STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 29, Sygnatura: VI ACa 264/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Informacje Polskiej Agencji Prasowej – mającej charakter publicznej agencji prasowej należy traktować jako przekazy obiektywne i w pełni wiarygodne, nie nakładające na pozwanego obowiązku weryfikacji prawdziwości otrzymanego przekazu. UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 17 listopada 2005 r., Sąd Okręgowy w W. oddalił powództwo Wojciecha P., skierowane przeciwko Telewizji Polskiej SA w W. Oddział w L., o zasądzenie kwoty 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie przez TVP jego a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 565/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o wpis partii do ewidencji nie mają zastosowania przepisy k.p.c. dotyczące postępowania rejestrowego. O kwalifikacji do udziału w tym postępowaniu rozstrzyga art. 510 § 1 k.p.c. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2006 r. została zgłoszona do ewidencji partii politycznych partia PSL „P.” Do wniosku został załączony statut partii, wykazy zawierające imiona, nazwiska, adresy zamieszkania i podpisy ponad 1 000 osób popierających zgłoszenie partii do ewidencji. Postan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 września 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 37, Sygnatura: I ACz 1245/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konieczność zawieszenia postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c. zachodzi nie tylko wtedy, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, lecz również wtedy, gdy ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, jeżeli upadły pozbawiony został prawa zarządu swoim majątkiem. UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 3 lipca 2006 r., Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w W. oddalił wniosek powodów o zabezpieczenie powództwa oraz zawiesił postępowanie w sprawie na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: VI ACa 300/06
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wniesienie powództwa o zapłatę kwoty z tytułu zwrotu przedmiotu pożyczki nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o zwrot takiej samej kwoty na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. UZASADNIENIE Georges N. A. w dniu 17 czerwca 2004 r. wystąpił z pozwem przeciwko Dariuszowi K., wnosząc o zapłatę 20 000 USD z odsetkami należnymi od dnia 20 maja 1994 r., natomiast na rozprawie w dniu 3 lutego 2005 r. powód zmodyfikował powództwo w ten sposób, iż żądał wydania kwoty 20.000 U [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 310/06
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Naruszeniem praw pacjenta jest niezapewnienie, w związku z porodem, świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej oraz prawa do intymności i poszanowania godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. 2. Jeżeli lekarz pełniący dyżur (niezależnie od tego czy na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych) nie pełnił funkcji organu szpitala klinicznego, będącego osobą prawną, to jego bezprawne zachowanie powodujące naruszenie dóbr os [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 11 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: VI ACa 773/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu decydującego o ważności uchwały organu spółdzielni w sprawie odwołania bądź powołania określonych osób w skład jej organów, czynności prawne dokonane przez te osoby – w tym udzielenie pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu – pozostają w mocy. UZASADNIENIE Komitet Organizacyjny Założycieli Spółdzielni Mieszkaniowej „K.” w W. wystąpił z pozwem przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” w W., wnosz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 227/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznane na podstawie art. 446 § 3 k.c. odszkodowanie nie zależy ani od globalnej sumy odszkodowania żądanej przez uprawnionego, ani również od sumy gwarancyjnej wyznaczającej maksymalny próg odpowiedzialności ubezpieczyciela. Odszkodowanie przyznane na podstawie wyżej wymienionego artykułu jest zależne wyłącznie od zakresu szeroko pojętej szkody majątkowej, prowadzącej do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby najbliższej. Pogorszenie sytuacji życiowej polega natomiast na pogorszeniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: VI ACa 46/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek nałożony w art. 8 ust. 7 Konwencji TIR na właściwe władze oznacza, że organy administracji publicznej nie muszą w każdym przypadku wyczerpać drogę środków przymusu państwowego, ale powinny w zależności od konkretnego przypadku zastosować adekwatne do sytuacji środki zmierzające do uzyskania zapłaty od bezpośrednio zobowiązanego. UZASADNIENIE Skarb Państwa – Izba Celna w K., reprezentowany przez Dyrektora Izby Celnej, wnosił o zasądzenie od Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: VI ACa 1537/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok prawomocny ma ten skutek, że prekluduje cały materiał, który przy rozpoznaniu sprawy wchodzi w zakres podstawy faktycznej żądania pozwu, mimo, że w toku postępowania nie został przez strony przedstawiony. UZASADNIENIE Powodowie - Tomasz S. i Szymon W. ostatecznie wnieśli o: zobowiązanie pozwanych "P." Spółki z o.o. w W. i Macieja Ł. do usunięcia ze stron internetowych gazety "R." artykułu "Wojewoda w sieci" oraz listu od autorów do tego artykułu; zobowiązanie pozwanych do przeka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 lipca 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 145/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy najmu i realizacja roszczenia o zwrot przedmiotu najmu są czynnościami z zakresu gospodarowania powierzonym mieniem i w tym zakresie jednostkę organizacyjną jaką jest sąd reprezentuje jej kierownik – to jest prezes sądu (art. 22 § 1 ust. 1 u.s.p.) a nie dyrektor. UZASADNIENIE W pozwie z dnia 30 września 2004 r., skierowanym przeciwko „A.” spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., Skarb Państwa reprezentowany pr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, [43], 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU