STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 642/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Objęcie w posiadanie służebności gruntowej, odpowiadającej obecnie służebności przesyłu, następowało najczęściej już w chwili wejścia na cudzy grunt w celu budowy trwałego i widocznego urządzenia. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. L., przeciwko (...) SA Oddział w K., o zapłatę, na skutek apelacji obu stron, od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt I C 707/11: 1. zmienia zaskarżony wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 162/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 442 1 k.c., normujący terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, nie różnicuje tych terminów w zależności od rodzaju roszczenia, co oznacza, że mają one zastosowanie do wszystkich roszczeń wymienionych w art. 446 k.c., a więc także do roszczenia o rentę. W kontekście tego roszczenia uwzględnić jednak należy, iż jego istotą jest okresowy charakter. W związku z tym, trzeba rozróżniać roszczenie o samo prawo do renty, od roszczenia o zapłatę poszczegó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 1928/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisów art. 29 i art. 46 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 748) nie można wykładać w oderwaniu od założeń i celów reformy systemu świadczeń społecznych, przyjętej od dnia 1 stycznia 1999 r., w następstwie której regulacje zawarte w obu ww. przepisach znalazły się w obowiązującym porządku prawnym. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 1999 r. system miał charakteryzować się ograniczeniem zakresu podmiotowego wcze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Problemy przekraczania jezdni po przejściu dla pieszych dla różnych uczestników ruchu drogowego - Mgr inż. Ryszard Zahorski

Rocznik: 2015, miesiąc: 8, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Problemy przekraczania jezdni po przejściu dla pieszych dla różnych uczestników ruchu drogowego - Mgr inż. Ryszard Zahorski Wraz z burzliwym rozwojem motoryzacji na początku XX wieku usankcjonowany został konieczny podział dróg na: – jezdnie dla pojazdów, – chodniki dla pieszych. Z tego podziału wynika logiczny wniosek, że: – pieszy stał się intruzem na jezdni, – a takim samym intruzem na chodniku stał się pojazd. Ale ten podział drogi dla różnych fizycznie uczestn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 lipca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKz 410/15
Data wprowadzenia do systemu: 12-09-2016
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej ustawą nowelizującą, przepisów rozdziału IX ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem. Wobec powyższego w przypadku, gdy wszystkie kary podlegające łącze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 2015 r.

Rocznik: 2016, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: II AKo 177/15
Data wprowadzenia do systemu: 15-11-2017
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyroki wprowadzone do wykonania przed dniem 1 lipca 2015 r. utrwalają właściwość sądów wykonawczych według przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396), tym samym, w szczególności przepis art. 3 § 1 k.k.w. winno się stosować w brzmieniu sprzed wskazanej daty obowiązywania ustawy nowelizującej. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu, w sprawie Łukasza S., sporu kompetency [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: VI ACa 1112/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie art. 328 § 2 k.p.c. może być uznane za uzasadniony zarzut apelacji tylko w skrajnych wypadkach, gdy uzasadnienie sądu I instancji jest na tyle wadliwe, że uniemożliwia przeprowadzenie instancyjnej kontroli prawidłowości zaskarżonego wyroku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W., przeciwko Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy udziale zainteresowanego (...) Spółki z ograni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 12, pozycja: 98, Sygnatura: I CSK 629/14
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Służebność przesyłu ustanawiana jest w celu stworzenia przedsiębiorcy korzystającemu z urządzeń, o jakich mowa w art. 49 § 1 k.c., trwałego tytułu do ich posadowienia na cudzych gruntach, co jest warunkiem wykonywania przez niego zadań i uczestniczenia w obrocie gospodarczym przez dostarczanie odbiorcom wody i energii, albo świadczenie dla nich usług. Ustalenie tytułu do korzystania z cudzej nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy korzystającego z urządzeń przesyłowych prowadzi do ograniczenia pra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 lipca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 67/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadośćuczynienie powinno mieć charakter całościowy i obejmować swoim zakresem zarówno cierpienia fizyczne i psychiczne związane ze śmiercią osoby najbliższej już doznane, jak i przyszłe. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2015 r., na rozprawie, sprawy z powództwa E. P., przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., o zadośćuczynienie, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 13 listopada 2014 r., sygn. akt I C 2522/14: 1. oddala apelację; 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 lipca 2015 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 10, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 377/15
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wykazie A dziale XIV poz. 24 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43, ze zm.) nie są wymienione stanowiska, ale czynności ogólnie pojętego nadzoru lub kontroli w procesie produkcji wykonywanej w tych wydziałach i oddziałach, w których zatrudnieni są pracownicy wykonujący prace w warunkach szczególnych. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2015 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, [43], 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU