materiały udostępnione polskim organom wymiaru sprawiedliwości w ramach pomocy prawnej przewidzianej w art. 1 ust. 1 Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych (Dz.U. nr 76 z 1999 r., poz. 854), jeśli spełniają wymogi przewidz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 lutego 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 60/08
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle uznanych reguł wykładni norm prawnych, chybione byłoby przekonanie, że każdorazowa decyzja Sądu Apelacyjnego, podejmowana na podstawie art. 263 § 4 k.p.k., mimo zgodności z polską ustawą procesową, jest sprzeczna z prawem międzynarodowym, w tym zwłaszcza z art. 5 ust. 3 Konwencji Europejskiej i jako taka podlega dyskwalifikacji niezależnie od zachowania wszystkich warunków stosowania środków zapobiegawczych i przedłużania czasu ich trwania, określonych w rozdziale 28 k.p.k. Do takie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 374/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Delegacja jest aktem wydawanym jednoosobowo przez Ministra Sprawiedliwości i w tym zakresie musi ona odpowiadać wymaganiom wskazanym w uchwale pełnego składu Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2007 r. Do delegowania sędziego na podstawie art. 26 § 1 i § 2 u.s.w. wymagana jest, w ramach porozumienia, jedynie zgoda Ministra Obrony Narodowej i dotyczy ona jedynie spraw pozostających w jego właściwości, a wynikających z zakresu działania Ministra Obrony Narodowej. Z UZASADNIENIA P. W. i E. M. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 6, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 404/07
Data wprowadzenia do systemu: 08-10-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 130 § 3 k.k. wymaga, aby zachowanie sprawcy było zwrócone przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie przedmiotem czynności wykonawczej w zakresie deklarowanej gotowości mogą być jedynie te wiadomości, których przekazanie obcemu wywiadowi może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Z UZASADNIENIA Prokurator oskarżył M. T. o to, że w okresie od dnia 30 września 2003 r. do października 2004 r. w W. zgłosił gotowość działania na rzecz wywiadu Federacji R. przeciwko [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, [42], 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU