STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 72, Sygnatura: I ACr 653/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w sprawie wydane zostały dwie opinie biegłych, a ich konkluzje są odmienne, to wprawdzie do sądu orzekającego należy ocena każdej z wydanej opinii i uznanie jednej z nich za wiarygodną, przy odrzuceniu drugiej, to jednak nie ulega wątpliwości, że nie w każdej sprawie jest możliwe. Sąd bowiem nie dysponuje tak specjalistycznymi wiadomościami z danej dziedziny, by rozstrzygnąć spór między osobami zawodowo do tego przygotowanymi i mającymi wieloletnie doświadczenie w danej specjalności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 73, Sygnatura: I ACr 576/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Cofnięcie uznania powództwa po wydaniu wyroku przez sąd I instancji nie może być pozostawione swobodnej decyzji strony pozwanej. Przyczynę takiego cofnięcia mogą stanowić jedynie przytoczone w rewizji okoliczności wywołujące tzw. wady procesowych oświadczeń woli, np. błąd, podstęp, czy przymus psychiczny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 74, Sygnatura: I ACr 801/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynnością darmą, a więc nieodpłatną, jest taka czynność, w której jedna ze stron dokonuje na rzecz drugiej strony przysporzenia, nie otrzymując w zamian żadnej korzyści majątkowej, stanowiąc ekwiwalent tego przysporzenia. Nie chodzi tu przy tym o ekwiwalent w znaczeniu stricte ekonomicznym. Zwrot przedmiotu najmu nie spełnia tych kryteriów. Poprzez taką czynność w majątku najemcy pozostaje ekwiwalent w postaci zwolnienia z obowiązku opłacania czynszu i innych opłat. Tak więc umowa najmu nie jes [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 19 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: I ACr 507/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli uprawnienie jednego z małżonków będących zbywcami gospodarstwa, do żądania umowy przekazania gospodarstwa rolnego – jako ściśle osobiste – wygasło wraz z jego śmiercią, drugi z małżonków domagać się może rozwiązania umowy tylko w części obejmującej jego udział w gospodarstwie. Rozwiązanie umowy w tych granicach prowadzi do wygaśnięcia stosunku umownego pomiędzy pozostałym przy życiu zbywcą gospodarstwa, a następcą, po którego stronie zachodzą ustawowe przesłanki rozwiązania um [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 75, Sygnatura: III AUr 752/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno wykładnia gramatyczna jak i historyczna przepisu art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 71 z 1993 r., poz. 342) prowadzą do wniosku, że do uznania za wypadek przy pracy rolniczej zdarzenia, które nastąpiło w okolicznościach określonych tym przepisem wystarczające jest wykazanie, że zdarzenie to nastąpiło na terenie gospodarstwa domowego związanego z gospodarstwem rolnym, które ubezpieczony prowadzi, lub w którym stale pracuje, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 76, Sygnatura: III APr 3/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z wykładni gramatycznej art. 3581 § 1 k.c. wprowadzającego instytucję tzw. waloryzacji sądowej wynika, że ma on zastosowanie tylko do tych zobowiązań, w których przedmiotem od chwili powstania jest suma pieniężna, a zatem, że przepis art. 358 § 3 k.c. nie może mieć zastosowania do ustalenia roszczeń odszkodowawczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 marca 19895 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 77, Sygnatura: III AUr 1096/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach ubezpieczeń społecznych, wyroki ustalające w oparciu o przepis art. 189 k.p.c. są dopuszczalne tylko w wąskim zakresie, określonym przepisem art. 476 § 2 pkt. 1-5 k.p.c. i obowiązkiem sądu jest badanie istnienia interesu prawnego w każdym takim przypadku. Jeżeli zaś ustalenie okresu zatrudnienia nie ma wpływu na prawo, wysokość świadczenia lub inne zobowiązania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo wobec tego zakładu, wówczas niedopuszczalne jest wydawanie wyroku w oparciu o przepi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 78, Sygnatura: III APr 23/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powołanie stanowisko dyrektora osoby, która uprzednio przeszła na emeryturę i otrzymała odprawę emerytalną, nie uzasadnia wypłaty 6 – miesięcznej odprawy z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach (Dz.U. Nr 18 z 1991 r., poz. 80 ze zmianami) w przypadku jej odwołania ze stanowiska dyrektora w okresie zawieszenia uprawnień emerytalnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: III AUr 394/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do § 32 rozporządzenia rady ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. (Dz.U. Nr 68 z 1993 r., poz. 330), obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia powinien być dokonany w terminie 10 dni od zarejestrowania działalności gospodarczej (terminu określonego jako podjęcie działalności gospodarczej). Przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujących i obowiązek ubezpieczenia społecznego powstaje z mocy ustawy, a nie decyzji organów administracji ubezpieczeniowej, które mają w tym względzie wyłącz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: III AUr 117/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres, w którym wnioskodawca pełnił czynną służbę wojskową w Wojsku Polskim, jak również okres jej równorzędny, w którym był słuchaczem Centrum Wyszkolenia Służby Tytułów, nie jest okresem podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, o jakim mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, gdyż w tym czasie wnioskodawca nie był pracownikiem, jak również nie był objęty innym ubezpieczeniem społecznym lub przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, [419], 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU