STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 405/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dowód w postaci informacji uzyskanych z podsłuchu telefonicznego w trakcie rozmowy prowadzonej przez osobę, co do której właściwy Sąd wydał zezwolenie na stosowanie podsłuchu, z oskarżoną (...), co do której takiego zezwolenia nie uzyskano, nie może być procesowo wykorzystany, zarówno w postępowaniu przeciwko tej oskarżonej, jak i przeciwko oskarżonemu (...), którego m.in. ta rozmowa miała dotyczyć. Z UZASADNIENIA Prokurator oskarżył: R. K. o to, że: I. w dniu 29 marca 2004 r. w P., po uprz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: II AKa 412/07
Data wprowadzenia do systemu: 16-07-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Delegowanie sędziego sądu wojskowego do wykonywania czynności w sądzie powszechnym przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości a w porozumieniu z działającym z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej Dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego - nie stanowi uchybienia przepisowi art. 439 § 1 pkt 2 k.p.k. w postaci nienależytej obsady sądu. Z UZASADNIENIA (...) Prokurator oskarżył P. W. o to, że: I. w dniu 21 września 2006 r. w W., używając wobec A. Ż., W. B. i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: II ASD 5/04
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne pozwala na ustalenie w postępowaniu dyscyplinarnym, dla potrzeby stosowania przepisu art. 108 § 4 u.s.p., że oskarżony sędzia, w stosunku do którego wyrok taki wydano, popełnił czyn "zawierający znamiona przestępstwa". Sąd Apelacyjny - Sąd Dyscyplinarny we Wrocławiu, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r., w sprawie dyscyplinarnej, przeciwko sędziemu Sądu Okręgowego w P. Karolowi T., obwinionemu o przewinienie dyscyplinar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2008 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKz 841/07
Data wprowadzenia do systemu: 13-03-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie sądu odwoławczego uchylające wyrok i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania oznaczonemu sądowi pierwszej instancji inicjuje na nowo postępowanie i utrwala właściwość rzeczową sądu, któremu przyznano sprawę. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 23 listopada 2007 r., Sąd Okręgowy w W. uznał się niewłaściwym rzeczowo i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi właściwemu – Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Śródmieścia. Na postanowienie to zażalił się prokurator, który zaskarż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 54, Sygnatura: II AKzw 1068/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 8 § 1 k.k.w., w postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego w tym postępowaniu. Oznacza to więc, że obrońca powinien być ustanowiony w postępowaniu wykonawczym, co musi zostać uwidocznione w treści dokumentu poprzez wskazanie, że jest on upoważniony do działania w całym postępowaniu wykonawczym lub w określonym zakresie, np. w postępowaniu o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Nawet jeżeli skazany miał obrońcę we wcześnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: II AKa 371/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyjąć należy, że wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. nr 52 z 2004 r., poz. 525) rodzaje broni, w tym kastet, wolą ustawodawcy, zaliczone zostały do grupy narzędzi i urządzeń, których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka. Tym samym powinny być one uznane za przedmioty niebezpieczne w rozumieniu art. 280 § 2 k.k., a posłużenie się nimi w trakcie rozboju musi skutkować przyjęciem kwalifikowanej formy tego przestępstwa. 2. Reg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 55, Sygnatura: II AKzw 1075/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udzielenie dobrodziejstwa instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia nie oznacza zakończenia procesu resocjalizacji. Resocjalizacja taka jest bowiem kontynuowana w warunkach wolnościowych podczas wyznaczonego okresu próby, a służą jej m.in. obowiązki, nałożone przez sąd penitencjarny na warunkowo zwolnionego i oddanie go pod dozór kuratora. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Tomasza O., skazanego za przestępstwo z art. 148 § 1 k.k., zażalenia wniesionego przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKzw 1015/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Formułując prognozę kryminologiczną należy ocenić zachowanie i postawę skazanego w ciągu całego pobytu w zakładzie karnym, w kontekście ustalenia, czy ewolucja w procesie resocjalizacji jest widoczna i ma ona charakter trwały, rokujący osiągnięcie celów kary. W osobowości skazanego mają zajść takie zmiany, które spowodują ukształtowanie pożądanych postaw społecznych, w tym w zakresie obowiązku przestrzegania prawa. 2. Tylko całościowa analiza wszystkich okoliczności wymienionych w art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: II AKzw 963/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Z treści art. 153 § 3 k.k.w. wynika, że nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy. II. Przez wypadek losowy należy rozumieć zdarzenie nagłe o charakterze wyjątkowym, które dotknęło skazanego lub jego najbliższych (śmierć, pożar lub inna klęska żywiołowa). Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II AKz 653/07
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomimo spełnienia wszystkich przesłanek przewidzianych w art. 105 ust. 2 lit. b Prawa bankowego, prokurator nie jest uprawniony do samodzielnego występowania do Biura Informacji Kredytowej SA, jako instytucji utworzonej i działającej na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 r., poz. 665 z późn. zm.) o uzyskanie informacji stanowiącej tajemnicę bankową, lecz zgodnie z art. 106c Prawa bankowego jest zobligowany do złożenia wniosku do wła [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, [43], 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU