STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: III AUr 934/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie dochodu odnosi się do konkretnej pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy, z tytułu której przysługują pracownikowi w określonych warunkach, szczególne korzyści w postaci nagrody okolicznościowej związanej z uroczystym dniem, lub też należących do sfery praw honorowych. Tego rodzaju nagroda okolicznościowa jest związana z uroczystym dniem określonej grupy pracowników związanych z zakładem pracy (zawodem lub branżą). Taką nagrodą będzie związana np. z jubileuszem zakładu pracy lub też za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: III AUr 699/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba zatrudniona w spółce cywilnej, której wspólnikiem jest jej małżonek, nie podlega, w świetle art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r, o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 25 z 1989 r., poz. 137 ze zm.) ubezpieczeniu społecznemu przewidzianemu w tej ustawie, lecz jako osoba współpracująca, o której mowa w przepisie art. 26 ustawy z 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKr 335/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 20 § 2 k.k. pozwala na pociągnięcie do odpowiedzialności podżegacza mimo nieusiłowania przez sprawcę czynu zabronionego, ale nie zmieniając formuły podżegania (i pełnomocnictwa), odpowiedzialność ta będzie możliwa tylko wówczas, gdy zostanie ustalone, że podżegacz nakłonił niedoszłego sprawcę czynu zabronionego, w tym sensie, że przekazał mu pełną informację w ramach akcji „nakłaniania” i że wymagane zachowanie (popełnienie przestępstwa) zostało zaakceptowane, natomiast [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 sierpnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKr 137/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przypisanie konkretnej osobie działania sprawcy kierowniczego określonego przestępstwa, nie wymaga dawania temu wyrazu przez artykułowanie w kwalifikacji prawnej przepisu art. 16 k.k. przed właściwym przepisem części szczególnej Kodeksu karnego, określającym przestępstwo, którego sprawca ten dopuścił się, a wystarczające jest jedynie wprowadzenie tej formuły sprawstwa do opisu czynu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 18 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACr 539/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o zapłatę ceny rzeczy sprzedanej staje się wymagalne najpóźniej z chwilą spełnienia świadczenia niepieniężnego przez sprzedawcę, o ile z przepisu i z postanowienia stron nie wynika nic innego ani też nie ma potrzeby przewidzenia czasu na zbadanie rzeczy przed jej odbiorem. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACz 795/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do wszczęcia postępowania sądowego wyrażone w art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. Nr 38 z 1977 r., poz. 167, załącznik) może być przez ustawodawcę poddane różnego rodzaju ograniczeniom, w tym obowiązkowi ponoszenia kosztów sądowych, o ile nie zostanie przez to naruszona istota tego prawa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACr 847/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi przeszkody do uwzględnienia skargi pauliańskiej (art. 527 k.c.) okoliczność, że nieruchomość będąca przedmiotem zaskarżonej skargą czynności prawnej jest obciążona hipoteką przymusową, jeżeli hipoteka nie zabezpiecza wierzytelności powoda w całości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACr 802/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstało przed zawarciem umowy przewłaszczenia, to w następstwie tego powstał zastaw z art. 23 ustawy o zobowiązaniach podatkowych na wszystkich rzeczach własnych podatnika, następnie przewłaszczeniach.Konsekwencją takiego ustawowego prawa zastawu jest to, że Skarb Państwa zachowuje prawo do dochodzenia zaspokojenia swoich roszczeń z rzeczy lub prawa zbywalnego, które są obciążone tym ograniczonym prawem rzeczowym także wtedy, gdy po powstaniu zobowiązania podatkowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACr 235/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 527 § 3 k.c. ustanawia domniemanie, działające na korzyć wierzyciela występującego ze skargą pauliańską. W wypadku, gdy wykaże on, że czynność prawna dokonana przez dłużnika przyniosła korzyć majątkową osobie pozostającej w bliskim z nim stosunku, dominiemywa się, że osoba ta wiedziała o świadomym pokrzywdzeniu wierzyciela przez dłużnika.Określenie, czy stosunek łączący daną osobę z dłużnikiem może być uznany za bliski, jest z natury rzeczy ocenne i wymaga indywidualizacji w ramach [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACr 857/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Domniemanie z art. 24 k.c. nie obejmuje winy sprawcy. W razie, gdy istnienie winy sprawcy warunkuje możliwość domagania się ochrony z art. 24 k.c., winę tę musi udowodnić powód (art. 415 k.c. w związku z art. 6 k.c.).Kwestii tej nie przesądza sam wyrok uniewinniający powoda od zarzutu opartego na zeznaniu pozwanego świadka, lecz konieczne jest wykazanie, że brak było obiektywnych okoliczności, w świetle których przekonanie pozwanego jako świadka zasługiwało na usprawiedliwienie. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, [420], 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU