STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 43, Sygnatura: I SA/Łd 861/96
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatnik dla uniknięcia dodatkowych sankcji podatkowych powinien dokonać wszelkich poprawek w błędnych zapisach ewidencji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku VAT, świadczących o naruszeniu obowiązków w zakresie jej prawidłowego prowadzenia przed ich stwierdzeniem przez organ podatkowy. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 26 lutego 1996 r. Urząd Skarbowy w P. określił spółce z o.o. “K.” w P. należny podatek od towarów i usług za grudzień 1995 r., pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: I SA/Łd 1056/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów wymagają udokumentowania według zasad określonych w art. 20 i 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 30 kwietnia 1997 r. Urząd Skarbowy w R. określił spółce z o.o. “D” w B. podatek dochodowy za 1995 r. w kwocie 2.525.079 zł. Urząd uznał, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów m.in. w wyniku: 1) zaliczenia do nich - wbrew art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 1998 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 76, Sygnatura: I SA/Łd 1035/96
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis art. 13 Porozumienia Ramowego podpisanego przez Komisję Wspólnot Europejskich i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dnia 31 maja 1990 r. sprowadza się do zakazu umniejszenia pomocy uzyskanej przez beneficjenta ze Wspólnoty przez opłaty celne, importowe, podatki lub obciążenia o charakterze podatkowym, mające taki sam skutek. Istota zwolnienia polega zatem na pobraniu cła od wartości towaru zapłaconej faktycznie tylko przez importera, a nie z subwencji uzyskanej od Wspólnoty. Z UZASADNI [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 1998 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: SA/Gd 624/96
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć nie umorzonej wartości środka trwałego, bowiem byłoby to sprzeczne z zasadą uwzględnienia kosztu jego zakupu (wytworzenia) poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w okresie jego używania. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 21 listopada 1995 r., Urząd Skarbowy w N. M., działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (t.j. - Dz.U. nr 108 z 1993 r., poz. 486 ze zm.) okre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 1998 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I SA/Po 788/97
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Artykuł 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 31 ze zm.) oznacza, iż na wysokość podstawy opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości nie mają wpływu nie tylko odpisy amortyzacyjne, ale podstawa powinna być zaktualizowana o wskaźnik przeliczeniowy środka trwałego (budowli). 2. Skoro sentencja uchwały Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 maja 1996 r. W 2/96, mówi jedynie o wartości brutto i nie nadaje temu terminowi specjalnego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 42, Sygnatura: SA/Bk 268-269/97
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych są wydatki ponoszone na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika w wysokości nie przekraczającej granic w tym przepisie określonych, niezależnie od tego, czy samochód jest własnością pracownika. Z UZASADNIENIA W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego wykazano spółce z o.o. “C.” nieprawidłowości w za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: III SA 1111/96
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwolnienie od podatku od towarów i usług importu towaru nie może być przenoszone na dalszą odsprzedaż tego towaru. Z UZASADNIENIA W toku kontroli przeprowadzonej w Spółce z o.o. "V." przez Urząd Skarbowy, stwierdzono liczne nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i rozliczania podatku VAT w okresie grudzień 1994 r. - sierpień 1995 r. Stwierdzono naruszenie art. 27 ust. 4 ustawy o VAT, odnoszące się do podatku naliczonego i należnego oraz stosowanie niewłaściwych stawek podatku VAT przy sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 1997 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: I SA/Gd 1178/96
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden z przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. nr 118 z 1991 r., poz. 512) nie daje podstawy, aby utożsamiać syndyka ze Skarbem Państwa. Skoro więc skarżąca nabyła od syndyka zorganizowaną część upadłego przedsiębiorstwa, to nie nabyła jej od Skarbu Państwa, jak wymaga tego przepis § 1 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 44, Sygnatura: I SA/Po 349/97
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis prawa nie nakłada na komorników sądowych obowiązków podatkowych związanych z prowadzeniem przez nich kancelarii: tym samym nie są oni z tego tytułu podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 z późn. zm.). Numer identyfikacji podatkowej jest im nadawany jako osobie fizycznej - podatnikowi w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 1997 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Lu 314/96
Data wprowadzenia do systemu: 26-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Protokół spisany "na okoliczność sprawdzenia dokumentacji podatkowej prowadzonej dla potrzeb podatku od towarów i usług" sporządzony został przez osobę, dla której w toku całego postępowania podatkowego nie wydano upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż skarżąca spółka złożyła deklarację korygującą i jak twierdzi, sporządziła korektę ewidencji sprzedaży. O ile zatem deklaracja korygująca wraz z korektą ewidencji sporządzone zostały przed podjęciem czynności k [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, [43], 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU