STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: I ACz 172/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W celu dokonania – niezbędnej z punku widzenia rozstrzygnięcia o kosztach procesu – oceny, w jakim zakresie strony procesy rozwodowego przegrały sprawę, konieczne jest uwzględnienie nie tylko rozstrzygnięcia, które dotyczy żądania orzeczenia rozwodu, ale także uwzględnić należy rozstrzygnięcie odnoszące się do kwestii winy rozkładu pożycia małżeńskiego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: I ACr 329/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładni przepisów powołanej uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nie można odrywać od przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. zawierającej ordynację wyborczą do rad gmin. Ustawa ta rozgranicza abstrakcyjne czynne prawo wyborcze do rad gmin (art. 2 ust. 1 i ust. 2) i prawo wybierania do konkretnej rady (art. 2 ust. 3). To ostatnie prawo przysługuje w zasadzie tylko osobom stale zamieszkałym na obszarze działania tej rady. Fakt stałego zamieszkania wynika z zameldowania tej osoby na pobyt stały, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: I ACr 617/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt posiadania prawa do innego lokalu mieszkalnego, sam w sobie nie wyłącza możliwości ubiegania się o przyjęcie w poczet przydział lokalu w trybie art. 221 § 1 prawa spółdzielczego. Fakt ten może być jedynie istotny dla oceny przesłanki wspólnego zamieszkiwania z członkiem spółdzielni w rozumieniu art. 221 § 1, a konkretnie dla oceny, czy osoba bliska swoje cele życiowe i mieszkaniowe realizowała w lokalu, do którego przysługiwało jej prawo, czy też lokalu członka i dlaczego doszło do sytuacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: I ACz 134/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniosek pozwanego, któremu nie doręczono odpisu pozwu, o uzupełnienia zarządzenia przewodniczącego o zwrocie pozwu postanowieniem zasądzającym na jego rzecz od powoda poniesione koszty zastępstwa procesowego – jest niedopuszczalny i polega odrzuceniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: III AUr 551/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Schorzenia degradujące psychicznie osobowość człowieka i wymagające stałej lub długotrwałej opieki nad ubezpieczonym, mogą uzasadnić do I grupy inwalidów, nawet jeśli jest on w stanie wypełniać niektóre z elementarnych czynności życiowych we własnym zakresie (np. jeść, ubierać się) jeżeli w pozostałym zakresie jest pozbawiony praktycznej możliwości egzystowania w humanitarnych warunkach bez koniecznej pomocy ze strony osoby trzeciej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: III AUr 556/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zatrudnienie poza obszarem państwa polskiego u zagranicznego pracodawcy bez odprowadzania z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie może być uznane za zatrudnienie, o którym mowa w przepisach § 4 ust. 1, 2 i § 8 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r, w sprawie wieku emerytalnego.. dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 58, Sygnatura: III AUr 558/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle przepisu § 15 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 17 lipca 1981 r., w sprawie urlopów wychowawczych (Dz.U. Nr 76 z 1990 r., poz. 454) okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych przypadający po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn określonych w ustawie o grupowych zwolnieniach, nie pozbawia matki dziecka prawa do zasiłku wychowawczego po wyczerpaniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 września 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: III AUr 225/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mąż siostry rolnika nie jest osobą najbliższą ubezpieczonego rolnika w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71, poz. 342 z 1993 r.). Takimi osobami najbliższymi rolnika są krewni jego żony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: III AUr 499/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 2 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1992 r. – Prawo o notariacie czynności notarialnej mają charakter dokumentu urzędowego, a notariusz działa jako osoba zaufania publicznego. Prowadzenie kancelarii notarialnej nie jest więc działalnością usługową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej.Skoro notariusz jako osoba nie prowadząca działalności gospodarczej nie jest pracodawcą w rozumieniu powołanej ustawy, nie podlega on nałożonemu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: III AUr 299/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres pracy przymusowej ubezpieczonego wykonywanej w kopalni podczas odbywani służby wojskowej podlega kwalifikacji jako okres pracy w szczególnych warunkach w rozumieniu 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 w sprawie wieku emerytalnego... dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Skoro ubezpieczony w spornym okresie bez wątpienia znajdując się w sytuacji przymusowej wykonywał zatrudnienie jako górnik pracując p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, [414], 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU