STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: III AUr 613/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dorozumianą wolą ustawodawcy tworzącego przepis art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (tj. Dz.U. Nr 45 z 1991 r., poz. 200) była szczególna ochrona osób uprawnionych do świadczeń i pobierających już uprzednio świadczenia z funduszu alimentacyjnego – po osiągnięciu przez nie pełnoletności – oraz zróżnicowanie sytuacji prawnej tych osób w stosunku do ubiegających się po raz pierwszy o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do których ma zastosowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: III AUr 861/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o zapłatę odsetek od należności w systemie ubezpieczeń społecznych może wynikać jedynie z konkretnego przepisu prawnego i jest ono ściśle związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: III AUr 514/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członek kolegialnego zarządu spółdzielni pełniący funkcje prezesa zarządu spółdzielni nabywa prawo do wcześniejszej emerytury – przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – jeżeli został odwołany z pełnionej funkcji z jednoczesnym wypowiedzeniem umowy o pracę – wyłącznie z przyczyn wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 28 gr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: II AKz 334/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek (Dz.U. Nr 95, poz. 475) nie zmieniła treści przepisu art. 60 § 1 k.k. w zakresie istnienia przesłanek recydywy specjalnej, natomiast zmieniła warunki niezbędne do uznania recydywy specjalnej wielokrotnie z art. 60 § 2 k.k. – poprzestając na wymogu jednokrotnego uprzedniego skazania w warunkach określonych w art. 60 § 1 k.k. wymagając popełn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: II AKr 117/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ratio legis art. 62 i 159 § 1 pkt. 2 k.p.k. – ogólnie rzecz ujmując – jest rozumieniem przez oskarżonego, nie znającego języka polskiego, treści decyzji procesowych o najpoważniejszym znaczeniu i porozumienie się z nim w toku przesłuchania, aby z jednej strony umożliwić mu obronę i swobodę wypowiedzi w granicach zakreślonych celem postępowania karnego. (art. 157 § 1 k.p.k.) a z drugiej strony uzyskania niezbędnej informacji oraz pełnej wiedzy o zdarzeniu, będącym przedmiotem os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: II AKz 1079/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca nie przewidział możliwości zaskarżenia postanowień wydanych w trybie art. 200 k.p.k. w żadnym z przepisów rozdziału 22 Kodeksu postępowania karnego poświęconemu rozporządzeniom co do dowodów rzeczowych w toku postępowania jurydykcyjnego. W świetle art. 409 k.p.k. zażalenie oskarżonego jest zatem niedopuszczalne z mocy ustawy i podlegało odmowie przyjęcia w trybie art. 377 § 2 k.p.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 1149/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cały przepis art. 268 k.p.k. jest umieszczony w części dotyczącej postępowania przygotowawczego i tylko do tego etapu procesu karnego mogą się odnosić zawarte w nim regulacje, stwarzające określone uprawnienia do wnoszenia zażaleń dla osób nie będących stronami. Nie mogą one natomiast pełnić tej funkcji w postępowaniu sądowym, do którego odnoszą się inne przepisy dające stronom i innym wymienionym w nich osobom, prawo składania wniosków i wnoszenia środków zaskarżenia w odniesieniu do rozstrzyg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 0, Sygnatura: II AKz 1141/95/UN
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok wydany na podstawie art. 58 § 1 i 2 k.k. WP, na mocy którego zarządzono wykonanie warunkowo zawieszenie kary za czyny z art. 4 § 1 dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. (Dz.U. Nr RP, Nr 30, poz. 192) i 150 k.k. i jednocześnie podwyższono karę, wskutek skazania za czyn z art. 88 § 1 k.k. WP w związku z art. 86 § 2 k.k. WP – podlega unieważnieniu w oparciu o art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz.U. Nr 34, poz. 149) jako orzeczony z powodu działalności niepodległego bytu Państw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 70, Sygnatura: I ACr 529/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanie dłużnikowi przez wierzyciela upomnienia do zapłaty zaległej należności w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią upomnienia przez inne niż adresat osoby, stanowi naruszenie dobra osobistego adresata, jakim jest tajemnica korespondencji, podlegająca ochronie na podstawie art. 23 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 października 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: I ACr 493/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku, gdy kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej (art. 560 § 2 k.c.), jego uprawnienia określone w art. 494 k.c. obejmuje przede wszystkim roszczenie o zwrot kwoty nominalnej (ceny sprzedaży) która może być zwaloryzowana na podstawie art. 358 § 3 k.c. Strata kupującego wynikła ze wzrostu ceny takiej rzeczy , jako wywołana inflacją, a nie nienależytym wykonaniem zobowiązania przez sprzedawcę nie może być dochodzoną w ramach roszczenia odszkodowawczego (art. 471 k.c.) prz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, [418], 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU