STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: II CNP 9/06
Data wprowadzenia do systemu: 09-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenia wydane przez sąd przełożony w wyniku wniesienia skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki nie są postanowieniami kończącymi postępowanie w sprawie w rozumieniu art. 424[1] § 1 i § 2 k.p.c. i nie podlegają zaskarżeniu skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 27 stycznia 2006 r., skargi "L." - Spółki z ogra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 80, Sygnatura: III CZP 100/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli nieruchomość państwowa znajdująca się w samoistnym posiadaniu osoby nie będącej właścicielem została w okresie obowiązywania regulacji wyłączającej nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości państwowych zbyta na rzecz osoby fizycznej, zasiedzenie biegnie od dnia utraty przez nieruchomość statusu przedmiotu własności państwowej; termin zasiedzenia ulega jednak skróceniu o czas, w którym nieruchomość była własnością państwową, lecz nie więcej niż o połowę. Uchwała Składu Siedmiu S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 79, Sygnatura: III CZP 122/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka akcyjna, prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873) i nie działająca w celu osiągnięcia zysku, może nabyć status organizacji pożytku publicznego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. III CZP 122/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 81, Sygnatura: III CZP 124/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa zawierana w celu realizacji zadań własnych gminy, określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.), może stanowić transakcję handlową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139, poz. 1323 ze zm.) Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. III CZP 124/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 62, Sygnatura: III CZP 119/05
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez adres podany w rejestrze, o którym mowa w art. 133 § 2a k.p.c., należy rozumieć – w odniesieniu do przedsiębiorcy będącego spółką akcyjną – adres siedziby, a nie adres oddziału. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „R” Sp. z o.o. w R., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń „C” SA w W., po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 11 stycznia 2006 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 7, pozycja: 82, Sygnatura: III CZP 120/05
Data wprowadzenia do systemu: 24-08-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie wynikające z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.) nie może być uwzględnione, jeżeli przed dniem 5 grudnia 1990 r. w budynku wielomieszkaniowym wyodrębniono i sprzedano część lokali z jednoczesnym oddaniem udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowany został garaż. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r., sygn. III CZP 120/05. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2006 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 12, pozycja: 132, Sygnatura: III CZP 119/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez adres podany w rejestrze, o którym mowa w art. 133 § 2a k.p.c. należy rozumieć - w odniesieniu do przedsiębiorcy będącego spółką akcyjną - adres siedziby spółki, a nie adres jej oddziału. Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "ROL-PLANT" Sp. z o.o. w R., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń "Compensa" SA w W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 11 stycznia 2006 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: III CK 314/05
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Do naruszenia przepisu art. 233 § 1 k.p.c. mogłoby dojść tylko wówczas, gdyby skarżący wykazał uchybienie podstawowym regułom służącym ocenie wiarygodności i mocy poszczególnych dowodów, tj. regułom logicznego myślenia, zasadzie doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. 2. Roszczenie kredytodawcy (banku) o zwrot kredytu powstaje dopiero po wykorzystaniu odpowiedniej sumy kredytowej przez kredytobiorcę (art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. nr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 55, Sygnatura: I KZP 44/05
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stronie nie przysługuje środek odwoławczy od orzeczeń i innych rozstrzygnięć wydanych w toku postępowania prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, w sprawie Krzysztofa K., po rozpoznaniu, przedstawionego na podstawie art. 441 § 1 k.p.k., przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 6, pozycja: 63, Sygnatura: III CZP 104/05
Data wprowadzenia do systemu: 10-07-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa przewłaszczenia, o której mowa w art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 ze zm.) jest skuteczna względem masy upadłości także w wypadku, gdy umowa ta ma datę pewną uzyskaną w sposób określony w art. 81 § 2 i § 3 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „D.” SA w B., przeciwko Syndykowi masy upadłości Firmy „R” sp. z o.o., o wyłączenie z masy upadłości, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, [43], 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU