STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 218/03
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 88 Karty Nauczyciela ani przepis rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.), nie zawierają unormowań, które pozwalałyby na obliczenie okresów pracy w szczególnych warunkach z pominięciem okresów pobierania zasiłków chorobowych jako okresów nieskładkowych. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W., decyzją z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 1162/02
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Małżonek jednego ze wspólników spółki nie może odpowiadać za zobowiązania spółki, chyba że wcześniej została wydana decyzja o odpowiedzialności osobistej jego współmałżonka, a prowadzona w stosunku do niego egzekucja obciążających go należności okazała się bezskuteczna. Z UZASADNIENIA M. N. zaskarżyła decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. z dnia 9 grudnia 1999 r., mocą której przeniesiono na nią odpowiedzialność z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za męża [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 1607/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 10 listopada 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) ma zastosowanie do ubezpieczonego, który jednocześnie jest zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenie społeczne oraz jest płatnikiem składek jako pracodawca. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2004 r. w Białymstoku, sprawy z wniosku Anton [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 21, Sygnatura: sygn. III AUa 1556/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rodzina zmarłego żołnierza zawodowego nie nabywa prawa do świadczenia należnego zmarłemu, jeżeli z takim roszczeniem nie wystąpi sam uprawniony przed jego zgonem. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2003 r., w sprawie z wniosku Teresy B., przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w O. o ponowne roczne rozliczenie emerytury za 2000 rok, na skutek apelacji Wojskowego Biura Emerytalnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 1674/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość emerytury dla potrzeb świadczenia przedemerytalnego jest obliczana przy zastosowaniu kwoty bazowej obowiązującej w dacie złożenia wniosku o to świadczenie do kompetentnego organu tj. do Powiatowego Urzędu Pracy. Z UZASADNIENIA A. P. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 17 grudnia 2001 r., ustalającej wysokość emerytury na dzień 2 marca 2000 r. od podstawy wymiaru wyrażonej wskaźnikiem 182,83% przy zastosowaniu kwoty bazowej w wyso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2003 r.,

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1217/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stanowisko pracy magazyniera materiałów budowlanych nie stanowi pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze i nie uprawnia do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2003 r., w sprawie z wniosku Zdzisława S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B., o emeryturę, na skutek apelacji wnioskodawcy Zd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1531/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie działalności pozarolniczej (gospodarczej) w rozumieniu przepisu art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.) obejmuje nie tylko faktyczne wykonywanie czynności należących do zakresu tej działalności lecz także czynności zmierzające do zaistnienia takich czynności gospodarczych. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1702/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak ustaleń co do istnienia i rozmiaru zobowiązania po ustaniu spółki, uniemożliwia prawidłową ocenę odpowiedzialności członka zarządu spółki za składki ubezpieczeniowe. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca – Z. M. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 21 grudnia 2001 r., przenoszącej na niego odpowiedzialność za zaległe należności z tytułu nieopłaconych składek obciążających Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „Petro-Bud” Spółka z o.o. w P. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 1450/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy prawa ubezpieczeń społecznych zawierają samodzielną podstawę do żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zatem zasady współżycia społecznego czy przepisy Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu nie mają zastosowania w tego typu sprawach. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S., wydanej w dniu 26 lutego 2002 r., dokonującej rozliczenia emerytury za 2001 r. w związku z uzyskanym przychodem i zobowiązującej Cz. B. do zwrotu kwoty 3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 1944/02
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. nr 118 z 2003 r., poz. 1112 ze zm.) nie wyklucza możliwości ubiegania się o wcześniejszą emeryturę także przez nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy w oparciu o art. 20 Karty Nauczyciela, a którzy podjęli zatrudnienie w innych palcówkach oświatowych i tam uzyskali odpowiedni okres zatrudnienia pozwalający na skorzystanie z uprawnień do świadczenia. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy - S [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, [43], 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU